logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Rdz 18

20 Po czym Pan rzek: "Skarga na Sodom i Gomor gono si rozlega, bo wystpki ich [mieszkacw] s bardzo cikie. 21 Chc wic i i zobaczy, czy postpuj tak, jak gosi oskarenie, ktre do Mnie doszo, czy nie; dowiem si" 22 Wtedy to ludzie ci odeszli w stron Sodomy, a Abraham sta dalej przed Panem. 23 Zbliywszy si do Niego, Abraham rzek: "Czy zamierzasz wygubi sprawiedliwych wesp z bezbonymi? 24 Moe w tym miecie jest pidziesiciu sprawiedliwych; czy take zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgld na owych pidziesiciu sprawiedliwych, ktrzy w nim mieszkaj? 25 O, nie dopu do tego, aby zginli sprawiedliwi z bezbonymi, aby stao si sprawiedliwemu to samo, co bezbonemu! O, nie dopu do tego! Czy Ten, ktry jest sdzi nad ca ziemi, mgby postpi niesprawiedliwie?" 26 Pan odpowiedzia: "Jeeli znajd w Sodomie pidziesiciu sprawiedliwych, przebacz caemu miastu przez wzgld na nich". 27 Rzek znowu Abraham: "Pozwl, o Panie, e jeszcze omiel si mwi do Ciebie, cho jestem pyem i prochem. 28 Gdyby wrd tych pidziesiciu sprawiedliwych zabrako piciu, czy z braku tych piciu zniszczysz cae miasto?" Pan rzek: "Nie zniszcz, jeli znajd tam czterdziestu piciu". 29 Abraham znw odezwa si tymi sowami: "A moe znalazoby si tam czterdziestu?" Pan rzek: "Nie dokonam zniszczenia przez wzgld na tych czterdziestu". 30 Wtedy Abraham powiedzia: "Niech si nie gniewa Pan, jeli rzekn: moe znalazoby si tam trzydziestu?" A na to Pan: "Nie dokonam zniszczenia, jeli znajd tam trzydziestu". 31 Rzek Abraham: "Pozwl, o Panie, e omiel si zapyta: gdyby znalazo si tam dwudziestu?" Pan odpowiedzia: "Nie zniszcz przez wzgld na tych dwudziestu". 32 Na to Abraham: "O, racz si nie gniewa, Panie, jeli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazo si tam dziesiciu?" Odpowiedzia Pan: "Nie zniszcz przez wzgld na tych dziesiciu".


Kol 2

12 jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w ktrym te razem zostalicie wskrzeszeni przez wiar w moc Boga, ktry Go wskrzesi. 13 I was, umarych na skutek wystpkw i "nieobrzezania" waszego [grzesznego] ciaa, razem z Nim przywrci do ycia. Darowa nam wszystkie wystpki, 14 skreli zapis duny obciajcy nas nakazami. To wanie, co byo naszym przeciwnikiem, usun z drogi, przygwodziwszy do krzya.


Lk 11

1 Gdy Jezus przebywa w jakim miejscu na modlitwie i skoczy j, rzek jeden z uczniw do Niego: "Panie, naucz nas si modli, jak i Jan nauczy swoich uczniw". 2 A On rzek do nich: "Kiedy si modlicie, mwcie: Ojcze, niech si wici Twoje imi; niech przyjdzie Twoje krlestwo! 3 Naszego chleba powszedniego dawaj nam na kady dzie 4 i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy kademu, kto nam zawini; i nie dopu, bymy ulegli pokusie". 5 Dalej mwi do nich: "Kto z was, majc przyjaciela, pjdzie do niego o pnocy i powie mu: "Przyjacielu, uycz mi trzy chleby, 6 bo mj przyjaciel przyszed do mnie z drogi, a nie mam, co mu poda". 7 Lecz tamten odpowie z wewntrz: "Nie naprzykrzaj mi si! Drzwi s ju zamknite i moje dzieci le ze mn w ku. Nie mog wsta i da tobie". 8 Mwi wam: Chociaby nie wsta i nie da z tego powodu, e jest jego przyjacielem, to z powodu jego natrctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. 9 I Ja wam powiadam: Procie, a bdzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; koaczcie, a otworz wam. 10 Kady bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a koaczcemu otworz. 11 Jeeli ktrego z was, ojcw, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamie? Albo o ryb, czy zamiast ryby poda mu wa? 12 Lub te gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? 13 Jeli wic wy, cho li jestecie, umiecie dawa dobre dary swoim dzieciom, o ile bardziej Ojciec z nieba da Ducha witego tym, ktrzy Go prosz".