logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Pwt 4

1 A teraz, Izraelu, suchaj praw i nakazw, ktre ucz was wypenia, abycie yli i doszli do posiadania ziemi, ktr wam daje Pan, Bg waszych ojcw. 2 Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuj, i nic z tego nie odejmiecie, zachowujc nakazy Pana, Boga waszego, ktre na was nakadam. 6 Strzecie ich i wypeniajcie je, bo one s wasz mdroci i umiejtnoci w oczach narodw, ktre usyszawszy o tych prawach powiedz: "Z pewnoci ten wielki nard to lud mdry i rozumny". 7 Bo ktry nard wielki ma bogw tak bliskich, jak Pan, Bg nasz, ilekro Go wzywamy? 8 Ktry nard wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak cae to Prawo, ktre ja wam dzi daj?


Jk 1

17 Kade dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonay zstpuj z gry, od Ojca wiate, u ktrego nie ma przemiany ani cienia zmiennoci. 18 Ze swej woli zrodzi nas przez sowo prawdy, bymy byli jakby pierwocinami Jego stworze. 21 Odrzucie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cay bezmiar za, a przyjmijcie w duchu agodnoci zaszczepione w was sowo, ktre ma moc zbawi dusze wasze. 22 Wprowadzajcie za sowo w czyn, a nie bdcie tylko suchaczami oszukujcymi samych siebie. 27 Religijno czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraa si w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpyww wiata.


Mk 7

1Zebrali si u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Pimie, ktrzy przybyli z Jerozolimy. 2I zauwayli, e niektrzy z Jego uczniw brali posiek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rkami. 3Faryzeusze bowiem, i w ogle ydzi, trzymajc si tradycji starszych, nie jedz, jeli sobie rk nie obmyj, rozluniajc pi. 4I [gdy wrc] z rynku, nie jedz, dopki si nie obmyj. Jest jeszcze wiele innych [zwyczajw], ktre przejli i ktrych przestrzegaj, jak obmywanie kubkw, dzbankw, naczy miedzianych. 5Zapytali Go wic faryzeusze i uczeni w Pimie: "Dlaczego Twoi uczniowie nie postpuj wedug tradycji starszych, lecz jedz nieczystymi rkami?" 6Odpowiedzia im: "Susznie prorok Izajasz powiedzia o was, obudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. 7Ale czci Mnie na prno, uczc zasad podanych przez ludzi. 8Uchylilicie przykazanie Boe, a trzymacie si ludzkiej tradycji, [dokonujecie obmywania dzbankw i kubkw. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie]". 14Potem przywoa znowu tum do siebie i rzek do niego: "Suchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! 15Nic nie wchodzi z zewntrz w czowieka, co mogoby uczyni go nieczystym; lecz co wychodzi z czowieka, to czyni czowieka nieczystym. 21Z wntrza bowiem, z serca ludzkiego pochodz ze myli, nierzd, kradziee, zabjstwa, 22cudzostwa, chciwo, przewrotno, podstp, wyuzdanie, zazdro, obelgi, pycha, gupota. 23Cae to zo z wntrza pochodzi i czyni czowieka nieczystym".