logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Pwt 11

18 Wecie przeto sobie te moje sowa do serca i duszy. Przywicie je sobie jako znak na rku. Niech one bd wam ozdob midzy oczami. 26 Widzicie, ja kad dzi przed wami bogosawiestwo i przeklestwo. 27 Bogosawiestwo, jeli usuchacie polece Pana, waszego Boga, ktre ja wam dzisiaj daj - 28 przeklestwo, jeli nie usuchacie polece Pana, waszego Boga, jeli odstpicie od drogi, ktr ja wam dzisiaj wskazuj, a pjdziecie za bogami obcymi, ktrych nie znacie.


Rz 3

21Ale teraz jawn si staa sprawiedliwo Boa niezalena od Prawa, powiadczona przez Prawo i Prorokw. 22Jest to sprawiedliwo Boa przez wiar w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, ktrzy wierz. Bo nie ma tu rnicy: 23wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni s chway Boej, 24a dostpuj usprawiedliwienia darmo, z Jego aski, przez odkupienie ktre jest w Chrystusie Jezusie. 25Jego to ustanowi Bg narzdziem przebagania przez wiar moc Jego krwi. Chcia przez to okaza, e sprawiedliwo Jego wzgldem grzechw popenionych dawniej - za dni cierpliwoci Boej - wyraaa si 28Sdzimy bowiem, e czowiek osiga usprawiedliwienie przez wiar, niezalenie od penienia nakazw Prawa.


Mt 7

21 Nie kady, ktry Mi mwi: "Panie, Panie!", wejdzie do krlestwa niebieskiego, lecz ten, kto spenia wol mojego Ojca, ktry jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowalimy moc Twego imienia, i nie wyrzucalimy zych duchw moc Twego imienia, i nie czynilimy wielu cudw moc Twego imienia?" 23 Wtedy owiadcz im: "Nigdy was nie znaem. Odejdcie ode Mnie wy, ktrzy dopuszczacie si nieprawoci!" 24 Kadego wic, kto tych sw moich sucha i wypenia je, mona porwna z czowiekiem roztropnym, ktry dom swj zbudowa na skale. 25 Spad deszcz, wezbray potoki, zerway si wichry i uderzyy w ten dom. On jednak nie run, bo na skale by utwierdzony. 26 Kadego za, kto tych sw moich sucha, a nie wypenia ich, mona porwna z czowiekiem nierozsdnym, ktry dom swj zbudowa na piasku. 27 Spad deszcz, wezbray potoki, zerway si wichry i rzuciy si na ten dom. I run, a upadek jego by wielki".