logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Rdz 3

9 Pan Bg zawoa na mczyzn i zapyta go: "Gdzie jeste?" 10 On odpowiedzia: "Usyszaem Twj gos w ogrodzie, przestraszyem si, bo jestem nagi, i ukryem si". 11 Rzek Bg: "Kt ci powiedzia, e jeste nagi? Czy moe zjade z drzewa, z ktrego ci zakazaem je?" 12 Mczyzna odpowiedzia: "Niewiasta, ktr postawie przy mnie, daa mi owoc z tego drzewa i zjadem". 13 Wtedy Pan Bg rzek do niewiasty: "Dlaczego to uczynia?" Niewiasta odpowiedziaa: "W mnie zwid i zjadam". 14 Wtedy Pan Bg rzek do wa: "Poniewa to uczynie, bd przeklty wrd wszystkich zwierzt domowych i polnych; na brzuchu bdziesz si czoga i proch bdziesz jad po wszystkie dni twego istnienia 15 Wprowadzam nieprzyja midzy ciebie i niewiast, pomidzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiady ci gow, a ty zmiadysz mu pit".


Ef 1

3Niech bdzie bogosawiony Bg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napeni nas wszelkim bogosawiestwem duchowym na wyynach niebieskich - w Chrystusie. 4W Nim bowiem wybra nas przez zaoeniem wiata, abymy byli wici i nieskalani przed Jego obliczem. Z mioci 5przeznaczy nas dla siebie jako przybranych synw przez Jezusa Chrystusa, wedug postanowienia swej woli, 6ku chwale majestatu swej aski, ktr obdarzy nas w Umiowanym. 11W Nim dostpilimy udziau my rwnie, z gry przeznaczeni zamiarem Tego, ktry dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysem swej woli, 12po to, bymy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, ktrzymy ju przedtem nadziej zoyli w Chrystusie.


Lk 1

26 W szstym miesicu posa Bg anioa Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy polubionej mowi, imieniem Jzef, z rodu Dawida; a Dziewicy byo na imi Maryja. 28 Anio wszed do Niej i rzek: "Bd pozdrowiona, pena aski, Pan z Tob, [bogosawiona jeste midzy niewiastami]". 29 Ona zmieszaa si na te sowa i rozwaaa, co miaoby znaczy to pozdrowienie. 30 Lecz anio rzek do Niej: "Nie bj si, Maryjo, znalaza bowiem ask u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, ktremu nadasz imi Jezus. 32 Bdzie On wielki i bdzie nazwany Synem Najwyszego, a Pan Bg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Bdzie panowa nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie bdzie koca". 34 Na to Maryja rzeka do anioa: "Jake si to stanie, skoro nie znam ma?" 35 Anio Jej odpowiedzia: "Duch wity zstpi na Ciebie i moc Najwyszego osoni Ci. Dlatego te wite, ktre si narodzi, bdzie nazwane Synem Boym. 36 A oto rwnie krewna Twoja, Elbieta, pocza w swej staroci syna i jest ju w szstym miesicu ta, ktra uchodzi za niepodn. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemoliwego". 38 Na to rzeka Maryja: "Oto Ja suebnica Paska, niech Mi si stanie wedug twego sowa!" Wtedy odszed od Niej anio.