logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Wj 34

4 Mojesz wyciosa dwie tablice kamienne jak pierwsze, a wstawszy rano wstpi na gr, jak mu nakaza Pan, i wzi do rk tablice kamienne. 5 A Pan zstpi w oboku, i [Mojesz] zatrzyma si koo Niego, i wypowiedzia imi Jahwe. 6 Przeszed Pan przed jego oczyma i woa: "Jahwe, Jahwe, Bg miosierny i litociwy, cierpliwy, bogaty w ask i wierno, 8 I natychmiast skoni si Mojesz a do ziemi i odda pokon, 9 mwic: "Jeli darzysz mnie yczliwoci, Panie, [to prosz], niech pjdzie Pan w pord nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem".


2 Kor 13

11Zreszt, bracia, radujcie si, dcie do doskonaoci, pokrzepiajcie si na duchu, jedno mylcie, pokj zachowujcie, a Bg mioci i pokoju niech bdzie z wami! 12Pozdrwcie si nawzajem witym pocaunkiem! Pozdrawiaj was wszyscy wici. 13aska Pana Jezusa Chrystusa, mio Boga i dar jednoci w Duchu witym niech bd z wami wszystkimi!


J 3

16Tak bowiem Bg umiowa wiat, e Syna swego Jednorodzonego da, aby kady, kto w Niego wierzy, nie zgin, ale mia ycie wieczne. 17Albowiem Bg nie posa swego Syna na wiat po to, aby wiat potpi, ale po to, by wiat zosta przez Niego zbawiony. 18Kto wierzy w Niego, nie podlega potpieniu; a kto nie wierzy, ju zosta potpiony, bo nie uwierzy w imi Jednorodzonego Syna Boego.