logo
Piątek, 26 lutego 2021 r.
imieniny:
Bogumiła, Eweliny, Mirosława, Porfiriusza
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
ks. Józef Dębiński
Duch Święty w życiu Kościoła
Przewodnik Katolicki
 
fot. Val Vesa | Unsplash (cc)


Dzień Pięćdziesiątnicy

Święto Zesłania Ducha Świętego obchodzone jest w Kościele od III w. po Chrystusie i przypomina chrześcijanom radosny moment, kiedy Trzecia Osoba Trójcy Świętej napełniła odwagą i wiarą apostołów oraz spowodowała cud wielojęzyczności. W początkach chrześcijaństwa święto nosiło grecką nazwę pentekoste pięćdziesiątego dnia po Wielkiej Nocy. Dzień Pięćdziesiątnicy...
 
Święto Zesłania Ducha Świętego obchodzone jest w Kościele od III w. po Chrystusie i przypomina chrześcijanom radosny moment, kiedy Trzecia Osoba Trójcy Świętej napełniła odwagą i wiarą apostołów oraz spowodowała cud wielojęzyczności. W początkach chrześcijaństwa święto nosiło grecką nazwę pentekoste – pięćdziesiątego dnia po Wielkiej Nocy.
 
Dzień Pięćdziesiątnicy był obchodzony już w czasach starotestamentalnych. Składano wówczas Bogu ofiarę z pierwocin zboża. Później nabrał nowego znaczenia: stał się świętem przymierza, które Bóg zawarł ze swoim ludem na górze Synaj, kiedy przekazał Izraelowi swe prawo. Miało ono różne nazwy: święto Tygodni, Żniw albo Pierwocin.
 
Zhellenizowani Żydzi aleksandryjscy nazwali święto Dniem Pięćdziesiątnicy. W dniu tym mieszkańcy Palestyny pielgrzymowali do Świątyni Jerozolimskiej i składali Bogu dwa chleby z nowej mąki oraz trzynaście zwierząt. Wyrazem wdzięczności Panu za płody roli były też uczty, na które zapraszano wdowy, sieroty i ubogich. 

Duch Święty zstąpi na was
 
Po Wniebowstąpieniu Jezusa w święto Pięćdziesiątnicy apostołowie nie poszli na poranne składanie ofiar do świątyni, lecz wraz z Maryją trwali na modlitwie. Pamiętali pożegnalne słowa Mistrza: „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem, i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). I właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy „nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru” (Dz 2,2 ).
 
Święty Łukasz opisuje wydarzenia Pięćdziesiątnicy jako teofanię, objawienie się Boga podobne do objawienia na górze Synaj. Przesłanie jest jasne: zesłanie Ducha Świętego to nowe przymierze. Prawo Mojżeszowe nakładało obowiązki, ale nie mogło przemienić serca człowieka. Potrzebne było nowe serce i takie właśnie serce ofiarowuje ludziom Bóg dzięki odkupieniu dokonanemu przez Jezusa. 
 
Najbardziej oczywistym znakiem, towarzyszącym zstąpieniu Słowa na Synaju, było pojawienie się Chwały Boga w ogniu i błyskawicach: „Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami […] Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu […] cała góra bardzo się trzęsła” (Wj 19,16-18). W Wieczerniku zaś: „Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden” (Dz 2,3). 
 
Pięćdziesiątnica dokonała cudownej przemiany w apostołach. Z ludzi tchórzliwych stali się niezachwianymi świadkami wiary, głoszącymi z odwagą dobrą nowinę o Jezusie Zmartwychwstałym. 

Dary Ducha Świętego i sakramenty
 
Gdyby nie Duch Święty, pewnie niewiele wiedzielibyśmy o Jezusie, o tym, że „Bóg wypełnił, co był przyrzekł ojcom naszym”. Apostołowie być może po jakimś czasie wróciliby do zajęć, jakie wykonywali nim spotkali Jezusa, a my nie mielibyśmy dostępu do wydarzeń zbawczych. Bóg jednak doskonale zaplanował i przeprowadził swoje pełne miłości do ludzi zamiary. W Jezusie rozpoczął, a w Duchu Świętym dopełnił dzieła naszego zbawienia.
 
Duch Święty działa w sakramentach. Podczas chrztu oczyszcza człowieka z grzechu, czyni go świątynią Boga. Podczas bierzmowania oświeca umysł i umacnia wolę, by człowiek dawał świadectwo wiary w Ewangelię. W sakramencie pojednania odpuszcza grzechy. W Eucharystii przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Jezusa. W namaszczeniu chorych daje umocnienie do znoszenia cierpienia, a niekiedy przywraca zdrowie. W kapłaństwie daje moc, dzięki której przedłuża się zbawcza misja Chrystusa. W małżeństwie uświęca małżonków, aby złączeni w miłości byli znakiem jedności Chrystusa i Kościoła i aby dali życie nowemu człowiekowi.
 
Dary Ducha Świętego doskonalą umysł i wolę człowieka. Dar rozumu ułatwia zgłębianie prawd wiary, ożywia, umacnia i daje pewność co do ich prawdziwości. Dar rady pomaga w podjęciu decyzji zgodnych z wolą Boga. Dar umiejętności pozwala odróżnić prawdę od fałszu. Dar mądrości ułatwia poznanie Boga i daje poczucie Jego wielkości i świętości. Dar męstwa umacnia w znoszeniu trudności; krzepi i daje pewność zwycięstwa nawet wśród największych przeciwności. Dar pobożności czyni człowieka zdolnym do oddawania czci Bogu, do miłowania Go ze wszystkich sił i z całego serca. Dar bojaźni Bożej sprawia, że swoją relację do Boga przeżywamy jako synowską więź z Nim i nie traktujemy Go jak surowego sędziego, ale jak miłującego Ojca.
 
ks. Józef Dębiński
Przewodnik Katolicki 23/2006 
 
Zobacz także
ks. Ottavio De Bertolis SJ
Darem Serca Jezusa jest Duch Święty. Cała Ewangelia św. Jana przedstawia nam Go jako dar Syna. Być może szczyt tego nastąpił w chwili śmierci Jezusa, kiedy Zbawiciel "wyzionął ducha" (J 19, 30). Owo "wyzionął ducha" nie oznacza zwykłego "umarł" w tym sensie, że ktoś właśnie zmarł. Ma ono znaczenie o wiele głębsze, zauważalne w łacińskiej wersji tłumaczącej tekst grecki - "oddał ducha"...
 
Alina Heller-Gostyńska
Miesiąc sierpień od dawna kojarzymy z trzeźwością. Osoby, które mało piją, rezygnują całkowicie z alkoholu. Osoby nadmiernie pijące również – jednakże często jest to po prostu kolejna obietnica, która nie zostanie wypełniona, bo pragnienie alkoholu jest silniejsze od postanowień. Te zmagania ze sobą coraz częściej dotyczą kobiet.
 
Dariusz Piórkowski SJ
Dom człowieka udającego się w podróż można porównać do całego świata, który został nam powierzony, a w mniejszej skali do tej przestrzeni i miejsca, które zajmuje każdy z nas. Wyraźnie widać, że świat nie jest naszą wyłączną własnością. Pod nieobecność właściciela jedynie nim zarządzamy. Znamy to z naszej codzienności. Zdarza się przecież, że kogoś zastępujemy, ktoś udostępnia nam swoje lokum, posiadłość, majątek. Możemy z tego korzystać, chociaż mamy wzgląd na to, że nie możemy zamienić czyjegoś domu w ruinę. W przeciwnym razie, nikt nie zaufałby nam ponownie. 
 
 
___________________
 
 reklama