logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Rdz 14

18 Melchizedek za, krl Szalemu, wynis chleb i wino; a [poniewa] by on kapanem Boga Najwyszego, 19 bogosawi Abrama, mwic: "Niech bdzie bogosawiony Abram przez Boga Najwyszego, Stwrc nieba i ziemi! Niech bdzie bogosawiony Bg Najwyszy, ktry w twe rce wyda twoich wrogw!" Abram da mu dziesit cz ze wszystkiego. 20 Krl Sodomy rzek do Abrama: "Oddaj mi tylko ludzi, a mienie we sobie!"


1 Kor 11

23Ja bowiem otrzymaem od Pana to, co wam przekazaem, e Pan Jezus tej nocy, kiedy zosta wydany, wzi chleb 24i dziki uczyniwszy poama i rzek: "To jest Ciao moje za was [wydane]. Czycie to na moj pamitk". 25Podobnie, skoczywszy wieczerz, wzi kielich, mwic: "Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czycie to, ile razy pi bdziecie, na moj pamitk". 26Ilekro bowiem spoywacie ten chleb albo pijecie kielich, mier Pask gosicie, a przyjdzie.


Lk 9

11 Lecz tumy dowiedziay si o tym i poszy za Nim. On je przyj i mwi im o krlestwie Boym, a tych, ktrzy leczenia potrzebowali, uzdrawia. 12 Dzie pocz si chyli ku wieczorowi. Wtedy przystpio do Niego Dwunastu mwic: "Odpraw tum; niech id do okolicznych wsi i zagrd, gdzie znajd schronienie i ywno, bo jestemy tu na pustkowiu". 13 Lecz On rzek do nich: "Wy dajcie im je!" Oni odpowiedzieli: "Mamy tylko pi chlebw i dwie ryby; chyba e pjdziemy i nakupimy ywnoci dla wszystkich tych ludzi". 14 Byo bowiem okoo piciu tysicy mczyzn. Wtedy rzek do swych uczniw: "Kacie im rozsi si gromadami mniej wicej po pidziesiciu!" 15 Uczynili tak i rozmiecili wszystkich. 16 A On wzi te pi chlebw i dwie ryby, spojrza w niebo i odmwiwszy nad nimi bogosawiestwo, poama i dawa uczniom, by podawali ludowi. 17 Jedli i nasycili si wszyscy, i zebrano jeszcze dwanacie koszw uomkw, ktre im zostay.