logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Syr 15

15 Jeeli zechcesz, zachowasz przykazania: a dochowa wiernoci jest [Jego] upodobaniem. 16 Pooy przed tob ogie i wod, co zechcesz, po to wycigniesz rk. 17 Przed ludmi ycie i mier, co ci si podoba, to bdzie ci dane. 18 Poniewa wielka jest mdro Pana, potny jest wadz i widzi wszystko. 19 Oczy Jego patrz na bojcych si Go - On sam poznaje kady czyn czowieka. 20 Nikomu On nie przykaza by bezbonym i nikomu nie zezwoli grzeszy.


1 Kor 2

6A jednak gosimy mdro midzy doskonaymi, ale nie mdro tego wiata ani wadcw tego wiata, zreszt przemijajcych. 7Lecz gosimy tajemnic mdroci Boej, mdro ukryt, t, ktr Bg przed wiekami przeznaczy ku chwale naszej, 8t, ktrej nie poj aden z wadcw tego wiata; gdyby j bowiem pojli, nie ukrzyowaliby Pana chway; 9lecz wanie gosimy, jak zostao napisane, to, czego ani oko nie widziao, ani ucho nie syszao, ani serce czowieka nie zdoao poj, jak wielkie rzeczy przygotowa Bg tym, ktrzy Go miuj. 10Nam za objawi to Bg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet gbokoci Boga samego.


Mt 5

17 Nie sdcie, e przyszedem znie Prawo albo Prorokw. Nie przyszedem znie, ale wypeni. 18 Zaprawd. bowiem powiadam wam: Dopki niebo i ziemia nie przemin, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni si w Prawie, a si wszystko speni. 19 Ktokolwiek wic znisby jedno z tych przykaza, choby najmniejszych, i uczyby tak ludzi, ten bdzie najmniejszy w krlestwie niebieskim. A kto je wypenia i uczy wypenia, ten bdzie wielki w krlestwie niebieskim. 20 Bo powiadam wam: Jeli wasza sprawiedliwo nie bdzie wiksza ni uczonych w Pimie i faryzeuszw, nie wejdziecie do krlestwa niebieskiego. 21 Syszelicie, e powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by si dopuci zabjstwa, podlega sdowi. 22 A Ja wam powiadam: Kady, kto si gniewa na swego brata, podlega sdowi. A kto by rzek swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzek: "Bezboniku", podlega karze pieka ognistego. 23 Jeli wic przyniesiesz dar swj przed otarz i tam wspomnisz, e brat twj ma co przeciw tobie, 24 zostaw tam dar swj przez otarzem, a najpierw id i pojednaj si z bratem swoim! Potem przyjd i dar swj ofiaruj! 25 Pogd si ze swoim przeciwnikiem szybko, dopki jeste z nim w drodze, by ci przeciwnik nie poda sdziemu, a sdzia dozorcy, i aby nie wtrcono ci do wizienia. 26 Zaprawd, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtd, a zwrcisz ostatni grosz. 27 Syszelicie, e powiedziano: Nie cudzo! 28 A Ja wam powiadam: Kady, kto podliwie patrzy na kobiet, ju si w swoim sercu dopuci z ni cudzostwa. 29 Jeli wic prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyup je i odrzu od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich czonkw, ni eby cae twoje ciao miao by wrzucone do pieka. 30 I jeli prawa twoja rka jest ci powodem do grzechu, odetnij j i odrzu od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich czonkw, ni eby cae twoje ciao miao i do pieka. 31 Powiedziano te: Jeli kto chce oddali swoj on, niech jej da list rozwodowy. 32 A ja wam powiadam: Kady, kto oddala swoj on - poza wypadkiem nierzdu - naraa j na cudzostwo; a kto by oddalon wzi za on, dopuszcza si cudzostwa. 33 Syszelicie rwnie, e powiedziano przodkom: Nie bdziesz faszywie przysiga, lecz dotrzymasz Panu swej przysigi. 34 A Ja wam powiadam: Wcale nie przysigajcie, ani na niebo, bo jest tronem Boym; 35 ani na ziemi, bo jest podnkiem stp Jego; ani na Jerozolim, bo jest miastem wielkiego Krla. 36 Ani na swoj gow nie przysigaj, bo nie moesz nawet jednego wosa uczyni biaym albo czarnym. 37 Niech wasza mowa bdzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Zego pochodzi.