logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Wj 17

8 Amalekici przybyli, aby walczy z Izraelitami w Refidim. 9 Mojesz powiedzia wtedy do Jozuego: "Wybierz sobie mw i wyruszysz z nimi na walk z Amalekitami. Ja jutro stan na szczycie gry z lask Boga w rku". 10 Jozue speni polecenie Mojesza i wyruszy do walki z Amalekitami. Mojesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt gry. 11 Jak dugo Mojesz trzyma rce podniesione do gry, Izrael mia przewag. Gdy za rce opuszcza, mia przewag Amalekita. 12 Gdy rce Mojesza zdrtwiay, wzili kamie i pooyli pod niego, i usiad na nim. Aaron za i Chur podparli jego rce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposb a do zachodu soca byy rce jego stale wzniesione wysoko. 13 I tak zdoa Jozue pokona Amalekitw i ich lud ostrzem miecza.


2 Tm 3

14 Ty natomiast trwaj w tym, czego si nauczye i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo si nauczye. Od lat bowiem niemowlcych znasz Pisma wite, 15 ktre mog ci nauczy mdroci wiodcej ku zbawieniu przez wiar w Chrystusie Jezusie. 16 Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i poyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do ksztacenia w sprawiedliwoci - 17 aby czowiek Boy by doskonay, przysposobiony do kadego dobrego czynu.

2 Tm 4

1 Zaklinam ci wobec Boga i Chrystusa Jezusa, ktry bdzie sdzi ywych i umarych, i na Jego pojawienie si, i na Jego krlestwo:

2 go nauk, nastawaj w por, nie w por, [w razie potrzeby] wyka bd, poucz, podnie na duchu z ca cierpliwoci, ilekro nauczasz.


Lk 18

1 Powiedzia im te przypowie o tym, e zawsze powinni modli si i nie ustawa: 2 "W pewnym miecie y sdzia, ktry Boga si nie ba i nie liczy si z ludmi. 3 W tym samym miecie ya wdowa, ktra przychodzia do niego z prob: "Obro mnie przed moim przeciwnikiem!" 4 Przez pewien czas nie chcia; lecz potem rzek do siebie: "Chocia Boga si nie boj ani z ludmi si nie licz, 5 to jednak, poniewa naprzykrza mi si ta wdowa, wezm j w obron, eby nie przychodzia bez koca i nie zadrczaa mnie"". 6 I Pan doda: "Suchajcie, co ten niesprawiedliwy sdzia mwi. 7 A Bg, czy nie wemie w obron swoich wybranych, ktrzy dniem i noc woaj do Niego, i czy bdzie zwleka w ich sprawie? 8 Powiadam wam, e prdko wemie ich w obron. Czy jednak Syn Czowieczy znajdzie wiar na ziemi, gdy przyjdzie?"