logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Pwt 4

32 Zapytaj no dawnych czasw, ktre byy przed tob, zaczynajc od dnia, w ktrym Bg stworzy czowieka na ziemi, [zapytaj] od jednego kraca niebios do drugiego, czy nastpio tak wielkie wydarzenie jak to lub czy syszano od czym podobnym? 33 Czy sysza jaki nard gos Boy z ognia, jak ty syszae, i pozosta ywy? 34 Czy usiowa Bg przyj i wybra sobie jeden nard spord innych narodw przez dowiadczenia, znaki, cuda i wojny, rk mocn i wycignitym ramieniem, dzieami przeraajcymi, jak to wszystko, co tobie uczyni Pan, Bg twj, w Egipcie na twoich oczach? 39 Poznaj dzisiaj i rozwa w swym sercu, e Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. 40 Strze Jego praw i nakazw, ktre ja dzi polecam tobie peni; by dobrze ci si wiodo i twym synom po tobie; by przeduy swe dni na ziemi, ktr na zawsze daje ci Pan, Bg twj.


Rz 8

14Albowiem wszyscy ci, ktrych prowadzi Duch Boy, s synami Boymi. 15Nie otrzymalicie przecie ducha niewoli, by si znowu pogry w bojani, ale otrzymalicie ducha przybrania za synw, w ktrym moemy woa: "Abba, Ojcze!" 16Sam Duch wspiera swym wiadectwem naszego ducha, e jestemy dziemi Boymi. 17Jeeli za jestemy dziemi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a wspdziedzicami Chrystusa, skoro wsplnie z Nim cierpimy po to, by te wsplnie mie udzia w chwale.


Mt 28

16 Jedenastu za uczniw udao si do Galilei na gr, tam gdzie Jezus im poleci. 17 A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokon. Niektrzy jednak wtpili. 18 Wtedy Jezus podszed do nich i przemwi tymi sowami: "Dana Mi jest wszelka wadza w niebie i na ziemi. 19 Idcie wic i nauczajcie wszystkie narody, udzielajc im chrztu w imi Ojca i Syna, i Ducha witego. 20 Uczcie je zachowywa wszystko, co wam przykazaem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a do skoczenia wiata".