logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Syr 3

2 Albowiem Pan uczci ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdzi. 3 Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechw, 4 a kto szanuje matk, jakby skarby gromadzi. 5 Kto czci ojca, rado mie bdzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej bdzie wysuchany. 6 Kto szanuje ojca, dugo y bdzie, a kto posuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce: 12 Synu, wspomagaj swego ojca w staroci, nie zasmucaj go w jego yciu. 13 A jeliby nawet rozum straci, miej wyrozumiao, nie pogardzaj nim, cho jeste w peni si. 14 Miosierdzie wzgldem ojca nie pjdzie w zapomnienie, w miejsce grzechw zamieszka u ciebie.


Kol 3

12 Jako wic wybracy Boy - wici i umiowani - obleczcie si w serdeczne miosierdzie, dobro, pokor, cicho, cierpliwo, 13 znoszc jedni drugich i wybaczajc sobie nawzajem, jeliby mia kto zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczy wam, tak i wy! 14 Na to za wszystko [przyobleczcie] mio, ktra jest wizi doskonaoci. 15 A sercami waszymi niech rzdzi pokj Chrystusowy, do ktrego te zostalicie wezwani w jednym Ciele. I bdcie wdziczni! 16 Sowo Chrystusa niech w was przebywa z [caym swym] bogactwem: z wszelk mdroci nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieni pene ducha, pod wpywem aski piewajc Bogu w waszych sercach. 17 I wszystko, cokolwiek dziaacie sowem lub czynem, wszystko [czycie] w imi Pana Jezusa, dzikujc Bogu Ojcu przez Niego. 18 ony bdcie poddane mom, jak przystao w Panu. 19 Mowie, miujcie ony i nie bdcie dla nich przykrymi! 20 Dzieci, bdcie posuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest mie w Panu. 21 Ojcowie, nie rozdraniajcie waszych dzieci, aby nie traciy ducha.


Lk 2

22 Gdy potem upyny dni ich oczyszczenia wedug Prawa Mojeszowego, przynieli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawi Panu. 39 A gdy wypenili wszystko wedug Prawa Paskiego, wrcili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. 40 Dzieci za roso i nabierao mocy, napeniajc si mdroci, a aska Boa spoczywaa na Nim.