logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Rdz 18

1 Pan ukaza si Abrahamowi pod dbami Mamre, gdy ten siedzia u wejcia do namiotu w najgortszej porze dnia. 2 Abraham spojrzawszy dostrzeg trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich pody od wejcia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokon do ziemi, 3 rzek: "O Panie, jeli darzysz mnie yczliwoci, racz nie omija Twego sugi! 4 Przynios troch wody, wy za raczcie obmy sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. 5 Ja za pjd wzi nieco chleba, abycie si pokrzepili, zanim pjdziecie dalej, skoro przechodzicie koo sugi waszego". A oni mu rzekli: "Uczy tak, jak powiedziae" 6 Abraham poszed wic spiesznie do namiotu Sary i rzek: "Prdko zaczy ciasto z trzech miar najczystszej mki i zrb podpomyki". 7 Potem Abraham pody do trzody i wybrawszy tuste i pikne ciel, da je sudze, aby ten szybko je przyrzdzi. 8 Po czym, wziwszy twarg, mleko i przyrzdzone ciel, postawi przed nimi, a gdy oni jedli, sta przed nimi pod drzewem 9 Zapytali go: "Gdzie jest twoja ona, Sara?" - Odpowiedzia im: "W tym oto namiocie". 10 Rzek mu [jeden z nich]: "O tej porze za rok znw wrc do ciebie, twoja za ona Sara bdzie miaa wtedy syna". Sara przysuchiwaa si u wejcia do namiotu, [ktre byo tu] za Abrahamem.


Kol 1

24 Teraz raduj si w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopeniam braki udrk Chrystusa dla dobra Jego Ciaa, ktrym jest Koci. 25 Jego sug staem si wedug zleconego mi wobec was Boego wodarstwa: mam wypeni [posannictwo goszenia] sowa Boego. 26 Tajemnica ta, ukryta od wiekw i pokole, teraz zostaa objawiona Jego witym, 27 ktrym Bg zechcia oznajmi, jak wielkie jest bogactwo chway tej tajemnicy pord pogan. Jest ni Chrystus pord was - nadzieja chway. 28 Jego to gosimy, upominajc kadego czowieka i uczc kadego czowieka z ca mdroci, aby kadego czowieka okaza doskonaym w Chrystusie.


Lk 10

38 W dalszej ich podry przyszed do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyja Go do swego domu. 39 Miaa ona siostr, imieniem Maria, ktra siada u ng Pana i przysuchiwaa si Jego mowie. 40 Natomiast Marta uwijaa si koo rozmaitych posug. Przystpia wic do Niego i rzeka: "Panie, czy Ci to obojtne, e moja siostra zostawia mnie sam przy usugiwaniu? Powiedz jej, eby mi pomoga". 41 A Pan jej odpowiedzia: "Marto, Marto, troszczysz si i niepokoisz o wiele, 42 a potrzeba [mao albo] tylko jednego. Maria obraa najlepsz czstk, ktrej nie bdzie pozbawiona".