logo
Sobota, 10 kwietnia 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Pwt 18

15 Pan, Bg twj, wzbudzi ci proroka spord braci twoich, podobnego do mnie. Jego bdziesz sucha. 16 Wanie o to prosie Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadzenia: "Niech wicej nie sucham gosu Pana, Boga mojego, i niech ju nie widz tego wielkiego ognia, abym nie umar". 17 I odrzek mi Pan: "Dobrze powiedzieli. 18 Wzbudz im proroka spord ich braci, takiego jak ty, i wo w jego usta moje sowa, bdzie im mwi wszystko, co rozka. 19 Jeli kto nie bdzie sucha moich sw, ktre on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zadam zdania sprawy. 20 Lecz jeli ktry prorok odway si mwi w moim imieniu to, czego mu nie rozkazaem, albo wystpi w imieniu bogw obcych - taki prorok musi ponie mier".


1 Kor 7

32Chciabym, ebycie byli wolni od utrapie. Czowiek bezenny troszczy si o sprawy Pana, o to, jak by si przypodoba Panu. 33Ten za, kto wstpi w zwizek maeski, zabiega o sprawy wiata, o to, jak by si przypodoba onie. 34I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamna i dziewica troszczy si o sprawy Pana, o to, by bya wita i ciaem, i duchem. Ta za, ktra wysza za m, zabiega o sprawy wiata, o to, jak by si przypodoba mowi. 35Mwi to dla waszego poytku, nie za, by zastawia na was puapk; po to, bycie godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.


Mk 1

21Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszed do synagogi i naucza. 22Zdumiewali si Jego nauk: uczy ich bowiem jak ten, ktry ma wadz, a nie jak uczeni w Pimie. 23By wanie w synagodze czowiek optany przez ducha nieczystego. Zacz on woa: 24"Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszede nas zgubi. Wiem, kto jeste: wity Boy". 25Lecz Jezus rozkaza mu surowo: "Milcz i wyjd z niego!". 26Wtedy duch nieczysty zacz go targa i z gonym krzykiem wyszed z niego. 27A wszyscy si zdumieli, tak e jeden drugiego pyta: "Co to jest? Nowa jaka nauka z moc. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i s Mu posuszne". 28I wnet rozesza si wie o Nim wszdzie po caej okolicznej krainie galilejskiej.