logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Wj 22

20 Nie bdziesz gnbi i nie bdziesz uciska cudzoziemcw, bo wy sami bylicie cudzoziemcami w ziemi egipskiej. 21 Nie bdziesz krzywdzi adnej wdowy i sieroty. 22 Jeliby ich skrzywdzi i bd Mi si skaryli, usysz ich skarg, 23 zapali si gniew mj, i wygubi was mieczem i ony wasze bd wdowami, a dzieci wasze sierotami. 24 Jeli poyczysz pienidze ubogiemu z mojego ludu, yjcemu obok ciebie, to nie bdziesz postpowa wobec niego jak lichwiarz i nie karzesz mu paci odsetek. 25 Jeli wemiesz w zastaw paszcz twego bliniego, winiene mu go odda przed zachodem soca, 26 bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciaa podczas snu. I jeliby si on ali przede Mn, usysz go, bo jestem litociwy.


1 Tes 1

5 bo nasze goszenie Ewangelii wrd was nie dokonao si przez samo tylko sowo, lecz przez moc i przez Ducha witego, z wielk si przekonania. Wiecie bowiem, jacy bylimy dla was, przebywajc wrd was. 6 A wy, przyjmujc sowo pord wielkiego ucisku, z radoci Ducha witego, stalicie si naladowcami naszymi i Pana, 7 by okaza si w ten sposb wzorem dla wszystkich wierzcych w Macedonii i Achai. 8 Dziki wam nauka Paska staa si gona nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszdzie daa si pozna, tak e nawet nie trzeba nam o tym mwi. 9 Albowiem oni sami opowiadaj o nas, jakiego to przyjcia doznalimy od was i jak nawrcilicie si od bokw do Boga, by suy Bogu ywemu i prawdziwemu 10 i oczekiwa z niebios Jego Syna, ktrego wzbudzi z martwych, Jezusa, naszego wybawc od nadchodzcego gniewu.


Mt 22

34 Gdy faryzeusze dowiedzieli si, e zamkn usta saduceuszom, zebrali si razem, 35 a jeden z nich, uczony w Prawie, zapyta Go, wystawiajc Go na prb: 36 "Nauczycielu, ktre przykazanie w Prawie jest najwiksze?" 37 On mu odpowiedzia: "Bdziesz miowa Pana Boga swego caym swoim sercem, ca swoj dusz i caym swoim umysem. 38 To jest najwiksze i pierwsze przykazanie. 39 Drugie podobne jest do niego: Bdziesz miowa swego bliniego jak siebie samego. 40 Na tych dwch przykazaniach opiera si cae Prawo i Prorocy".