logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Wj 19

1 Byo to w trzecim miesicu od wyjcia Izraelitw z Egiptu; w tym dniu przybyli [oni] na pustyni Synaj. 2 Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustyni Synaj rozbili obz na pustyni. Izrael obozowa tam naprzeciw gry. 3 Mojesz wstpi wtedy do Boga, a Pan zawoa na niego z gry i powiedzia: "Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: 4 Wycie widzieli, co uczyniem Egiptowi, jak niosem was na skrzydach orlich i przywiodem was do Mnie. 5 Teraz jeli pilnie sucha bdziecie gosu mego i strzec mojego przymierza, bdziecie szczegln moj wasnoci pord wszystkich narodw, gdy do Mnie naley caa ziemia. 6 Lecz wy bdziecie Mi krlestwem kapanw i ludem witym. Takie to sowa powiedz Izraelitom".


Rz 5

6Chrystus bowiem umar za nas, jako za grzesznikw, w oznaczonym czasie, gdymy [jeszcze] byli bezsilni. 7A [nawet] za czowieka sprawiedliwego podejmuje si kto umrze tylko z najwiksz trudnoci. Chocia moe jeszcze za czowieka yczliwego odwayby si kto ponie mier. 8Bg za okazuje nam swoj mio [wanie] przez to, e Chrystus umar za nas, gdymy byli jeszcze grzesznikami. 9Tym bardziej wic bdziemy przez Niego zachowani od karzcego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostalimy usprawiedliwieni. 10Jeeli bowiem, bdc nieprzyjacimi, zostalimy pojednani z Bogiem przez mier Jego Syna, to tym bardziej, bdc ju pojednani, dostpimy zbawienia przez Jego ycie. 11I nie tylko to - ale i chlubi si moemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez ktrego teraz uzyskalimy pojednanie.


Mt 9

35 Tak Jezus obchodzi wszystkie miasta i wioski. Naucza w tamtejszych synagogach, gosi Ewangeli krlestwa i leczy wszystkie choroby i wszystkie saboci. 36 A widzc tumy ludzi, litowa si nad nimi, bo byli znkani i porzuceni, jak owce nie majce pasterza. 37 Wtedy rzek do swych uczniw: "niwo wprawdzie wielkie, ale robotnikw mao. 38 Procie Pana niwa, eby wyprawi robotnikw na swoje niwo".

Mt 10

1 Wtedy przywoa do siebie dwunastu swoich uczniw i udzieli im wadzy nad duchami nieczystymi, aby je wypdzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie saboci.

2 A oto imiona dwunastu apostow: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan,

3 Filip i Bartomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz,

4 Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, ktry Go zdradzi.

5 Tych to Dwunastu wysa Jezus, dajc im nastpujce wskazania: "Nie idcie do pogan i nie wstpujcie do adnego miasta samarytaskiego!

6 Idcie raczej do owiec, ktre poginy z domu Izraela.

7 Idcie i gocie: "Bliskie ju jest krlestwo niebieskie".

8 Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarych, oczyszczajcie trdowatych, wypdzajcie ze duchy! Darmo otrzymalicie, darmo dawajcie!