logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Rdz 2

7 i rw kopa w ziemi, aby w ten sposb nawadnia ca powierzchni gleby - 8 wtedy to Pan Bg ulepi czowieka z prochu ziemi i tchn w jego nozdrza tchnienie ycia, wskutek czego sta si czowiek istot yw. 9 A zasadziwszy ogrd w Eden na wschodzie, Pan Bg umieci tam czowieka, ktrego ulepi.


Rdz 3

1 A w by bardziej przebiegy ni wszystkie zwierzta ldowe, ktre Pan Bg stworzy. On to rzek do niewiasty: "Czy rzeczywicie Bg powiedzia: Nie jedzcie owocw ze wszystkich drzew tego ogrodu?" 2 Niewiasta odpowiedziaa wowi: "Owoce z drzew tego ogrodu je moemy, 3 tylko o owocach z drzewa, ktre jest w rodku ogrodu, Bg powiedzia: Nie wolno wam je z niego, a nawet go dotyka, abycie nie pomarli". 4 Wtedy rzek w do niewiasty: "Na pewno nie umrzecie! 5 Ale wie Bg, e gdy spoyjecie owoc z tego drzewa, otworz si wam oczy i tak jak Bg bdziecie znali dobro i zo" 6 Wtedy niewiasta spostrzega, e drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, e jest ono rozkosz dla oczu i e owoce tego drzewa nadaj si do zdobycia wiedzy. Zerwaa zatem z niego owoc, skosztowaa i daa swemu mowi, ktry by z ni: a on zjad. 7 A wtedy otworzyy si im obojgu oczy i poznali, e s nadzy; spletli wic gazki figowe i zrobili sobie przepaski


Rz 5

12Dlatego te jak przez jednego czowieka grzech wszed na wiat, a przez grzech mier, i w ten sposb mier przesza na wszystkich ludzi, poniewa wszyscy zgrzeszyli... 13Bo i przed Prawem grzech by na wiecie, grzechu si jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. 14A przecie mier rozpanoszya si od Adama do Mojesza nawet nad tymi, ktrzy nie zgrzeszyli przestpstwem na wzr Adama. On to jest typem Tego, ktry mia przyj. 15Ale nie tak samo ma si rzecz z przestpstwem jak z darem aski. Jeeli bowiem przestpstwo jednego sprowadzio na wszystkich mier, to o ile obficiej spyna na nich wszystkich aska i dar Boy, askawie udzielony przez jednego Czowieka, Jezusa Chrystusa. 16I nie tak samo ma si rzecz z tym darem jak i ze [skutkiem grzechu, spowodowanym przez] jednego grzeszcego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potpiajcy, to aska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechw. 17Jeeli bowiem przez przestpstwo jednego mier zakrlowaa z powodu jego jednego, o ile bardziej ci, ktrzy otrzymuj obfito aski i daru sprawiedliwoci, krlowa bd w yciu z powodu Jednego - Jezusa Chrystusa. 18A zatem, jak przestpstwo jednego sprowadzio na wszystkich ludzi wyrok potpiajcy, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dajce ycie. 19Albowiem jak przez nieposuszestwo jednego czowieka wszyscy stali si grzesznikami, tak przez posuszestwo Jednego wszyscy stan si sprawiedliwymi.


Mt 4

1 Wtedy Duch wyprowadzi Jezusa na pustyni, aby by kuszony przez diaba. 2 A gdy przepoci czterdzieci dni i czterdzieci nocy, odczu w kocu gd. 3 Wtedy przystpi kusiciel i rzek do Niego: "Jeli jeste Synem Boym, powiedz, eby te kamienie stay si chlebem". 4 Lecz On mu odpar: "Napisane jest: Nie samym chlebem yje czowiek, lecz kadym sowem, ktre pochodzi z ust Boych". 5 Wtedy wzi Go diabe do Miasta witego, postawi na naroniku wityni 6 i rzek Mu: "Jeli jeste Synem Boym, rzu si w d, jest przecie napisane: Anioom swoim rozkae o tobie, a na rkach nosi ci bd, by przypadkiem nie urazi swej nogi o kamie". 7 Odrzek mu Jezus: "Ale jest napisane take: Nie bdziesz wystawia na prb Pana, Boga swego". 8 Jeszcze raz wzi Go diabe na bardzo wysok gr, pokaza Mu wszystkie krlestwa wiata oraz ich przepych 9 i rzek do Niego: "Dam Ci to wszystko, jeli upadniesz i oddasz mi pokon". 10 Na to odrzek mu Jezus: "Id precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, bdziesz oddawa pokon i Jemu samemu suy bdziesz". 11 Wtedy opuci Go diabe, a oto anioowie przystpili i usugiwali Mu.