logo
Sobota, 04 lipca 2020
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Wj 3

1 Gdy Mojesz pasa owce swego tecia, Jetry, kapana Madianitw, zaprowadzi [pewnego razu] owce w gb pustyni i przyszed do gry Boej Horeb. 2 Wtedy ukaza mu si Anio Paski w pomieniu ognia, ze rodka krzewu. [Mojesz] widzia, jak krzew pon ogniem, a nie spon od niego. 3 Wtedy Mojesz powiedzia do siebie: "Podejd, eby si przyjrze temu niezwykemu zjawisku. Dlaczego krzew si nie spala?" 4 Gdy za Pan ujrza, e [Mojesz] podchodzi, eby si przyjrze, zawoa [Bg do] niego ze rodka krzewu: "Mojeszu, Mojeszu!" On za odpowiedzia: "Oto jestem". 5 Rzek mu [Bg]: "Nie zbliaj si tu! Zdejm sanday z ng, gdy miejsce, na ktrym stoisz, jest ziemi wit". 6 Powiedzia jeszcze Pan: "Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba". Mojesz zasoni twarz, ba si bowiem zwrci oczy na Boga. 7 Pan mwi: "Dosy napatrzyem si na udrk ludu mego w Egipcie i nasuchaem si narzeka jego na ciemizcw, znam wic jego uciemienie. 8 Zstpiem, aby go wyrwa z rki Egiptu i wyprowadzi z tej ziemi do ziemi yznej i przestronnej, do ziemi, ktra opywa w mleko i mid, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty. 13 Mojesz za rzek Bogu: "Oto pjd do Izraelitw i powiem im: Bg ojcw naszych posa mi do was. Lecz gdy oni mnie zapytaj, jakie jest Jego imi, to c im mam powiedzie?" 14 Odpowiedzia Bg Mojeszowi: "JESTEM, KTRY JESTEM". I doda: "Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posa mnie do was". 15 Mwi dalej Bg do Mojesza: "Tak powiesz Izraelitom: "JESTEM, Bg ojcw waszych, Bg Abrahama, Bg Izaaka i Bg Jakuba posa mnie do was. To jest imi moje na wieki i to jest moje zawoanie na najdalsze pokolenia.


1 Kor 10

1Nie chciabym, bracia, ebycie wiedzieli, e nasi ojcowie wszyscy, co prawda zostawali pod obokiem, wszyscy przeszli przez morze 2i wszyscy byli ochrzczeni w [imi] Mojesza, w oboku i w morzu; 3wszyscy te spoywali ten sam pokarm duchowy 4i pili ten sam duchowy napj. Pili za z towarzyszcej im duchowej skay, a ta skaa - to by Chrystus. 5Lecz w wikszoci z nich nie upodoba sobie Bg; polegli bowiem na pustyni. 6Stao si za to wszystko, by mogo posuy za przykad dla nas, abymy nie podali zego, tak jak oni podali. 10Nie szemrajcie, jak niektrzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonujcego zagady. 11A wszystko to przydarzyo si im jako zapowied rzeczy przyszych, spisane za zostao ku pouczeniu nas, ktrych dosiga kres czasw. 12Niech przeto ten, komu si zdaje, e stoi, baczy, aby nie upad.


Lk 13

1 W tym samym czasie przyszli niektrzy i donieli Mu o Galilejczykach, ktrych krew Piat zmiesza z krwi ich ofiar. 2 Jezus im odpowiedzia: "Czy mylicie, e ci Galilejczycy byli wikszymi grzesznikami ni inni mieszkacy Galilei, e to ucierpieli? 3 Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeli si nie nawrcicie, wszyscy podobnie zginiecie. 4 Albo mylicie, e owych osiemnastu, na ktrych zwalia si wiea w Siloam i zabia ich, byo wikszymi winowajcami ni inni mieszkacy Jerozolimy? 5 Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeli si nie nawrcicie, wszyscy tak samo zginiecie". 6 I opowiedzia im nastpujc przypowie: "Pewien czowiek mia drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszed i szuka na nim owocw, ale nie znalaz. 7 Rzek wic do ogrodnika: "Oto ju trzy lata, odkd przychodz i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduj. Wytnij je: po co jeszcze ziemi wyjaawia?" 8 Lecz on mu odpowiedzia: "Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopi je i obo nawozem; 9 moe wyda owoc. A jeli nie, w przyszoci moesz je wyci"".