logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Rdz 2

18 ale z drzewa poznania dobra i za nie wolno ci je, bo gdy z niego spoyjesz, niechybnie umrzesz" 19 Potem Pan Bg rzek: "Nie jest dobrze, eby mczyzna by sam, uczyni mu zatem odpowiedni dla niego pomoc". 20 Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzta ldowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bg przyprowadzi je do mczyzny, aby przekona si, jak on da im nazw. Kade jednak zwierz, ktre okreli mczyzna, otrzymao nazw "istota ywa". 21 I tak mczyzna da nazwy wszelkiemu bydu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzciu polnemu, ale nie znalaza si pomoc odpowiednia dla mczyzny 22 Wtedy to Pan sprawi, e mczyzna pogry si w gbokim nie, i gdy spa wyj jedno z jego eber, a miejsce to zapeni ciaem. 23 Po czym Pan Bg z ebra, ktre wyj z mczyzny, zbudowa niewiast. A gdy j przyprowadzi do mczyzny, 24 mczyzna powiedzia: "Ta dopiero jest koci z moich koci i ciaem z mego ciaa! Ta bdzie si zwaa niewiast, bo ta z mczyzny zostaa wzita"


Hbr 2

9 Widzimy natomiast Jezusa, ktry mao od aniow by pomniejszony, chwa i czci ukoronowanego za cierpienia mierci, i z aski Boej za wszystkich zazna mierci. 10 Przystao bowiem Temu, dla ktrego wszystko i przez ktrego wszystko, ktry wielu synw do chway doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonali przez cierpienie. 11 Tak bowiem Ten, ktry uwica, jak ci, ktrzy maj by uwiceni, z jednego [s] wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi si nazwa ich brami swymi, mwic:


Mk 10

2Przystpili do Niego faryzeusze i chcc Go wystawi na prb, pytali Go, czy wolno mowi oddali on. 3Odpowiadajc zapyta ich: "Co wam nakaza Mojesz?" 4Oni rzekli: "Mojesz pozwoli napisa list rozwodowy i oddali". 5Wwczas Jezus rzek do nich: "Przez wzgld na zatwardziao serc waszych napisa wam to przykazanie. 6Lecz na pocztku stworzenia Bg stworzy ich jako mczyzn i kobiet: 7dlatego opuci czowiek ojca swego i matk 8i zczy si ze swoj on, i bd oboje jednym ciaem. A tak ju nie s dwoje, lecz jedno ciao. 9Co wic Bg zczy, tego czowiek niech nie rozdziela!" 10W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. 11Powiedzia im: "Kto oddala on swoj, a bierze inn, popenia cudzostwo wzgldem niej. 12I jeli ona opuci swego ma, a wyjdzie za innego, popenia cudzostwo". 13Przynosili Mu rwnie dzieci, eby ich dotkn; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. 14A Jezus, widzc to, oburzy si i rzek do nich: "Pozwlcie dzieciom przychodzi do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem naley krlestwo Boe. 15Zaprawd, powiadam wam: Kto nie przyjmie krlestwa Boego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego". 16I biorc je w objcia, kad na nie rce i bogosawi je.