logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Pwt 26

4 Kapan wemie z twoich rk koszyk i pooy go przed otarzem Pana, Boga twego. 5 A ty wwczas wypowiesz te sowa wobec Pana, Boga swego: "Ojciec mj, Aramejczyk bdzcy, zstpi do Egiptu, przyby tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam si rozrs w nard ogromny, silny i liczny. 6 Egipcjanie le si z nami obchodzili, gnbili nas i naoyli na nas cikie roboty przymusowe. 7 Wtedy mymy woali do Pana, Boga ojcw naszych. Usysza Pan nasze woanie, wejrza na nasz ndz, nasz trud i nasze uciemienie. 8 Wyprowadzi nas Pan z Egiptu mocn rk i wycignitym ramieniem wrd wielkiej grozy, znakw i cudw. 9 Zaprowadzi nas na to miejsce i da nam ten kraj opywajcy w mleko i mid. 10 Teraz oto przyniosem pierwociny podw ziemi, ktr dae mi, Panie". Rozoysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokon Panu, Bogu swemu,


Rz 10

8Ale c mwi: Sowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Ale jest to sowo wiary, ktr gosimy. 9Jeeli wic ustami swoimi wyznasz, e JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, e Bg Go wskrzesi z martwych - osigniesz zbawienie. 10Bo sercem przyjta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. 11Wszak mwi Pismo: aden, kto wierzy w Niego, nie bdzie zawstydzony. 12Nie ma ju rnicy midzy ydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, ktrzy Go wzywaj. 13Albowiem kady, kto wezwie imienia Paskiego, bdzie zbawiony.


Lk 4

1 Peen Ducha witego, powrci Jezus znad Jordanu i przebywa w Duchu [witym] na pustyni 2 czterdzieci dni, gdzie by kuszony przez diaba. Nic w owe dni nie jad, a po ich upywie odczu gd. 3 Rzek Mu wtedy diabe: "Jeli jeste Synem Boym, powiedz temu kamieniowi, eby si sta chlebem". 4 Odpowiedzia mu Jezus: "Napisane jest: Nie samym chlebem yje czowiek". 5 Wwczas wyprowadzi Go w gr, pokaza Mu w jednej chwili wszystkie krlestwa wiata 6 i rzek diabe do Niego: "Tobie dam potg i wspaniao tego wszystkiego, bo mnie s poddane i mog je odstpi, komu chc. 7 Jeli wic upadniesz i oddasz mi pokon, wszystko bdzie Twoje". 8 Lecz Jezus mu odrzek: "Napisane jest: Panu, Bogu swemu, bdziesz oddawa pokon i Jemu samemu suy bdziesz". 9 Zaprowadzi Go te do Jerozolimy, postawi na naroniku wityni i rzek do Niego: "Jeli jeste Synem Boym, rzu si std w d! 10 Jest bowiem napisane: Anioom swoim rozkae o Tobie, eby Ci strzegli, 11 i na rkach nosi Ci bd, by przypadkiem nie urazi swej nogi o kamie". 12 Lecz Jezus mu odpar: "Powiedziano: Nie bdziesz wystawia na prb Pana, Boga swego". 13 Gdy diabe dokoczy caego kuszenia, odstpi od Niego a do czasu.