logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Prz 9

1 Mdro zbudowaa sobie dom i wyciosaa siedem kolumn, 2 nabia zwierzt, namieszaa wina i st zastawia. 3 Suce wysaa, by woay z wyynnych miejsc miasta: 4 "Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie". Do tego, komu brak mdroci, mwia: 5 "Chodcie, nasycie si moim chlebem, pijcie wino, ktre zmieszaam. 6 Odrzucie gupot i yjcie, chodcie drog rozwagi!"


Ef 5

15Baczcie wic pilnie, jak postpujecie, nie jako niemdrzy, ale jako mdrzy. 16Wyzyskujcie chwil sposobn, bo dni s ze. 17Nie bdcie przeto nierozsdni, lecz usiujcie zrozumie, co jest wol Pana. 18A nie upijajcie si winem, bo to jest [przyczyn] rozwizoci, ale napeniajcie si Duchem, 19przemawiajc do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieniach penych ducha, piewajc i wysawiajc Pana w waszych sercach. 20Dzikujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imi Pana naszego Jezusa Chrystusa!


J 6

51Ja jestem chlebem ywym, ktry zstpi z nieba. Jeli kto spoywa ten chleb, bdzie y na wieki. Chlebem, ktry Ja dam, jest moje ciao za ycie wiata". 52Sprzeczali si wic midzy sob ydzi mwic: "Jak On moe nam da [swoje] ciao do spoycia?" 53Rzek do nich Jezus: "Zaprawd, zaprawd, powiadam wam: Jeeli nie bdziecie spoywali Ciaa Syna Czowieczego i nie bdziecie pili Krwi Jego, nie bdziecie mieli ycia w sobie. 54Kto spoywa moje Ciao i pije moj Krew, ma ycie wieczne, a Ja go wskrzesz w dniu ostatecznym. 55Ciao moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56Kto spoywa moje Ciao i Krew moj pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57Jak Mnie posa yjcy Ojciec, a Ja yj przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spoywa, bdzie y przeze Mnie. 58To jest chleb, ktry z nieba zstpi - nie jest on taki jak ten, ktry jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spoywa ten chleb, bdzie y na wieki".