logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Pwt 30

10 jeli bdziesz sucha gosu Pana, Boga swego, przestrzegajc jego polece i postanowie zapisanych w ksidze tego Prawa; jeli wrcisz do Pana, Boga swego, z caego swego serca i z caej swej duszy. 11 Polecenie to bowiem, ktre ja ci dzisiaj daj, nie przekracza twych moliwoci i nie jest poza twoim zasigiem. 12 Nie jest w niebiosach, by mona byo powiedzie: "Kt dla nas wstpi do nieba i przyniesie je nam, a bdziemy sucha i wypenimy je". 13 I nie jest za morzem, aby mona byo powiedzie: "Kt dla nas uda si za morze i przyniesie je nam, a bdziemy sucha i wypenimy je". 14 Sowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, by je mg wypeni.


Kol 1

15 On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec kadego stworzenia, 16 bo w Nim zostao wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchnoci, czy Wadze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostao stworzone. 17 On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. 18 I On jest Gow Ciaa - Kocioa. On jest Pocztkiem, Pierworodnym spord umarych, aby sam zyska pierwszestwo we wszystkim. 19 Zechcia bowiem [Bg], aby w Nim zamieszkaa caa Penia, 20 i aby przez Niego znw pojedna wszystko z sob: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokj przez krew Jego krzya.


Lk 10

25 A oto powsta jaki uczony w Prawie i wystawiajc Go na prb, zapyta: "Nauczycielu, co mam czyni, aby osign ycie wieczne?" 26 Jezus mu odpowiedzia: "Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?" 27 On rzek: Bdziesz miowa Pana, Boga swego, caym swoim sercem, ca swoj dusz, ca swoj moc i caym swoim umysem; a swego bliniego jak siebie samego. 28 Jezus rzek do niego: "Dobrze odpowiedzia. To czy, a bdziesz y". 29 Lecz on, chcc si usprawiedliwi, zapyta Jezusa: "A kto jest moim blinim?" 30 Jezus nawizujc do tego, rzek: "Pewien czowiek schodzi z Jerozolimy do Jerycha i wpad w rce zbjcw. Ci nie tylko e go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na p umarego, odeszli. 31 Przypadkiem przechodzi t drog pewien kapan; zobaczy go i min. 32 Tak samo lewita, gdy przyszed na to miejsce i zobaczy go, min. 33 Pewien za Samarytanin, bdc w podry, przechodzi rwnie obok niego. Gdy go zobaczy, wzruszy si gboko: 34 podszed do niego i opatrzy mu rany, zalewajc je oliw i winem; potem wsadzi go na swoje bydl, zawiz do gospody i pielgnowa go. 35 Nastpnego za dnia wyj dwa denary, da gospodarzowi i rzek: "Miej o nim staranie, a jeli co wicej wydasz, ja oddam tobie, gdy bd wraca". 36 Ktry z tych trzech okaza si, wedug twego zdania, blinim tego, ktry wpad w rce zbjcw?" 37 On odpowiedzia: "Ten, ktry mu okaza miosierdzie". Jezus mu rzek: "Id, i ty czy podobnie!"