logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Syr 24

1 Mdro wychwala sama siebie, chlubi si pord swego ludu. 2 Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyszego i ukazuje si dumnie przed Jego potg: 8 Wtedy przykaza mi Stwrca wszystkiego, Ten, co mnie stworzy, wyznaczy mi mieszkanie i rzek: "W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!" 9 Przed wiekami, na samym pocztku mi stworzy i ju nigdy istnie nie przestan. 10 W witym Przybytku, w Jego obecnoci, zaczam peni wit sub i przez to na Syjonie mocno stanam. 11 Podobnie w miecie umiowanym da mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja wadza. 12 Zapuciam korzenie w sawnym narodzie, w posiadoci Pana, w Jego dziedzictwie.


Ef 1

3Niech bdzie bogosawiony Bg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napeni nas wszelkim bogosawiestwem duchowym na wyynach niebieskich - w Chrystusie. 4W Nim bowiem wybra nas przez zaoeniem wiata, abymy byli wici i nieskalani przed Jego obliczem. Z mioci 5przeznaczy nas dla siebie jako przybranych synw przez Jezusa Chrystusa, wedug postanowienia swej woli, 6ku chwale majestatu swej aski, ktr obdarzy nas w Umiowanym. 15Przeto i ja, usyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o mioci wzgldem wszystkich witych, 16nie zaprzestaj dzikczynienia, wspominajc was w moich modlitwach. 17[Prosz w nich], aby Bg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chway, da wam ducha mdroci i objawienia w gbszym poznaniu Jego samego. 18[Niech da] wam wiate oczy serca tak, bycie wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powoania, czym bogactwo chway Jego dziedzictwa wrd witych


J 1

1Na pocztku byo Sowo, a Sowo byo u Boga, i Bogiem byo Sowo. 2Ono byo na pocztku u Boga. 3Wszystko przez Nie si stao, a bez Niego nic si nie stao, co si stao. 4W Nim byo ycie, a ycie byo wiatoci ludzi, 5a wiato w ciemnoci wieci i ciemno jej nie ogarna. 6Pojawi si czowiek posany przez Boga - Jan mu byo na imi. 7Przyszed on na wiadectwo, aby zawiadczy o wiatoci, by wszyscy uwierzyli przez niego. 8Nie by on wiatoci, lecz [posanym], aby zawiadczy o wiatoci. 9Bya wiato prawdziwa, ktra owieca kadego czowieka, gdy na wiat przychodzi. 10Na wiecie byo [Sowo], a wiat sta si przez Nie, lecz wiat Go nie pozna. 11Przyszo do swojej wasnoci, a swoi Go nie przyjli. 12Wszystkim tym jednak, ktrzy Je przyjli, dao moc, aby si stali dziemi Boymi, tym, ktrzy wierz w imi Jego - 13ktrzy ani z krwi, ani z dzy ciaa, ani z woli ma, ale z Boga si narodzili. 14A Sowo stao si ciaem i zamieszkao wrd nas. I ogldalimy Jego chwa, chwa, jak Jednorodzony otrzymuje od Ojca, peen aski i prawdy. 15Jan daje o Nim wiadectwo i gono woa w sowach: "Ten by, o ktrym powiedziaem: Ten, ktry po mnie idzie, przewyszy mnie godnoci, gdy by wczeniej ode mnie". 16Z Jego penoci wszyscymy otrzymali - ask po asce. 17Podczas gdy Prawo zostao nadane przez Mojesza, aska i prawda przyszy przez Jezusa Chrystusa. 18Boga nikt nigdy nie widzia, Ten Jednorodzony Bg, ktry jest w onie Ojca, [o Nim] pouczy.