logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Za 12

10 Na dom Dawida i na mieszkacw Jeruzalem wylej Ducha pobonoci. Bd patrze na tego, ktrego przebili, i bole bd nad nim, jak si boleje nad jedynakiem, i paka bd nad nim, jak si pacze nad pierworodnym. 11 W owym dniu bdzie wielki pacz w Jeruzalem, podobny do paczu w Hadad-Rimmon na rwninie Megiddo.


Ga 3

26Wszyscy bowiem dziki tej wierze jestecie synami Boymi - w Chrystusie Jezusie. 27Bo wy wszyscy, ktrzy zostalicie ochrzczeni w Chrystusie, przyobleklicie si w Chrystusa. 28Nie ma ju yda ani poganina, nie ma ju niewolnika ani czowieka wolnego, nie ma ju mczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jestecie kim jednym w Chrystusie Jezusie. 29Jeeli za naleycie do Chrystusa, to jestecie te potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnic - dziedzicami.


Lk 9

18 Gdy raz modli si na osobnoci, a byli z Nim uczniowie, zwrci si do nich z zapytaniem: "Za kogo uwaaj Mnie tumy?" 19 Oni odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mwi, e ktry z dawnych prorokw zmartwychwsta". 20 Zapyta ich: "A wy za kogo Mnie uwaacie?" Piotr odpowiedzia: "Za Mesjasza Boego". 21 Wtedy surowo im przykaza i napomnia ich, eby nikomu o tym nie mwili. 22 I doda: "Syn Czowieczy musi wiele wycierpie: bdzie odrzucony przez starszyzn, arcykapanw i uczonych w Pimie; bdzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie". 23 Potem mwi do wszystkich: "Jeli kto chce i za Mn, niech si zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzy swj i niech Mnie naladuje! 24 Bo kto chce zachowa swoje ycie, straci je, a kto straci swe ycie z mego powodu, ten je zachowa.