logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Wj 16

2 I zaczo szemra na pustyni cae zgromadzenie Izraelitw przeciw Mojeszowi i przeciw Aaronowi. 3 Izraelici mwili im: "Obymy pomarli z rki Pana w ziemi egipskiej, gdziemy zasiadali przed garnkami misa i jadali chleb do sytoci! Wyprowadzilicie nas na t pustyni, aby godem umorzy ca t rzesz". 4 Pan powiedzia wwczas do Mojesza: "Oto zel wam chleb z nieba, na ksztat deszczu. I bdzie wychodzi lud, i kadego dnia bdzie zbiera wedug potrzeby dziennej. Chc ich take dowiadczy, czy pjd za moimi rozkazami czy te nie. 12 "Syszaem szemranie Izraelitw. Powiedz im tak: O zmierzchu bdziecie je miso, a rano nasycicie si chlebem. Poznacie wtedy, e Ja, Pan, jestem waszym Bogiem". 13 Rzeczywicie wieczorem przyleciay przepirki i pokryy obz, a nazajutrz rano warstwa rosy leaa dokoa obozu. 14 Gdy si warstwa rosy uniosa ku grze, wwczas na pustyni leao co drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. 15 Na widok tego Izraelici pytali si wzajemnie: "Co to jest?" - gdy nie wiedzieli, co to byo. Wtedy powiedzia do nich Mojesz: "To jest chleb, ktry daje wam Pan na pokarm.


Ef 4

17To zatem mwi i zaklinam [was] w Panu, abycie ju nie postpowali tak, jak postpuj poganie, z ich prnym myleniem, 20Wy za nie tak nauczylicie si Chrystusa. 24i przyoblec czowieka nowego, stworzonego wedug Boga, w sprawiedliwoci i prawdziwej witoci.


J 6

24A kiedy ludzie z tumu zauwayli, e nie ma tam Jezusa, a take Jego uczniw, wsiedli do odzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. 25Gdy za odnaleli Go na przeciwlegym brzegu, rzekli do Niego: "Rabbi, kiedy tu przybye?" 26W odpowiedzi rzek im Jezus: "Zaprawd, zaprawd, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, ecie widzieli znaki, ale dlatego, ecie jedli chleb do sytoci. 27Troszczcie si nie o ten pokarm, ktry ginie, ale o ten, ktry trwa na wieki, a ktry da wam Syn Czowieczy; Jego to bowiem pieczci sw naznaczy Bg Ojciec". 28Oni za rzekli do Niego: "C mamy czyni, abymy wykonywali dziea Boe?" 29Jezus odpowiadajc rzek do nich: "Na tym polega dzieo [zamierzone przez] Boga, abycie uwierzyli w Tego, ktrego On posa". 30Rzekli do Niego: "Jakiego wic dokonasz znaku, abymy go widzieli i Tobie uwierzyli? C zdziaasz? 31Ojcowie nasi jedli mann na pustyni, jak napisano: Da im do jedzenia chleb z nieba". 32Rzek do nich Jezus: "Zaprawd, zaprawd, powiadam wam: Nie Mojesz da wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mj da wam prawdziwy chleb z nieba. 33Albowiem chlebem Boym jest Ten, ktry z nieba zstpuje i ycie daje wiatu". 34Rzekli wic do Niego: "Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!" 35Odpowiedzia im Jezus: "Jam jest chleb ycia. Kto do Mnie przychodzi, nie bdzie akn; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragn nie bdzie.