logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Pwt 6

2 Bdziesz si ba Pana, Boga swego, zachowujc wszystkie Jego nakazy i prawa, ktre ja tobie rozkazuj wypenia, tobie, twym synom i wnukom po wszystkie dni ycia twego, by dugo mg y. 3 Suchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci si dobrze powodzio i aby si bardzo rozmnoy, jak ci przyrzek Pan, Bg ojcw twoich, e ci da ziemi opywajc w mleko i mid. 4 Suchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. 5 Bdziesz miowa Pana, Boga twojego, z caego swego serca, z caej duszy swojej, ze wszystkich swych si. 6 Niech pozostan w twym sercu te sowa, ktre ja ci dzi nakazuj.


Hbr 7

23 I gdy tamtych wielu byo kapanami, gdy mier nie zezwalaa im trwa przy yciu, 24 Ten wanie, poniewa trwa na wieki, ma kapastwo nieprzemijajce. 25 Przeto i zbawia na wieki moe cakowicie tych, ktrzy przez Niego zbliaj si do Boga, bo zawsze yje, aby si wstawia za nimi. 26 Takiego bowiem potrzeba nam byo arcykapana: witego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzesznikw, wywyszonego ponad niebiosa, 27 takiego, ktry nie jest obowizany, jak inni arcykapani, do skadania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczyni raz na zawsze, ofiarujc samego siebie. 28 Prawo bowiem ustanawiao arcykapanami ludzi obcionych saboci, sowo za przysigi, zoonej po nadaniu Prawa, [ustanawia] Syna doskonaego na wieki.


Mk 12

28Zbliy si take jeden z uczonych w Pimie, ktry im si przysuchiwa, gdy rozprawiali ze sob. Widzc, e Jezus dobrze im odpowiedzia, zapyta Go: "Ktre jest pierwsze ze wszystkich przykaza?" 29Jezus odpowiedzia: "Pierwsze jest: Suchaj, Izraelu, Pan Bg nasz, Pan jest jeden. 30Bdziesz miowa Pana, Boga swego, caym swoim sercem, ca swoj dusz, caym swoim umysem i ca swoj moc. 31Drugie jest to: Bdziesz miowa swego bliniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania wikszego od tych". 32Rzek Mu uczony w Pimie: "Bardzo dobrze, Nauczycielu, susznie powiedzia, bo Jeden jest i nie ma innego prcz Niego. 33Miowa Go caym sercem, caym umysem i ca moc i miowa bliniego jak siebie samego daleko wicej znaczy ni wszystkie caopalenia i ofiary". 34Jezus widzc, e rozumnie odpowiedzia, rzek do niego: "Niedaleko jeste od krlestwa Boego". I nikt ju nie odway si wicej Go pyta.