logo
Wtorek, 20 kwietnia 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Syr 3

17 Synu, w sposb agodny prowad swe sprawy, a kady, kto jest prawy, bdzie ci miowa. 18 O ile wielki jeste, o tyle si uniaj, a znajdziesz ask u Pana. 20 Wielka jest bowiem potga Pana i przez pokornych bywa chwalony. 28 Na chorob pyszaka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie za w nim zapucio korzenie. 29 Serce rozumnego rozwaa przypowieci, a ucho suchacza jest pragnieniem mdrca.


Hbr 12

18 Nie przystpilicie bowiem do dotykalnego i poncego ognia, do mgy, do ciemnoci i burzy 19 ani te do grzmicych trb i do takiego dwiku sw, i wszyscy, ktrzy go syszeli, prosili, aby do nich nie mwi 22 Wy natomiast przystpilicie do gry Syjon, do miasta Boga yjcego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniow, na uroczyste zebranie, 23 do Kocioa pierworodnych, ktrzy s zapisani w niebiosach, do Boga, ktry sdzi wszystkich, do duchw sprawiedliwych, ktre ju doszy do celu, 24 do Porednika Nowego Testamentu - Jezusa, do pokropienia krwi, ktra przemawia mocniej ni [krew] Abla.


Lk 14

1 Gdy Jezus przyszed do domu pewnego przywdcy faryzeuszw, aby w szabat spoy posiek, oni Go ledzili. 7 Potem opowiedzia zaproszonym przypowie, gdy zauway, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mwi do nich: 8 "Jeli ci kto zaprosi na uczt, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem kto znakomitszy od ciebie nie by zaproszony przez niego. 9 Wwczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosi, i powie ci: "Ustp temu miejsca!"; i musiaby ze wstydem zaj ostatnie miejsce. 10 Lecz gdy bdziesz zaproszony, id i usid na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: "Przyjacielu, przesid si wyej!"; i spotka ci zaszczyt wobec wszystkich wspbiesiadnikw. 11 Kady bowiem, kto si wywysza, bdzie poniony, a kto si ponia, bdzie wywyszony". 12 Do tego za, ktry Go zaprosi, rzek: "Gdy wydajesz obiad albo wieczerz, nie zapraszaj swoich przyjaci ani braci, ani krewnych, ani zamonych ssiadw, aby ci i oni nawzajem nie zaprosili, i miaby odpat. 13 Lecz kiedy urzdzasz przyjcie, zapro ubogich, uomnych, chromych i niewidomych. 14 A bdziesz szczliwy, poniewa nie maj czym tobie si odwdziczy; odpat bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych".