logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Rdz 11

1 Mieszkacy caej ziemi mieli jedn mow, czyli jednakowe sowa. 2 A gdy wdrowali ze wschodu, napotkali rwnin w kraju Szinear i tam zamieszkali 3 I mwili jeden do drugiego: "Chodcie, wyrabiajmy ceg i wypalmy j w ogniu". A gdy ju mieli ceg zamiast kamieni i smo zamiast zaprawy murarskiej, 4 rzekli: "Chodcie, zbudujemy sobie miasto i wie, ktrej wierzchoek bdzie siga nieba, i w ten sposb uczynimy sobie znak, abymy si nie rozproszyli po caej ziemi" 5 A Pan zstpi z nieba, by zobaczy to miasto i wie, ktre budowali ludzie, 6 i rzek: "S oni jednym ludem i wszyscy maj jedn mow, i to jest przyczyn, e zaczli budowa. A zatem w przyszoci nic nie bdzie dla nich niemoliwe, cokolwiek zamierz uczyni. 7 Zejdmy wic i pomieszajmy tam ich jzyk, aby jeden nie rozumia drugiego!" 8 W ten sposb Pan rozproszy ich stamtd po caej powierzchni ziemi, i tak nie dokoczyli budowy tego miasta. 9 Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomiesza mow mieszkacw caej ziemi. Stamtd te Pan rozproszy ich po caej powierzchni ziemi.


Rz 8

22Wiemy przecie, e cae stworzenie a dotd jczy i wzdycha w blach rodzenia. 23Lecz nie tylko ono, ale i my sami, ktrzy ju posiadamy pierwsze dary Ducha, i my rwnie ca istot swoj wzdychamy, oczekujc [przybrania za synw] - odkupienia naszego ciaa. 24W nadziei bowiem ju jestemy zbawieni. Nadzieja za, ktrej [spenienie ju si] oglda, nie jest nadziej, bo jak mona si jeszcze spodziewa tego, co si ju oglda? 25Jeeli jednak, nie ogldajc, spodziewamy si czego, to z wytrwaoci tego oczekujemy. 26Podobnie take Duch przychodzi z pomoc naszej saboci. Gdy bowiem nie umiemy si modli tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia si za nami w baganiach, ktrych nie mona wyrazi sowami. 27Ten za, ktry przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], e przyczynia si za witymi zgodnie z wol Bo.


J 7

37W ostatnim za, najbardziej uroczystym dniu wita, Jezus stojc zawoa dononym gosem: "Jeli kto jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! 38Jak rzeko Pismo: Strumienie wody ywej popyn z jego wntrza". 39A powiedzia to o Duchu, ktrego mieli otrzyma wierzcy w Niego; Duch bowiem jeszcze nie by [dany], poniewa Jezus nie zosta jeszcze uwielbiony.