logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Wj 32

7 Pan rzek wwczas do Mojesza: "Zstp na d, bo sprzeniewierzy si lud twj, ktry wyprowadzie z ziemi egipskiej. 8 Bardzo szybko odwrcili si od drogi, ktr im nakazaem, i utworzyli sobie posg cielca ulanego z metalu i oddali mu pokon, i zoyli mu ofiary, mwic: "Izraelu, oto twj bg, ktry ci wyprowadzi z ziemi egipskiej"". 9 I jeszcze powiedzia Pan do Mojesza: "Widz, e lud ten jest ludem o twardym karku. 10 Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpali si gniew mj na nich. Chc ich wyniszczy, a ciebie uczyni wielkim ludem". 11 Mojesz jednak zacz usilnie baga Pana, Boga swego, i mwi: "Dlaczego, Panie, ponie gniew Twj przeciw ludowi Twemu, ktry wyprowadzie z ziemi egipskiej wielk moc i siln rk? 13 Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sugi, ktrym przysige na samego siebie, mwic do nich: "Uczyni potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i ca ziemi, o ktrej mwiem, dam waszym potomkom, i posid j na wieki"". 14 Wwczas to Pan zaniecha za, jakie zamierza zesa na swj lud.


1 Tm 1

12 Dziki skadam Temu, ktry mi przyoblek moc, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, e uzna mnie za godnego wiary, skoro przeznaczy do posugi mnie, 13 ongi blunierc, przeladowc i oszczerc. Dostpiem jednak miosierdzia, poniewa dziaaem z niewiadomoci, w niewierze. 14 A nad miar obfit okazaa si aska naszego Pana wraz z wiar i mioci, ktra jest w Chrystusie Jezusie! 15 Nauka to zasugujca na wiar i godna cakowitego uznania, e Chrystus Jezus przyszed na wiat zbawi grzesznikw, spord ktrych ja jestem pierwszy. 16 Lecz dostpiem miosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokaza ca wielkoduszno jako przykad dla tych, ktrzy w Niego wierzy bd dla ycia wiecznego. 17 A Krlowi wiekw niemiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu - cze i chwaa na wieki wiekw! Amen.


Lk 15

1 Zbliali si do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go sucha. 2 Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Pimie: "Ten przyjmuje grzesznikw i jada z nimi". 3 Opowiedzia im wtedy nastpujc przypowie: 4 "Kt z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedn z nich, nie zostawia dziewidziesiciu dziewiciu na pustyni i nie idzie za zgubion, a j znajdzie? 5 A gdy j znajdzie, bierze z radoci na ramiona 6 i wraca do domu; sprasza przyjaci i ssiadw i mwi im: "Cieszcie si ze mn, bo znalazem owc, ktra mi zgina". 7 Powiadam wam: Tak samo w niebie wiksza bdzie rado z jednego grzesznika, ktry si nawraca, ni z dziewidziesiciu dziewiciu sprawiedliwych, ktrzy nie potrzebuj nawrcenia. 8 Albo jeli jaka kobieta, majc dziesi drachm, zgubi jedn drachm, czy nie zapala wiata, nie wymiata domu i nie szuka starannie, a j znajdzie? 9 A znalazszy j, sprasza przyjaciki i ssiadki i mwi: "Cieszcie si ze mn, bo znalazam drachm, ktr zgubiam". 10 Tak samo, powiadam wam, rado powstaje u aniow Boych z jednego grzesznika, ktry si nawraca". 11 Powiedzia te: "Pewien czowiek mia dwch synw. 12 Modszy z nich rzek do ojca: "Ojcze, daj mi cz majtku, ktra na mnie przypada". Podzieli wic majtek midzy nich. 13 Niedugo potem modszy syn, zabrawszy wszystko, odjecha w dalekie strony i tam roztrwoni swj majtek, yjc rozrzutnie. 14 A gdy wszystko wyda, nasta ciki gd w owej krainie i on sam zacz cierpie niedostatek. 15 Poszed i przysta do jednego z obywateli owej krainy, a ten posa go na swoje pola eby pas winie. 16 Pragn on napeni swj odek strkami, ktrymi ywiy si winie, lecz nikt mu ich nie dawa. 17 Wtedy zastanowi si i rzek: Ilu to najemnikw mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z godu gin. 18 Zabior si i pjd do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyem przeciw Bogu i wzgldem ciebie; 19 ju nie jestem godzien nazywa si twoim synem: uczy mi choby jednym z najemnikw. 20 Wybra si wic i poszed do swojego ojca. A gdy by jeszcze daleko, ujrza go jego ojciec i wzruszy si gboko; wybieg naprzeciw niego, rzuci mu si na szyj i ucaowa go. 21 A syn rzek do niego: "Ojcze, zgrzeszyem przeciw Bogu i wzgldem ciebie, ju nie jestem godzien nazywa si twoim synem". 22 Lecz ojciec rzek do swoich sug: "Przyniecie szybko najlepsz szat i ubierzcie go; dajcie mu te piercie na rk i sanday na nogi! 23 Przyprowadcie utuczone ciel i zabijcie: bdziemy ucztowa i bawi si, 24 poniewa ten mj syn by umary, a znw oy; zagin, a odnalaz si". I zaczli si bawi. 25 Tymczasem starszy jego syn przebywa na polu. Gdy wraca i by blisko domu, usysza muzyk i tace. 26 Przywoa jednego ze sug i pyta go, co to ma znaczy. 27 Ten mu rzek: "Twj brat powrci, a ojciec twj kaza zabi utuczone ciel, poniewa odzyska go zdrowego". 28 Na to rozgniewa si i nie chcia wej; wtedy ojciec jego wyszed i tumaczy mu. 29 Lecz on odpowiedzia ojcu: "Oto tyle lat ci su i nigdy nie przekroczyem twojego rozkazu; ale mnie nie dae nigdy kolcia, ebym si zabawi z przyjacimi. 30 Skoro jednak wrci ten syn twj, ktry roztrwoni twj majtek z nierzdnicami, kazae zabi dla niego utuczone ciel". 31 Lecz on mu odpowiedzia: "Moje dziecko, ty zawsze jeste przy mnie i wszystko moje do ciebie naley. 32 A trzeba si weseli i cieszy z tego, e ten brat twj by umary, a znw oy, zagin, a odnalaz si"".