logo
Piątek, 22 lutego 2019 r.
imieniny:
Piotra, Małgorzaty, Marty, Nikifora – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
Wtorek. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Syr 2, 1-11; Ps 37 (36), 3-4. 18-19. 27-28b. 39-40 (R.: por. 5b); Ga 6, 14; Mk 9, 30-37;
 

Stary lekcjonarz: Syr 2, 1-11; Ps 37, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40; Ga 6, 14; Mk 9, 30-37;;

[zielony kolor szat]

 

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 2,1-11)
Bądź wierny Bogu, a On zajmie się tobą 

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie.
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia. Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w ostatnim twym dniu.
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapień bądź wytrzymały. Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu utrapienia.
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj. Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapłata.
Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania.
Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: któż zaufał Panu, a został zawstydzony? Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej i był opuszczony? Albo któż wzywał Go, a On nim wzgardził?
Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza grzechy i zbawia w czasie utrapienia.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 37,3-4.18-19.27-28.39-40)

Refren: Zaufaj Panu, On sam będzie działał. 

Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, *
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie. 
Raduj się w Panu, *
a On spełni pragnienia twego serca. 

Pan zna dni postępujących nienagannie, *
a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki. 
W czasie klęski nie zaznają wstydu, *
w dniach głodu zostaną nasyceni. 

Odstąp od złego, czyń dobrze, +
abyś mógł przetrwać na wieki. *
Gdyż Pan miłuje sprawiedliwość 
i nie opuszcza swych świętych, +
nikczemni wyginą na zawsze, *
a ich potomstwo będzie wytępione. 

Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, *
On ich ucieczką w czasie utrapienia. 
Pan ich wspomaga i wyzwala, +
wybawia od występnych i zachowuje, *
On bowiem jest ich ucieczką.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ga 6,14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, 
jak tylko z Krzyża Chrystusa, 
dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 9,30-37)
Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory 

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

Oto słowo Pańskie.

 

Patron Dniakatedra świętego Piotra

Historycy Kościoła zgodnie twierdzą, że św. Piotr, zanim udał się do Rzymu, założył biskupstwo w Antiochii, ówczesnej stolicy Wschodu. Św. Grzegorz Wielki stwierdza, że książę Apostołów przez siedem lat był biskupem tego miasta. Jest również jednomyślnie stwierdzonym faktem, że św. Piotr w czasie swojego pobytu w Rzymie zbudował tam kościół, jakkolwiek jego pobyt w stolicy Rzymskiego Imperium był często przerywany pełnieniem funkcji apostolskich w innych krajach. Pierwotnie święto upamiętniające objęcie władzy biskupiej przez św. Piotra było obchodzone albo 18 stycznia na cześć biskupstwa w Rzymie, albo 22 lutego na cześć biskupstwa w Antiochii. Katedra św. Piotra przypomina, że Chrystus powierzył mu urząd swojego zastępcy na ziemi. Wiara św. Piotra jest skałą, na której Chrystus zbudował swój Kościół.

jutro: Bł. Wincentego

wczoraj
dziś
jutro