logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Wj 20

1 Wtedy mwi Bg wszystkie te sowa: 2 "Ja jestem Pan, twj Bg, ktry ci wywid z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 3 Nie bdziesz mia cudzych bogw obok Mnie! 4 Nie bdziesz czyni adnej rzeby ani adnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemi! 5 Nie bdziesz oddawa im pokonu i nie bdziesz im suy, poniewa Ja Pan, twj Bg, jestem Bogiem zazdrosnym, ktry karze wystpek ojcw na synach do trzeciego i czwartego pokolenia wzgldem tych, ktrzy Mnie nienawidz. 6 Okazuj za ask a do tysicznego pokolenia tym, ktrzy Mnie miuj i przestrzegaj moich przykaza. 7 Nie bdziesz wzywa imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdy Pan nie pozostawi bezkarnie tego, ktry wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. 8 Pamitaj o dniu szabatu, aby go uwici. 9 Sze dni bdziesz pracowa i wykonywa wszystkie twe zajcia. 10 Dzie za sidmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie moesz przeto w dniu tym wykonywa adnej pracy ani ty sam, ani syn twj, ani twoja crka, ani twj niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydo, ani cudzoziemiec, ktry mieszka pord twych bram. 11 W szeciu dniach bowiem uczyni Pan niebo, ziemi, morze oraz wszystko, co jest w nich, w sidmym za dniu odpocz. Dlatego pobogosawi Pan dzie szabatu i uzna go za wity. 12 Czcij ojca twego i matk twoj, aby dugo y na ziemi, ktr Pan, Bg twj, da tobie. 13 Nie bdziesz zabija. 14 Nie bdziesz cudzooy. 15 Nie bdziesz krad. 16 Nie bdziesz mwi przeciw bliniemu twemu kamstwa jako wiadek. 17 Nie bdziesz poda domu bliniego twego. Nie bdziesz poda ony bliniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wou, ani jego osa, ani adnej rzeczy, ktra naley do bliniego twego".


1 Kor 1

22Tak wic, gdy ydzi daj znakw, a Grecy szukaj mdroci, 23my gosimy Chrystusa ukrzyowanego, ktry jest zgorszeniem dla ydw, a gupstwem dla pogan, 24dla tych za, ktrzy s powoani, tak spord ydw, jak i spord Grekw, Chrystusem, moc Bo i mdroci Bo. 25To bowiem, co jest gupstwem u Boga, przewysza mdroci ludzi, a co jest sabe u Boga, przewysza moc ludzi.


J 2

13Zbliaa si pora Paschy ydowskiej i Jezus uda si do Jerozolimy. 14W wityni napotka siedzcych za stoami bankierw oraz tych, ktrzy sprzedawali woy, baranki i gobie. 15Wwczas sporzdziwszy sobie bicz ze sznurkw, powypdza wszystkich ze wityni, take baranki i woy, porozrzuca monety bankierw, a stoy powywraca. 16Do tych za, ktrzy sprzedawali gobie, rzek: "Wecie to std, a nie rbcie z domu mego Ojca targowiska!" 17Uczniowie Jego przypomnieli sobie, e napisano: Gorliwo o dom Twj pochonie Mnie. 18W odpowiedzi za na to ydzi rzekli do Niego: "Jakim znakiem wykaesz si wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?" 19Jezus da im tak odpowied: "Zburzcie t wityni, a Ja w trzech dniach wznios j na nowo". 20Powiedzieli do Niego ydzi: "Czterdzieci sze lat budowano t wityni, a Ty j wzniesiesz w przecigu trzech dni?" 21On za mwi o wityni swego ciaa. 22Gdy wic zmartwychwsta, przypomnieli sobie uczniowie Jego, e to powiedzia, i uwierzyli Pismu i sowu, ktre wyrzek Jezus. 23Kiedy za przebywa w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu witecznym, wielu uwierzyo w imi Jego, widzc znaki, ktre czyni. 24Jezus natomiast nie zwierza si im, bo wszystkich zna 25i nie potrzebowa niczyjego wiadectwa o czowieku. Sam bowiem wiedzia, co w czowieku si kryje.