logo
Niedziela, 29 marca 2020
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Na czym polega przebaczenie?
Autor: p (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2006-04-02 12:45

Mam wtpliwoci co do sposobu w jaki przebaczam. Tak naprawd robi to dla siebie eby nie odczwa nieprzyjemnych uczu, gniewu, zranienia, ponienia. Tumacz winowajc, jestem wyrozumiaa, szukam w nim dobra i nie wiem czy mi sie wydaje, ale myl, ze to dobry czowiek. Ale czasami nachodz mnie takie myli, ze pewnie rzyj w jakim odrealnionym wiecie, daj sie wykorzysta a ta osoba i tak nie zmieni swojego postpowania bo nie widzi w sobie tych wad. Dziwnie si w obez niej zachowuj raz si umiecham, raz milcz w jej towarzystwie jak grb poniewa krew mnie zalewa. I tak jestem maksymalnie skupiona na sobie. Pytam wic na czym polega przebaczenie- czy na zamraaniu uczu eby nie cierpie?

 Re: Na czym polega przebaczenie?
Autor: Jan Pawe II (---.hsd1.il.comcast.net)
Data:   2006-04-02 15:04

Katecheza rodowa Jana Pawa II wygoszona 16 listopada 1988

OSTATNIE SOWA CHRYSTUSA NA KRZYU: „OJCZE, PRZEBACZ IM…”

1 wito i prawda tego, czego Jezus naucza i co czyni w doczesnym yciu, osigny punkt szczytowy na krzyu. Wypowiedziane wwczas przez Jezusa sowa s Jego najbardziej wzniosym i zarazem ostatecznym ordziem, rwnoczenie za potwierdzeniem witoci ycia zamykajcego si cakowitym darem z siebie w akcie posuszestwa woli Ojca dla zbawienia wiata. Te sowa, przechowane przez Jego Matk i uczniw obecnych na Kalwarii, zostay powierzone pierwszym wsplnotom chrzecijaskim oraz nastpnym pokoleniom, by sta si wyjanieniem odkupieczego dziea Chrystusa, a take natchnieniem dla Jego wyznawcw w caym ich yciu i w godzinie mierci. I my, idc w lady licznych chrzecijan wszystkich czasw, te sowa rozwamy.

2 Odczytujc je odkrywamy przede wszystkim to, e w nich si zawiera ORDZIE PRZEBACZENIA. Wedug zapisu w. ukasza, pierwsze zdanie Jezusa na krzyu brzmi: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedz, co czyni” (k 23,34). Czy nie s to sowa, ktrych nam samym tak bardzo potrzeba?

Kto jednak mg si spodziewa, e zostan one wypowiedziane przez Jezusa w takich okolicznociach, w kontekcie takich wydarze, wobec ludzi, ktrzy zadali wyroku na Niego i zadali Mu tak wiele cierpie? Ewangelia jednak nie pozostawia co do tego adnej wtpliwoci: z wysokoci krzya rozlego si sowo „przebaczenie”.

3 Skupmy sw uwag na zasadniczych aspektach owego ordzia PRZEBACZENIA.
Jezus nie tylko sam przebacza, lecz prosi Ojca, aby przebaczy tym, ktrzy wydali Go na mier, a wic take nam wszystkim. Wskazuje to na pen szczero Chrystusowego przebaczenia oraz na mio, ktra jest jego rdem. Stanowi to nowy fakt w historii, take w historii Przymierza. W Starym Testamencie czytamy wiele tekstw, w ktrych psalmici woaj do Boga o pomst na swoich wrogach. Teksty te powtarzane w chrzecijaskiej modlitwie, rwnie liturgicznej, wywouj potrzeb interpretacji odpowiadajcej nauce i przykadowi Jezusa, ktry miowa take nieprzyjaci. To samo mona powiedzie o pewnych sformuowaniach proroka Jeremiasza (11,20; 20,12; 15,15) oraz ydowskich mczennikw z Ksigi Machabejskiej (por. 2 Mch 7,9.14.17.19). Jezus dokonuje cakowitej przemiany owej postawy wobec Boga i wypowiada sowa zupenie inne. Tym, ktrzy wyrzucaj Mu, e przebywa z „grzesznikami”, przypomina, e ju wedle natchnionego sowa Starego Testamentu Bg „chce miosierdzia” (por. Mt 9,13).

4 Zwrmy te uwag, e Jezus przebacza od razu, take wtedy, gdy przeciwnicy nie przestaj okazywa Mu swojej wrogoci. Przebaczenie jest Jego jedyn odpowiedzi na ich wrogo. I przebacza wszystkim, ktrzy — patrzc na to z ludzkiego punktu widzenia — s odpowiedzialni za Jego mier: nie tylko wykonawcom, onierzom, ale tym wszystkim, ktrzy z bliska lub z daleka, jawnie albo skrycie s przyczyn przebiegu wydarze, ktre doprowadziy do Jego skazania i ukrzyowania. Dla nich wszystkich prosi o przebaczenie, za nimi si wstawia u Ojca. Dlatego aposto Jan, upomniawszy chrzecijan, by nie grzeszyli, dodaje: „Jeliby nawet kto zgrzeszy, mamy Rzecznika wobec Ojca — Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiar przebagaln za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz rwnie za grzechy caego wiata” (1 J 2,1-2). Po tej samej linii idzie rozumowanie Piotra apostoa, gdy, w mowie do jerozolimskiego ludu, do wszystkich odnosi usprawiedliwienie, e „dziaali w niewiadomoci” (por. Dz 3,17; k 23,34), i ukazuje moliwo uzyskania przebaczenia (por. Dz 3,19). Pociech dla nas jest wiadomo, e — jak czytamy w Licie do Hebrajczykw — Ukrzyowany Chrystus, „kapan na wieki” zawsze wstawia si za grzesznikami, ktrzy przez Niego zbliaj si do Boga (por. Hbr 7,25).
On jest Rzecznikiem, Obroc, „Parakletem” (por. 1 J 2,1), ktry z krzya nie oskara tych, co Go ukrzyowali, lecz agodzi ich win stwierdzajc, e nie zdaj sobie sprawy z tego, co czyni. W osdzie tym jest wyrozumiao, lecz take odpowiada on realnej prawdzie, tej, ktr tylko On moe zobaczy w swych przeciwnikach i we wszystkich grzesznikach: wielu z nich moe by mniej winnymi anieli si wydaje. To dlatego Jezus naucza: „nie sdcie” (Mt 7,1), a teraz, na Kalwarii, sam sta si wobec Ojca rzecznikiem i obroc grzesznikw.

5 To przebaczenie z krzya jest obrazem i zasad przebaczenia, ktre Chrystus chce nie caej ludzkoci przez swoj ofiar. Aeby wysuy to przebaczenie, to jest — ujmujc rzecz pozytywnie — ask, ktra oczyszcza i daje ycie Boe, Jezus heroicznie ofiarowa siebie za ca ludzko. Wszyscy wic ludzie, kady czowiek w konkrecie swojego „ja”, tego, co w nim jest dobre, i tego, co ze, jest potencjalnie, a nawet — rzec mona — intencjonalnie objty prob skierowan przez Jezusa do Ojca: „przebacz im”. Niewtpliwie nas take dotyczy ta proba o ask, jak gdyby o wyrozumiao Nieba — „bo nie wiedz, co czyni”. By moe aden grzesznik nie znajduje si cakowicie poza sfer tej niewiadomoci, a wic poza zasigiem owej proby o przebaczenie, pyncej z penego czuoci serca Chrystusa konajcego na krzyu. To jednak nie moe nikogo pobudza do igrania z bogactwem dobroci, tolerancji i cierpliwoci Boga, do niedostrzegania w owej dobroci wezwania do nawrcenia (por. Rz 2,4). Przez zatwardziao swego serca nieskonnego do nawrcenia „skarbiby sobie gniew na dzie gniewu i objawienia si sprawiedliwego sdu Boga” (por. Rz 2,5). A przecie i dla niego umierajcy Chrystus prosi Ojca o przebaczenie, nawet wtedy, jeeli jego nawrcenie wymagaoby cudu. Wszak take i on nie wie, co czyni!

6 Jest rzecz znamienn, e ju w pierwszych wsplnotach chrzecijaskich ordzie przebaczenia zostao przyjte i realizowane przez mczennikw za wiar, ktrzy niemal tymi samymi sowami powtarzali prob Jezusa do Ojca. Tak czyni w. Szczepan, pierwszy mczennik, ktry — jak wiadcz Dzieje Apostolskie — umierajc modli si: „Panie, nie poczytaj im tego grzechu!” (Dz 7,60). Take w. Jakub, wedug relacji Euzebiusza z Cezarei, w chwili mczestwa powtarza Chrystusow prob o przebaczenie1. Byo to zreszt wypenianiem nauki Mistrza, ktry poleci: „mdlcie si za tych, ktrzy was przeladuj” (Mt 5,44). To nauczanie Jezus popar wasnym przykadem w najdoniolejszym momencie ycia i pierwsi Jego wyznawcy naladowali Go, przebaczajc i proszc o Boe przebaczenie dla swoich przeladowcw.

7 Zostao w ich pamici take inne wydarzenie, ktre miao miejsce na Kalwarii i ktre wchodzi w zakres ordzia krzya, bdcego ordziem przebaczenia. Jezus mwi do wiszcego obok zoczycy: „Zaprawd, powiadam ci: Dzi ze Mn bdziesz w raju” (k 23,43). Jest to wydarzenie zdumiewajce, w ktrym widzimy dziaanie wszystkich wymiarw zbawczego dziea, konkretyzujcego si w przebaczeniu. Ten zoczyca uzna swoj win i karci szydzcego z Jezusa wsplnika i towarzysza niedoli: „My zasuenie znajdujemy si na krzyu, odbieramy bowiem suszn kar za nasze czyny”. A potem prosi Jezusa, by mg uczestniczy w goszonym przez Niego krlestwie: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego krlestwa” (k 23,42). Uwaa, e Jezus zosta skazany niesusznie: „On nic zego nie uczyni”. Nie bierze udziau w urganiach towarzysza niedoli: „Wybaw wic siebie i nas” (k 23,29), ani w szyderstwach tych, ktrzy jak przywdcy ludu mwili: „Innych wybawia, nieche teraz siebie wybawi, jeli On jest Mesjaszem, Wybracem Boym” (k 23,35), ani w obelgach onierzy: „Jeli Ty jeste krlem ydowskim, wybaw sam siebie” (k 23,37).

Zoczyca proszc Jezusa, by o nim pamita, wyznaje wiar w Odkupiciela. Umierajc nie tylko przyjmuje sw mier jako suszn kar za popenione zo, ale zwraca si do Jezusa, by wyzna, e w Nim pokada ca nadziej.

Takie wanie jest najbardziej oczywiste wyjanienie opisanego przez ukasza epizodu, w ktrym element psychologiczny — przemiana uczu zoczycy — jeli nawet ma sw bezporedni przyczyn we wraeniu, jakie wywoa przykad niewinnego Jezusa, ktry cierpi i konajc przebacza, to swymi korzeniami tkwi w tajemnicy aski Odkupiciela: to ona „nawraca” tego czowieka i obdarza go Boym przebaczeniem. Odpowied Jezusa jest natychmiastowa. Przyrzeka On „nawrconemu” i skruszonemu zoczycy raj, razem ze sob, jeszcze tego samego dnia. Chodzi tu wic o przebaczenie cakowite: ten, ktry popeni zbrodnie i przestpstwa — a wic grzechy — staje si witym w ostatniej chwili swojego ycia.
Mona niejako powiedzie, e ten tekst ukasza jest dokumentem pierwszej w dziejach kanonizacji. Dokonana przez Jezusa, dotyczy zoczycy, ktry zwraca si do w tym dramatycznym momencie. Dowodzi to tego, e dziki krzyowi Chrystusa czowiek moe uzyska przebaczenie wszystkich win, a take caego zego ycia, nawet w ostatniej chwili, jeli si podda asce Odkupiciela, ktry go nawraca i zbawia.

Sowa Jezusa skierowane do skruszonego zoczycy zawieraj take obietnic peni szczcia: „Dzi ze Mn bdziesz w raju”. Odkupiecza ofiara wyjednuje bowiem ludziom wieczn szczliwo. Jest to dar zbawienia niewtpliwie na miar wartoci ofiary, niezalenie od dysproporcji zachodzcej pomidzy zwyk prob zoczycy a wielkoci nagrody. Przezwycienie owej dysproporcji dokonuje si przez ofiar Chrystusa, ktry wysuy szczliwo niebiesk za cen nieskoczonej wartoci swego ycia i mierci.
Epizod opowiedziany przez ukasza przypomina nam, e „raj” jest dany caej ludzkoci, kademu czowiekowi, ktry, jak skruszony zoczyca, podda si asce i zoy swoj nadziej w Chrystusie. Moment autentycznego nawrcenia, w „moment aski”, ktry, jak powiada w. Tomasz, „wart jest wicej ni cay wszechwiat”2, moe wyrwna rachunki caego ycia, moe sprawi, e czowiek, kady czowiek, usyszy skierowane do siebie zapewnienie Jezusa dane towarzyszowi mki: „Dzi ze Mn bdziesz w raju”.

Przypisy
1 Euzebiusz z Cezarei, Historia ecclesiastica, II, 23, 16 (PG 20, 202).
2 Por. w. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I-II, q. 113, a. 9, ad 2.

 Re: Na czym polega przebaczenie?
Autor: Jan Pawe II (---.hsd1.in.comcast.net)
Data:   2006-04-02 15:07

Katecheza rodowa Jana Pawa II wygoszona 28 lutego 1990

DZIAANIE ODNOWICIELSKIE DUCHA BOEGO W OCZYSZCZENIU SERCA

1 W poprzedniej katechezie przytoczylimy werset z Psalmu 51 [50], w ktrym psalmista, wyraajc al za ciki grzech, baga o miosierdzie Boe i prosi Pana: „nie odbieraj mi witego ducha swego!” (w. 13). Jest to powszechnie znany psalm Miserere, powtarzany czsto nie tylko w liturgii, ale odmawiany take jako indywidualna modlitwa pokutna chrzecijaskiego ludu, bowiem z du si wyrazu oddaje uczucia alu, ufnoci i pokory, jakie po popenieniu grzechu budz si w sercu „pokornym i skruszonym” (Ps 51 [50],19). Warto gbiej pozna i rozway ten Psalm, idc ladem Ojcw i chrzecijaskich pisarzy duchowych, gdy ukazuje on nowe aspekty starotestamentalnej koncepcji „ducha Boego” i pomaga w przeoeniu doktryny na jzyk praktyki duchowej i ascetycznej.

2 Kto pamita teksty prorokw, do ktrych odwoywalimy si w poprzedniej katechezie, z atwoci zauway ich bliskie pokrewiestwo z psalmem Miserere; dotyczy to zwaszcza tekstw z Izajasza i Ezechiela. Zarwno wiadomo wasnej grzesznoci w obliczu Boga, o ktrej mwi fragment Ksigi Izajasza, powicony pokucie (59,12; por. Ez 6,9), jak poczucie osobistej odpowiedzialnoci wpajane Izraelowi przez Ezechiela (18,1-32) wystpuj ju w tym Psalmie; dowiadczenie grzechu i gboko odczuwana potrzeba nawrcenia czy si tu z prob do Boga o oczyszczenie serca oraz o nowego ducha. Dziaanie ducha Boego nabiera zatem wyraniejszych rysw, zwraca si ku okrelonym aspektom egzystencji osoby.

3 „Zmiuj si nade mn, Boe”. Psalmista prosi Boga, aby w swym miosierdziu da mu oczyszczenie z grzechu: „Obmyj mnie zupenie z mojej winy i oczy mnie z grzechu mojego!” (Ps 51 [50],3-4). „Pokrop mnie hizopem, a stan si czysty, obmyj mnie, a nad nieg wybielej” (w. 9). Wie jednak, e PRZEBACZENIE Boe nie polega jedynie na zewntrznym zmazaniu winy, nie moe istnie bez wewntrznej odnowy, do ktrej czowiek sam nie jest zdolny. Dlatego prosi: „Stwrz, o Boe, we mnie serce czyste i odnw w mojej piersi ducha niezwycionego! Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi witego ducha swego! Przywr mi rado z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!” (w. 12-14).

4 Psalmista posuguje si jzykiem o niezwykej sile wyrazu: prosi Boga, by „stworzy” w nim serce czyste, to znaczy by uy swej Boskiej wszechmocy i da pocztek nowemu istnieniu. Tylko Bg moe stworzy (bar), czyli powoa do istnienia co zupenie nowego (por. Rdz 1,1; Wj 34,10; Iz 48,7; 65,17; Jr 31,21-22). Tylko Bg moe da serce czyste, to znaczy niczym nie skaon wol cakowitego podporzdkowania si woli Boej. Tylko Bg moe odnowi wntrze czowieka, zmieni go od rodka, nada waciwy kierunek jego wiadomemu, religijnemu i moralnemu yciu. Tylko Bg moe usprawiedliwi grzesznika — mwic jzykiem teologii i dogmatu1, ktry tak wanie tumaczy sens sw proroka: da nowe serce (por. Ez 36,26) i psalmisty: stworzy serce czyste (por. Ps 51 [50],12).

5 Psalmista prosi z kolei o „ducha niezwycionego”, czyli o napenienie Bo moc ducha ludzkiego, uwolnionego od moralnej saboci, ktrej dowiadczy i ktr okaza popeniajc grzech. Jedynym rdem tej siy, tej niezwycionoci, jest czynna obecno ducha Boego. Dlatego psalmista prosi: „nie odbieraj mi witego ducha swego”. Jest to jedyne miejsce w Psalmach, w ktrym pojawia si okrelenie „wity duch Boy”. W Biblii hebrajskiej wystpuje ono jedynie w tekcie Izajasza, ktry w swych medytacjach nad dziejami Izraelitw opakuje ich bunt przeciw Bogu, przez ktry „zasmucili Jego witego Ducha” (Iz 63,10), i wspomina Mojesza, mwic, e Bg „tchn w jego wntrze swego witego Ducha” (Iz 63,11). Psalmista ma ju wiadomo wewntrznej obecnoci ducha Boego jako staego rda witoci. Prosi wic: „Nie odbieraj mi […] ducha!” czc t prob z inn: „nie odrzucaj mnie od swego oblicza”, wyraa myl, e posiadanie witego ducha Boego wie si z obecnoci Boga we wntrzu czowieka. Prawdziwym nieszczciem byaby utrata tej obecnoci. Czowiek, dopki przebywa w nim Duch wity, nie tylko stoi wobec Boga „twarz w twarz”, jakby kontemplujc Jego oblicze: ale posiada w sobie Bosk si, ktra kieruje jego postpowaniem.

6 Poprosiwszy Boga, by nie odbiera mu swego witego ducha, psalmista prosi z kolei o przywrcenie radoci. Modli si o to ju wczeniej, bagajc Boga o oczyszczenie, z nadziej, e „nad nieg wybieleje”: „spraw, bym usysza rado i wesele: niech si raduj koci, ktre skruszy!” (Ps 51 [50],10). Ale w procesie psychologiczno-mylowym, z ktrego rodzi si modlitwa, psalmista uzmysawia sobie, e zmazanie wszystkich win nie wystarczy, by dostpi w peni tej radoci. Najpierw musi zosta stworzone nowe serce, a w nim niezwyciony duch, co wie si z obecnoci witego ducha Boego. Wtedy dopiero psalmista moe prosi: „Przywr mi rado z Twojego zbawienia” (w. 14).
Uczucie radoci jest konsekwencj odnowy, jaka dokonuje si w czowieku w chwili „stworzenia czystego serca”. Jest rezultatem narodzenia si do nowego ycia, jak wyjania sam Jezus w przypowieci o synu marnotrawnym: ojciec dajcy przebaczenie jako pierwszy cieszy si i pragnie dzieli ze wszystkimi rado swego serca (por. k 15,20-32).

7 Psalmista pragnie, by wraz z radoci napeni go „duch ochoczy”, a wic duch mstwa i czynu. Prosi o ten dar Boga, ktry wedle sw Ksigi Izajasza obieca zbawienie sabym: „Zamieszkuj miejsce wzniesione i wite, lecz jestem z czowiekiem skruszonym i pokornym, aby oywi ducha pokornych i tchn ycie w serca skruszone” (Iz 57,15).
Zauwamy, e po sformuowaniu tej proby psalmista deklaruje gotowo do wsppracy z Bogiem w nawracaniu grzesznikw: „Chc nieprawych nauczy drg Twoich i nawrc si do Ciebie grzesznicy” (Ps 51 [50],15). Ujawnia si w tym kolejna, znamienna cecha wewntrznego procesu, jaki zachodzi w sercu, ktremu wanie zostay przebaczone grzechy: czowiek szczerze pragnie uzyska ten dar take dla innych i zobowizuje si dziaa dla ich nawrcenia. Ten „duch czynu” budzi si w nim dziki obecnoci „witego ducha” Boego i jest jej znakiem. Uradowany swym nawrceniem i peen zapau psalmista wyraa wobec Boga pewno, e jego dziaanie bdzie skuteczne: „nawrc si do Ciebie grzesznicy”. Ale take ta pewno wypywa z przekonania o czynnej obecnoci wewntrznej siy, jak jest w „duch wity”.

Kolejna myl wypowiedziana przez psalmist ma charakter uniwersalny: „Moj ofiar, Boe, duch skruszony, nie gardzisz, Boe, sercem pokornym i skruszonym” (Ps 51 [50],19). Prowadzi go do proroczego wniosku, i nadejdzie dzie, gdy w odbudowanej Jerozolimie ofiary skadane zgodnie z prawem na otarzu wityni bd podobay si Bogu (por. w. 20-21). Odbudowa murw Jerozolimy stanie si znakiem Boego przebaczenia; potwierdz to take prorocy: Izajasz (60,1 n.; 62,1 n.), Jeremiasz (30,15-18) i Ezechiel (36,33). Ale najistotniejsz ofiar pozostaje niezmiennie owa „ofiara ducha”, skadana przez czowieka wraz z pokorn prob o przebaczenie, pod wpywem ducha Boego, ktry — dziki skrusze i modlitwie — nie zosta mu odebrany (por. Ps 51 [50],13).

8 Psalm Miserere, jak wida na podstawie tej zwizej prezentacji jego gwnych wtkw, jest dla nas nie tylko pikn modlitw, nie tylko wzorem ascezy pokutnej, ale rwnie wiadectwem, do jakiego stopnia rozwina si w Starym Testamencie koncepcja „ducha Boego”, przygotowujca stopniowo objawienie Ducha witego w Nowym Testamencie.
Psalm ten stanowi zatem donios kart w dziejach duchowoci Starego Testamentu, zmierzajcych — pord wielu niewiadomych — ku nowej Jerozolimie, ktra bdzie stolic Ducha witego.

Przypisy
1 Por. Sobr Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, wstp, rozdz. I, kanon 10 (Denz., 1521-1522, 1560).

 Re: Na czym polega przebaczenie?
Autor: Lidka (---.nexus.gliwice.pl)
Data:   2006-04-02 22:22


Przede wszystkim, jak kto prosi o przebaczenie to trzeba mu przebaczy, Jeli o nie prosi to zanczy, e rozumie swj bd. Ty piszesz, e ta osoba nie widzi swoich wad, jak ich nie widzi to si te nie zmieni. Trzeba mu wpierw uwiadomi, e popenia bdy, ktre musi naprawi, w przeciwnym razie wasz zwizek si rozpadnie.

 Re: Na czym polega przebaczenie?
Autor: Jerzy (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2006-04-02 23:29

Ja to widze tak: nie tylko nie pamieta i nie wspominac takich faktw ktre bol, ale co najtrudniejsze pokocha a nie byc usunym i miym (nie trb przed sob). To niezwykle trudne bo walczymy z wasna pych i pych pokory. Nie wiem, czy tak do koca udao mi sie wybaczy przede wszystkim wiele rzeczy sobie samemu.
Moe masz inne dowiadczenia?

 Re: Na czym polega przebaczenie?
Autor: Noemi (82.160.98.---)
Data:   2006-04-03 01:08

Z przebaczeniem to nie jest tak, e uraza znika jak za dotkniciem czarodziejskiej rdki. To proces i wcale nie taki atwy. Nie da si powiedzie "przebaczam" i ju po wszystkim. To "siedzi” w czowieku i powraca jak sama widzisz. Ale zawsze, kiedy powraca musisz z tym walczy i wyraa wol przebaczenia. Modli si o to, aby uraza nie powracaa. Mwi Bogu, e chcesz naprawd przebaczy i prosi Go o pomoc. Bg zna serce kadego czowieka i jeeli naprawd bdziesz chciaa przebaczy pomoe Ci. Dobrze jest wyzna to na spowiedzi - wwczas uraza traci na sile i atwiej j pokona, wykorzeni ze swojego serca. I tak mozolnie z kad uraz trzeba si boryka, a zniknie. Najwaniejsza jest wola przebaczenia, wsppraca z ask Bo i mozolna praca. Niestety inaczej si nie da. Wszystko wymaga wysiku. Ale nie zaamuj si. Przebaczaj, przebaczaj, przebaczaj. Zawsze.

 Re: Na czym polega przebaczenie?
Autor: Gabi (---.ntvk.com.pl)
Data:   2006-04-03 20:24

By taki czas, kiedy chciaam wiedzie,jak to zrobi "technicznie" - tzn. przebaczy. Miaam wtpliwoci, ale to zbyt duga historia. Jaki spowiednik powiedzia mi wtedy, e:
- jeli si da, to zapomnie (czasem to nie takie proste)
- nie mci si (choby przez jakie drobne uszczypliwoci)
- modli si za winowajc (naturalnie o dobro dla niego!)
- jeli bdzie potrzebowa pomocy - okaza mu j
Kto powie: nic odkrywczego... Moe i nie, ale daje pewno, e si przebaczyo, a tego chyba czasem brakuje... Trudne? Nieraz bardzo, ale zmienia tego, kto nas skrzywdzi, zwaszcza ten ostatni punkt.
Wzorem przebaczania jest dla mnie ukrzyowany Jezus i Jan Pawe II. Czasem myl, e ich przebaczenie tal po ludzku jest nie do zrobienia...
Pozdrawiam serdecznie.

 Re: Na czym polega przebaczenie?
Autor: madelvis (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2011-01-04 14:28

Czym jest w kocu przebaczenie od zapomnienia i zdrowego rozsdku?
Nigdzie nie znalazem mdrej, roztropnej odpowiedzi na to pytanie. Co to znaczy wybaczy konkretnie komu, jeli np. ten kto mnie nieraz oszuka i nadal by to zrobi, gdyby mia okazj, bo ju taka ta osoba jest. To znaczy, e mam udawa, e wszytko jest ok, umiecha si rozmawia przy okazji z tak osob, a ona za jaki czas znowu mnie wykouje? Czy mam utrzymywa kontakty towarzyskie z taka osob wiedzc, e to nie ma sensu poniewa ta osoba jest zakamana albo po prostu chamska? Czy przebaczenie polega na tym, aby dawa si ludziom zawsze wykorzystywa i traktowa jak gupiego? Czy do przebaczenia nie potrzebny jest al za grzechy z tej drugiej strony i przynajmniej powiedzie przepraszam.

 Re: Na czym polega przebaczenie?
Autor: anna (---.aster.pl)
Data:   2011-09-15 22:33

Od 10 at yj z problemem w jaki sposb przebaczy swojemu byemu mowi maeskie zdrady, ktre w konsekwencji doprowadziy do rozpadu maestwa trwajcego 25 lat. Cho czas leczy rany i pozwala z dystansem odnie si do problemu, akurat ta zweryfikowana prawda w moim przypadku zupenie nie dziaa. Cay czas czuj si kobiet upodlon, pogardzon, sponiewieran, upokorzon, kobiet gorszego gatunku. Czuj do byego ma al, satysfakcjonuj mnie wszystkie bez wyjtku wiadomoci o jego niepowodzeniach. Czy trudno mnie zrozumie? Rozbi maestwo, pozostawi po sobie mnstwo brudu, da dzieciom (chopcom) najgorszy przykad bycia mczyzn. Nie usyszaam nigdy od ma sowa przepraszam, nigdy te nie wykazywa skruchy wobec swego zachowania. By przekonany, e zdrada podkrela msko. W gr nie wchodziy rwnie adne rozmowy. Po prostu wojskowy mia zawsze racj i o czym tu rozmawia. JAK PRZEBACZY, JAK WYZWOLI SIEBIE Z ZACZAROWANEGO KRGU NIENAWICI. Przecie mnie nigdy o przebaczenie nie proszono.

 Re: Na czym polega przebaczenie?
Autor: Joy (---.lightspeed.austtx.sbcglobal.net)
Data:   2011-09-16 02:09

"Przecie mnie nigdy o przebaczenie nie proszono." -
anno, m Ci nie poprosi. A co mwi o tym Jezus? Jego sowa skierowane s do kadego z nas, nie tylko do Piotra:
"Wtedy Piotr zbliy si do Niego i zapyta: Panie, ile razy mam przebaczy, jeli mj brat wykroczy przeciwko mnie? Czy a siedem razy? Jezus mu odrzek: Nie mwi ci, e a siedem razy, lecz a siedemdziesit siedem razy" (Mt 18, 21-22).

"JAK PRZEBACZY, JAK WYZWOLI SIEBIE Z ZACZAROWANEGO KRGU NIENAWICI."
Przeczytaj: http://mateusz.pl/ksiazki/ja-bkrp/

 Odpowiedz na t wiadomo
 Twoje imi:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: