logo
Niedziela, 29 marca 2020
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Czy spowiedz to za malo dla darowania kary za grzech?
Autor: Sylwia (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2009-01-18 09:23

Przeczytalam na tym forum, ze odpust to darowanie kary doczesnej za grzechy, zgladzone juz co do winy. Podczas sakramentu pokuty grzechy odpuszczane s co do winy. Natomiast pozostaje otwarta kwestia kary, ktr grzesznik musi odby na ziemi lub w czycu. Odpust jest darowaniem takiej kary (odpust zupeny) lub jej zmniejszeniem (odpust czstkowy).
Czyli, jesli sie wyspowiadam, przyjme Komunie, poprawie sie to droga do nieba jest dla mnie otwarta. Ale musze odbyc kare za grzech. Sakrament pojednania eliminuje wine, do odbycia pozostaje kara. Czyli jak sie wyspowiadam, to po smierci pojde do czyscca, aby odbyc kare doczesna?
Czy odpust sie otrzymuje od ksiedza, czy porzez nasza modlitwe sami go zyskujemy?

 Re: Czy spowiedz to za malo dla darowania kary za grzech?
Autor: kappa (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2009-01-18 10:59

Nauka o odpustach czy si z tajemnic Boego Miosierdzia:
www.spowiedz.pl/odpust.htm

 Re: Czy spowiedz to za malo dla darowania kary za grzech?
Autor: Bogumia (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2009-01-18 15:53

Gdyby droga do nieba bya zamknita, to w ogle nie mogaby tam trafi. Droga jest otwarta (dziki mierci Jezusa, a z twojej strony dziki spowiedzi). Tylko przed wejciem trzeba wytrze buty, umy rce i takie tam. Normalne, prawda? Rzeczywicie mona to zrobi wczeniej, ju na ziemi. Albo przez prawdziwie wite ycie (nie tylko "dobre", ale wite), albo za spraw odpustw zupenych.

Odpustu nie udziela ksidz, tylko Bg. Ale to Koci ustala warunki odpustu, a ty masz je dokadnie wypeni. To wszystko przeczytasz na podanej przez Kapp stronie.
Trzeba jednak pamita dwie rzeczy.
Po pierwsze, wcale nie tak atwo o jeden z warunkw odpustu: brak jakiegokolwiek przywizania do grzechu, nawet powszedniego. Nam si czsto tylko tak wydaje, e adnego grzechu nie chcemy, ale gdyby tak podry temat, to moe wyglda inaczej.
Po drugie: dzisiaj uzyskany odpust zupeny nie gwarantuje pjcia prosto do nieba w chwili mierci, poniewa ycie toczy si dalej i niestety, codziennie zacigamy jakie nowe dugi przed Bogiem.

 Re: Czy spowiedz to za malo dla darowania kary za grzech?
Autor: B. (---.acn.waw.pl)
Data:   2009-01-18 19:08

Pan Jezus obieca, e to, co Koci ustanowi, bdzie uwaa za wice (niej cytuj te fragmenty Biblii). Oczywicie w ramach Dekalogu i przykaza mioci. Na tej podstawie Koci ustanowi odpusty i dlatego mamy pewno, e Pan Bg tych odpustw udziela.
"Ot i Ja tobie powiadam: Ty jeste Piotr [czyli Skaa], i na tej Skale zbuduj Koci mj, a bramy piekielne go nie przemog. I tobie dam klucze krlestwa niebieskiego; cokolwiek zwiesz na ziemi, bdzie zwizane w niebie, a co rozwiesz na ziemi, bdzie rozwizane w niebie" Mt 16, 18-19.
"Zaprawd, powiadam wam: Wszystko, co zwiecie na ziemi, bdzie zwizane w niebie, a co rozwiecie na ziemi, bdzie rozwizane w niebie." Mt 18,18

 Re: Czy spowiedz to za malo dla darowania kary za grzech?
Autor: Sylwia (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2009-01-20 15:34

Jesli uzyskam odpust czastkowy, to moja kara bedzie odpuszczona czastkowo a co z druga czescia tej kary? Pozostaje? Wiem ze czlowiek umierajacy dostaje opust zupelny, ale jak to jest z tym odpustem czastkowym?

 Re: Czy spowiedz to za malo dla darowania kary za grzech?
Autor: Adam Pietrzak (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2009-01-21 19:53

Witam, Prosz zapoznac sie z t Konstytucj

PAWE VI
KONSTYTUCJA APOSTOLSKA INDULGENTIARUM DOCTRINA
O odpustach
PAWE BISKUP
SUGA SUG BOYCH
NA WIECZN RZECZY PAMITK
I
1. Nauka i praktyka dotyczce odpustw, ktre istniej w Kociele katolickim od wielu wiekw, opieraj si na solidnym fundamencie - na Boym Objawieniu(1). Objawienie to, podane przez Apostow, \"rozwija si w Kociele pod opiek Ducha witego\", podczas gdy \"Koci... z biegiem wiekw nieustannie zda do peni prawdy Boej, a si w nim dopenia sowa Boe\"(2). eby za dobrze zrozumie t nauk i jej zbawienne zastosowanie, wypada przypomnie niektre prawdy, ktre Koci powszechny, owiecony sowem Boym, zawsze wyznawa. Biskupi, nastpcy Apostow, a w szczeglnoci Biskupi Rzymu, nastpcy w. Piotra, uczyli tego i ucz czy to przez pastersk praktyk, czy te przez doktrynalne dokumenty.

2. Z Objawienia Boego wiemy, e nastpstwem grzechw s kary, naoone przez bosk wito i sprawiedliwo. Musz one by poniesione albo na tym wiecie przez cierpienia, ndze i utrapienia tego ycia, a zwaszcza przez mier(3), albo te w przyszym yciu przez ogie i mki, czyli kary czycowe(4). Std wierni zawsze mieli to przewiadczenie, e za drga posiada wiele okazji do upadku i e jest ona wyboista, ciernista i szkodliwa dla tych, ktrzy ni krocz(5).

Kary nakadane s przez sprawiedliwy i miosierny wyrok Boy dla oczyszczenia dusz, dla obrony witoci moralnego i dla przywrcenia chwale Boej penego jej blasku. Kady bowiem grzech powoduje zakcenie powszechnego porzdku, ktry ustali Bg z niewypowiedzian mdroci i nieskoczon mioci; przynosi te zniszczenie ogromnych dbr tak samego grzesznika jak spoecznoci ludzkiej. Chrzecijanie wszystkich czasw jasno zdawali sobie spraw, e grzech jest nie tylko przekroczeniem Boego prawa, ale ponadto wzgard lub zaniedbaniem osobistej przyjani midzy Bogiem i czowiekiem(6), chocia nie zawsze wprost i otwarcie, e jest on prawdziw nigdy dostatecznie dajc si zmierzy obraz Boga; co wicej jest niewdzicznym odrzuceniem mioci Boej, zaofiarowanej nam w Chrystusie. Wszak Chrystus nazwa swoich uczniw przyjacimi, nie sugami(7).

3. Do penego wiec odpuszczenia grzechw i do tak zwanej naprawy konieczne jest nie tylko odnowienie przyjani z Bogiem: przez szczere nawrcenie duchowe i odpokutowanie obrazy wyrzdzonej Jego mdroci i dobroci, lecz take cakowite przywrcenie wszystkich dbr, pomniejszonych lub zniszczonych przez grzech, tak osobistych jak spoecznych i tych, ktre odnosz si do samego porzdku wszechrzeczy. Dobra te musz by przywrcone bd przez dobrowoln napraw, co si nie obejdzie bez trudu, bd przez poniesienie kar, wymierzonych przez sprawiedliw i wit mdro samego Boga. Przez kary rozbyska w caym wiecie wito i jasno chway Boga. Z istnienia za i z cikoci kar poznajemy gupot i zo grzechu oraz jego przykre nastpstwa.

Nauka o czycu wykazuje niezbicie, e nawet wtedy, kiedy wina zostaa ju odpuszczona, pozosta mog i rzeczywicie czsto pozostaj kary, ktre trzeba spaci, lub pozostaoci po grzechach z ktrych trzeba si oczyci(8).

Dusze bowiem zmarych, ktre \"prawdziwie skruszone odeszy z tego wiata w mioci Boej, nim godnymi owocami pokuty wynagrodziy za to, czego si dopuciy lub co opuciy\"(9), oczyszczaj si po mierci przez mki czycowe. Na to samo wskazuj dostatecznie rwnie modlitwy liturgiczne, ktrymi si posuguje spoeczno chrzecijaska od najdawniejszych czasw, gdy podczas Mszy w. modli si: \"chocia susznie cierpimy za nasze grzechy, wybaw nas miociwie dla chway Twojego Imienia\"(10).

Wszyscy za ludzie pielgrzymujcy na tym wiecie popeniaj przynajmniej lekkie czyli tak zwane powszednie grzechy(11): tak wic wszyscy potrzebuj Boego miosierdzia aby si uwolni od przykrych nastpstw grzechowych.

II.

4. Z niezbadanej i askawej tajemnicy Boego zrzdzenia ludzie poczeni s midzy sob nadprzyrodzon wizi, dziki ktrej grzech jednego szkodzi take innym, podobnie jak wito jednego przynosi dobrodziejstwo innym\"(12). W ten sposb wierni pomagaj sobie wzajemnie w osigniciu nadprzyrodzonego celu. W Adamie, ktrego grzech przechodzi na wszystkich ludzi drog przekazywania ycia, jest wyrany dowd tej cznoci. Ale znacznie wiksz i doskonalsz zasad, podstaw i wzorem tej nadprzyrodzonej wizi jest sam Chrystus, do zjednoczenia z ktrym powoa nas Bg(13).

5. Bo Chrystus, \"ktry nie popeni grzechu\", \"cierpia za nas\"(14) \"zraniony zosta za nieprawoci nasze, starty zosta za zoci nasze ... a sinoci Jego jestemy uzdrowieni\"(15).

Wierni, ktrzy szli ladami Chrystusa(16), zawsze usiowali wspomaga si wzajemnie na drodze do Ojca niebieskiego modlitw, wiadczeniem sobie dbr duchowych i ekspiacj pokutn. Im gortsza mio ich pobudzaa, tym chtniej postpowali za cierpicym Chrystusem, niosc swj krzy jako zadouczynienie za swoje i cudze grzechy z przewiadczeniem, e mog dopomc swym braciom do osignicia zbawienia u Boga, Ojca miosierdzia(17). Jest to bardzo starym dogmatem witych Obcowania(18), e ycie poszczeglnych dzieci Boych czy si cudown wizi w Chrystusie z yciem wszystkich innych braci chrzecijan w nadprzyrodzonej jednoci Mistycznego Ciaa Chrystusa jakby w jednej mistycznej osobie(19).

W ten sposb zosta utworzony \"skarb Kocioa\"(20). Nie jest on zbiorem dbr, gromadzonych przez wieki na ksztat materialnych dbr, lecz nieskoczon i niewyczerpan wartoci, jak maj u Boga zadouczynienia i zasugi Chrystusa Pana, ofiarowane po to, by caa ludzko bya uwolniona od grzechu i dosza do cznoci z Ojcem. Stanowi go sam Chrystus Odkupiciel, w ktrym s i dziaaj zadouczynienia i zasugi pynce z Jego odkupienia(21). Poza tym do tego skarbu naley te warto naprawd ogromna, niewymierna i zawsze wiea, jak maj przed Bogiem modlitwy i dobre uczynki Najwitszej Maryi Panny i Wszystkich witych, ktrzy idc ladami Chrystusa dziki Jego asce, uwicili samych siebie i spenili posannictwo otrzymane od Ojca. W ten sposb, pracujc nad wasnym zbawieniem, przyczynili si rwnie do zbawienia swych braci w jednoci Mistycznego Ciaa.

\"Wszyscy bowiem, ktrzy s Chrystusowi i maj Jego ducha, zrastaj si w jeden Koci i zespalaj si wzajemnie ze sob w Chrystusie (por. Ef. 4, 16). czno zatem pielgrzymw z brami, ktrzy zasnli w pokoju Chrystusowym, bynajmniej nie ustaje; przeciwnie, wedug nieustannej wiary Kocioa, umacnia si jeszcze dziki wzajemnemu udzielaniu sobie dbr duchowych. Albowiem mieszkacy nieba, przez swoje gbokie zjednoczenie z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzaj cay Koci w witoci... i rnorako przyczyniaj si do peniejszego budowania Kocioa (por. 1 Kor. 12, 12 - 27). Przyjci bowiem do Ojczyzny i znajdujc si w obliczu Pana (por. 2 Kor 5, 8), przez Niego, z Nim i w Nim nieustannie wstawiaj si za nas u Ojca, ofiarujc Mu zasugi, ktre przez jednego Porednika midzy Bogiem i ludmi, Jezusa Chrystusa (por. 1 Tym 2, 5), zdobyli na ziemi, suc Panu we wszystkim i w ciele swoim dopeniajc tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusowym, za ciao Jego, ktrym jest Koci (por. Kol 1, 24). Ich przeto braterska troska wspomaga wydatnie sabo nasz\"(22).

Std midzy wiernymi, czy to uczestnikami niebieskiej ojczyzny, czy to pokutujcymi w czycu za swoje winy, czy to pielgrzymujcymi jeszcze na ziemi, istnieje z pewnoci trway wze mioci i bogata wymiana wszelkich dbr. One to agodz sprawiedliwo Bo wwczas, gdy ju wszystkie grzechy caego Mistycznego Ciaa zostan odpokutowane, a miosierdzie Boe nakaniaj do przebaczenia, aby skruszeni grzesznicy prdzej dostali si do zaywania w peni dbr rodziny Boej.

III.

6. Koci, wiadomy tych prawd ju od pierwszych wiekw zna i podejmowa rne sposoby przydzielania owocw odkupienia Paskiego poszczeglnym wiernym, aby ci mogli pracowa nad zbawieniem braci. Tak cae ciao Kocioa przysposabia si w sprawiedliwoci i witoci na pene przyjcie Krlestwa Boego, kiedy to Bg bdzie wszystkim we wszystkich.

Sami bowiem Apostoowie zachcali swoich uczniw, aby si modlili o zbawienie grzesznikw(23). Prastary zwyczaj Kocioa zachowa t praktyk(24), szczeglnie wwczas, gdy odbywajcy pokut wzywali wstawiennictwa caej spoecznoci(25), i gdy przynoszono ulg zmarym modlitwami, zwaszcza skadaniem ofiary eucharystycznej(26). Ju od dawnych czasw skadano w Kociele Bogu w ofierze za zbawienie grzesznikw take dobre uczynki, te przede wszystkim, ktre s trudne dla sabych si czowieka(27).

Poniewa za cierpienia, ktre mczennicy znosili za wiar i za prawo Boe, byy wysoko cenione, pokutnicy zwykle ich prosili, aeby z pomoc ich zasug rychlej mogli uzyska u biskupw pojednanie(28). Tak bardzo bowiem ceniono modlitwy i dobre uczynki sprawiedliwych, e twierdzono, i pokutnik dostpuje obmycia, oczyszczenia i odkupienia z pomoc caego ludu chrzecijaskiego(29).

W tym wszystkim za ywiono przekonanie, e nie poszczeglni wierni, wasnymi tylko siami, przyczyniaj si do odpuszczenia grzechw innych braci; wierzono bowiem, e sam Koci zczony z Chrystusem jako jedno ciao z gow, zadouczyni w poszczeglnych czonkach(30).

Koci za Ojcw mia zgoa to przekonanie, e wykonuje dzieo zbawcze w cznoci i pod wadz Pasterzy, ktrych ustanowi Duch wity jako biskupw do rzdzenia Kocioem Boym(31). Biskupi wic rozwaywszy wszystko roztropnie, okrelili sposb i wielko nalenego zadouczynienia. Co wicej, pozwalali te, aby kanoniczne pokuty mogy by zamienione na inne uczynki, moe atwiejsze, odpowiadajce dobru wsplnemu lub podtrzymujce pobono, ktre speniali sami pokutnicy, a nawet niekiedy inni wierni(32).

IV.

7. Przewiadczenie istniejce w Kociele o tym, e Pasterze Paskiej owczarni mog uwolni poszczeglnych wiernych od pozostaoci po grzechach przez przydzia zasug Chrystusa i witych, wprowadzio zwolna z biegiem wiekw praktyk odpustw za natchnieniem Ducha witego, ktry stale oywia lud Boy. Przez t praktyk dokona si postp w samej nauce i karnoci kocielnej, nie zmiana(33) i z podstaw objawienia wydobyto nowe dobro na poytek wiernych i caego Kocioa.

Praktyka odpustw, powoli rozpowszechniana, wtedy najbardziej zaznaczya si w historii Kocioa jako znamienny fakt, kiedy Biskupi Rzymu postanowili, e pewne uczynki odpowiadajce oglnemu dobru Kocioa, \"mog by policzone za jakkolwiek pokut\"(34). Ufni w miosierdzie wszechmogcego Boga i... w zasugi i powag Apostow, \"pen Apostolsk wadz\", udzielali oni wiernym \"szczerze pokutujcym i spowiadajcym si\" oraz speniajcym te uczynki \"nie tylko penego i obfitszego, ale i najzupeniejszego odpuszczenia... wszystkich grzechw ich\"(35).

Albowiem \"Jednorodzony Syn Boy... naby skarb Kocioowi walczcemu... Ten wanie skarb... powierzy w. Piotrowi, klucznikowi nieba i jego nastpcom, swoim na ziemi namiestnikom, aby by rozdawany wiernym dla ich zbawienia i aby prawdziwie pokutujcym i spowiadajcym si udzielano go miosiernie, dla szczeglnych i rozumnych przyczyn, odpuszczajc doczesn kar nalen za grzech, bd czciowo, bd cakowicie, tak oglnie, jak i w poszczeglnych wypadkach (wedug tego, co uznaj za poyteczne przed Bogiem). Wiadomo, e do powikszenia tego skarbu przyczyniaj si zasugi Najw. Bogarodzicy i wszystkich wybranych\"(36).

8. To odpuszczenie kary doczesnej nalenej za grzechy, zgadzone ju co do winy, zostao nazwane waciwym imieniem \"odpustu\"(37).

Odpust ma co wsplnego z innymi rodkami czyli sposobami przyjtymi do usunicia pozostaoci po grzechach, lecz rwnoczenie od tyche sposobw cakiem si rni.

W odpucie bowiem Koci, uywajc swej wadzy szafarza owocw odkupienia Chrystusa Pana, nie tylko si modli, lecz wiernym odpowiednio przysposobionym prawomocnie rozdziela skarb zadouczynie Chrystusa i witych na odpuszczenie kary doczesnej(38).

Cel, jaki sobie wadza kocielna stawia przy udzielaniu odpustw, polega na tym, eby nie tylko pomc chrzecijanom do speniania uczynkw pobonoci, pokuty i mioci, tych zwaszcza, ktre przyczyniaj si do wzrostu wiary i dobra wsplnego(39).

A jeeli wierni przenosz odpusty na wstawiennictwo za zmarych w doskonay sposb speniaj czyny mioci i podczas gdy myl o rzeczach niebieskich, lepiej ukadaj rzeczy ziemskie.

Nauczycielski Urzd Kocioa poda i wyjani t nauk w rnych dokumentach(40). Wprawdzie do korzystania z odpustw wkraday si nieraz naduycia, bd dlatego, e \"z powodu dawania bez rnicy i zbytecznych odpustw\" gardzono wadz kluczy Kocioa i podwaano warto pokutnego zadouczynienia(41), bd dlatego, e z powodu \"niegodziwych zyskw\" nazwa odpustw bya przedmiotem blunierstw(42). Koci za karcc i poprawiajc naduycia, \"uczy i nakazuje, by zachowa w Kociele praktyk odpustw wielce zbawienn dla chrzecijaskiego ludu i potwierdzon powag witych Soborw, stosuje natomiast kar wyczenia z Kocioa do tych, ktrzy gosz, e odpusty s niepoyteczne albo, e Koci nie ma wadzy ich udzielania\"(43).

9. Koci take dzisiaj zaprasza wszystkie swoje dzieci, aby rozwaay i zastanawiay si, jak wielk warto ma praktyk odpustw dla podniesienia poziomu ycia jednostek, a nawet caej spoecznoci chrzecijaskiej.

Aby krtko przypomnie co najwaniejsze, pierwszym, czego uczy ta zbawienna praktyka, jest to, e \"z i gorzk rzecz jest opuci... Pana Boga\"(44). Wierni bowiem, gdy dostpuj odpustw, rozumiej, e wasnymi siami nie mog odpokutowa za zo, ktre grzeszc wyrzdzili sobie samym, a nawet caej spoecznoci i dlatego pobudzaj si do zbawiennej pokuty.

Nastpnie praktyka odpustw uczy, jak gbok jednoci w Chrystusie jestemy zczeni midzy sob, i jak bardzo nadprzyrodzone ycie jednostki moe dopomc drugim, aby i oni mogli atwiej i cilej zjednoczy si z Ojcem. A zatem praktyka odpustw skutecznie zapala mio i wiczy w niej w wyjtkowy sposb, gdy dostarcza si pomocy braciom spoczywajcym w Chrystusie.

10. Korzystanie z odpustw pobudza rwnie do ufnoci i nadziei penego pojednania z Bogiem Ojcem. Sprawia to jednak tak, e nikomu nie daje sposobnoci do niedbalstwa i w aden sposb nie zwalnia od wysiku gorliwego wyrabiania dyspozycji, wymaganych do penego zjednoczenia z Bogiem. Bo odpusty, cho s dobrami darmo danymi, jednake bywaj udzielane tak za ywych jak za zmarych tylko po wypenieniu pewnych warunkw. Do ich uzyskania wymaga si z jednej strony, eby zostay spenione przepisane dobre uczynki, z drugiej strony, eby wierny mia konieczne usposobienie: mianowicie, aby kocha Boga, brzydzi si grzechem, pokada ufno w zasugach Chrystusa Pana i wierzy niezachwianie, e wsplnota witych jest dla niego wielkim poytkiem.

Nie naley te zapomina, e wierni zyskujc odpusty, chtnie poddaj si prawowitym Pasterzom Kocioa, a szczeglnie nastpcy w. Piotra, Klucznikowi niebieskiemu, gdy im nakaza sam Zbawiciel pa trzod i rzdzi Kocioem.

Zbawienna wic instytucja odpustw przyczynia si na swj sposb do tego, eby Koci stan przed Chrystusem bez skazy czy zmarszczki, i aby by wity i nieskalany(45), cudownie zjednoczony w Chrystusie nadprzyrodzonym wzem mioci. Gdy bowiem czonki Kocioa czycowego prdzej zostaj przyczone do Kocioa niebieskiego z pomoc odpustw, coraz bardziej i szybciej odnawia si przez odpusty Krlestwo Chrystusowe, \"a wszyscy zejdziemy si w jednoci wiary i poznania Syna Boego, jako m doskonay na miar wieku penoci Chrystusowej\"(46).

11. Przeto, gdy wita Matka Koci, opierajc si na tych prawdach, znowu zaleca swoim wiernym praktyk odpustw, jako bardzo drog ludowi chrzecijaskiemu w cigu wielu wiekw i take w naszych czasach - jak dowiadczenie dowodzi - nie zamierza niczego uj z innych rodkw uwicenia i oczyszczenia, szczeglnie z Najwitszej Ofiary Mszy w. i Sakramentw w. zwaszcza Sakramentu Pokuty, ani te z obfitych pomocy, ktre okrela si jednym sowem jako sakramentalia, ani wreszcie z uczynkw pobonoci, pokuty i mioci. Te wszystkie pomoce maj to jedno wsplne, e tym potniej sprawiaj uwicenie i oczyszczenie, im kto cilej jest zczony przez mio z Chrystusem - Gow i z Kocioem - Ciaem. Odpusty potwierdzaj take prymat mioci w yciu chrzecijaskim. Bo odpustw nie mona zyska bez szczerej wewntrznej przemiany (metanoia) i bez cznoci z Bogiem, do czego doda trzeba wypenianie przepisanych uczynkw. Zostaje wic zachowany porzdek mioci, do ktrego wcza si darowanie kar na mocy przydziau ze skarbca Kocioa.

Koci upomina wiernych, swoich, aby nie porzucali ani nie lekcewayli witych tradycji ojcw, lecz aby je przyjmowali ze czci jako cenny skarb katolickiej rodziny i eby ich suchali, Pozwala jednak kademu korzysta z tego rodzaju pomocy oczyszczenia i uwicenia, w duchu witej wolnoci dzieci Boych. Ustawicznie natomiast przywouje im na pami te rzeczy, ktre do osignicia zbawienia naley przenosi jako konieczne albo lepsze i skuteczniejsze(47).

eby za sam praktyk odpustw podnie do wikszej godnoci i znaczenia, wita Matka Koci uzna za suszne, by wznowi pewne rzeczy w ich dyscyplinie i postanowi wyda nowe przepisy.

V.

12. Ponisze przepisy wprowadzaj odpowiednie zmiany dyscypliny odpustw z uwzgldnieniem rwnie zdania Konferencji Episkopatw.

Rozporzdzenie Kodeksu Prawa Kanonicznego i Dekretw Stolicy witej o odpustach pozostaj nienaruszone, o ile zgadzaj si z nowymi prawami.

W przygotowaniu tych norm trzy rzeczy szczeglnie wzito pod uwag: aby ustanowi now miar dla odpustu czstkowego, zmniejszy odpowiednio liczb odpustw zupenych, i sprowadzi do prostszej i godniejszej formy oraz uporzdkowa sprawy dotyczce tak samych odpustw rzeczowych i miejscowych.

Co do odpustu czstkowego pominito dawne okrelenie dni i lat, a wyszukano now form czyli miar, wedle ktrej bierze si pod uwag sam czynno wiernego, speniajcego dzieo ubogacone odpustem.

Poniewa za chrzecijanin - oprcz zasugi, ktra jest gwnym owocem czynnoci - moe dostpi ponadto przez swj czyn odpuszczenia kary doczesnej, i to tym wikszej, im wiksza jest mio dziaajcego i warto dziea, postanowiono, eby sam t ilo odpuszczenia kary, jak chrzecijanin uzyskuje swoim czynem przyj za miar odpuszczenia kary, ktr wadza kocielna hojnie dodaje przez odpust czstkowy.

Co do odpustw zupenych, wydao si rzecz stosown, zmniejszenie odpowiednio ich liczby, aby wierni naleycie doceniali odpust zupeny i by go mogli uzyska, majc odpowiednie dyspozycje. Mao si bowiem zwaa na to, co czciej wystpuje; mao si ceni to, czego nam obficiej uyczaj. Wielu te chrzecijan potrzebuje odpowiedniego czasu, aeby si dobrze przygotowa do uzyskania odpustu zupenego.

Co do odpustw rzeczowych i miejscowych, to nie tylko ich liczba zostaa bardzo zmniejszona, ale i sama nazwa zostaa usunita, aby janiej byo wiadomo, e odpusty s przywizane tylko do czynnoci wiernych, nie za do rzeczy lub miejsca, ktre s jedynie okazj zyskania odpustw. Co wicej, czonkowie pobonych Stowarzysze mog zyska odpusty im waciwe, przez wypenianie przepisywanych dzie, nie wymaga si uywania oznak.

Normy

N. 1. Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy, zgadzone ju co do winy. Dostpuje go chrzecijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, okrelonymi warunkami za porednictwem Kocioa, ktry jako szafarz owocw odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadouczynienia ze skarbca zasug Chrystusa i witych.

N. 2. Odpust jest czstkowy albo zupeny zalenie od tego, czy od kary doczesnej nalenej za grzechy uwalnia w czci czy w caoci.

N. 3. Odpusty czy to czstkowe czy to zupene mog by zawsze ofiarowane za zmarych na sposb wstawiennictwa.

N. 4. Na przyszo odpust czstkowy bdzie oznaczony tylko sowami \"odpust czstkowy\", bez dodawania jakiegokolwiek okrelenia dni albo lat.

N. 5. Wierny, ktry przynajmniej z sercem skruszonym wypenia czynno obdarzon odpustem czstkowym, uzyskuje za porednictwem Kocioa odpuszczenie takiej kary doczesnej, jakie odpuszczenia dostpuje sam ju na mocy swej czynnoci.

N. 6. Odpust zupeny mona uzyska tylko raz na dzie, z zachowaniem przepisu N.18, dla znajdujcych si \"w obliczu mierci\".

Natomiast odpust czstkowy mona zyska wicej razy na dzie, chyba e co innego wyranie zaznaczono.

N. 7. Dla dostpienia odpustu zupenego wymaga si wykonania czynu, do ktrego jest przywizany odpust i wypenienia trzech warunkw, ktrymi s: sakramentalna spowied, Komunia w. i modlitwa wedug intencji Papiea. Wymaga si ponadto, aby wykluczy wszelkie przywizanie do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego.

Jeeli brak penej tego rodzaju dyspozycji lub jeeli powysze warunki nie s spenione - z zachowaniem przepisu N. 11. dla \"majcych przeszkod\" - odpust bdzie tylko czstkowy.

N. 8. Trzy warunki mog by wypenione na wiele dni (pluribus diebus) przed lub po wykonaniu przepisanego dziea: wypada jednak aby Komunia w. i modlitwa wedle intencji Papiea zostay dopenione w samym dniu, w ktrym si spenia owe dzieo.

N. 9. Po jednej spowiedzi sakramentalnej mona zyska wicej odpustw zupenych; po jednorazowej za Komunii w. i jednorazowej modlitwie wedle intencji Papiea uzyskuje si tylko jeden odpust zupeny.

N. 10. Warunek modlitwy wedug intencji Papiea spenia si cakowicie, jeeli si odmawia wedle jego intencji jeden raz Ojcze nasz i Zdrowa; poszczeglni wierni maj jednak mono odmwienia jakiejkolwiek innej modlitwy stosownie do osobistej pobonoci i przywizania do Biskupa Rzymskiego.

N. 11. Przy zachowaniu w mocy udzielonej spowiednikom kan. 935 KPK wadzy zamieniania \"przeszkodzonym\" czy to przepisanej czynnoci, czy te warunkw, Ordynariusze miejscowi mog zezwoli wiernym, nad ktrymi wedug prawa wykonuj wadz, aby ci mogli uzyska odpust zupeny bez aktualnej spowiedzi i Komunii w., jeeli zamieszkuj miejsca, gdzie wcale nie mona albo przynajmniej jest bardzo trudno przystpi do spowiedzi lub Komunii w., oraz byleby wzbudzili al doskonay i postanowili przystpi do tych sakramentw przy najbliszej okazji.

N. 12. Nie stosuje si ju podziau na opusty osobowe, rzeczowe i miejscowe, aby janiej byo wida, e odpusty przywizuje si do czynnoci wiernych, chocia te s nieraz zwizane z jak rzecz lub miejscem.

N. 13. Podrcznik z wykazem odpustw zostanie ponownie zbadany w tym celu, aby odpustami byy obdarzone tylko waniejsze modlitwy i waniejsze uczynki pobonoci, mioci i pokuty.

N. 14. Spisy i zbiory odpustw Zakonw, Kongregacji zakonnych, Towarzystw prowadzcych ycie wsplne bez lubw, Instytutw wieckich oraz pobonych Stowarzysze wiernych zostan jak najprdzej poddane rewizji, tak e odpust zupeny bdzie mona uzyska tylko w specjalne dni ustalone przez Stolic wit na wniosek najwyszego Przeoonego Zakonu lub gdy chodzi o pobone Stowarzyszenia na wniosek miejscowego Ordynariusza.

N. 15. We wszystkich kocioach, kaplicach publicznych lub ppublicznych - ci, ktrzy ich prawnie uywaj - mog zyska w dniu 2 listopada odpust zupeny, ktry wolno ofiarowa tylko za zmarych.

W kocioach za parafialnych mona ponadto zyska odpust zupeny dwa razy do roku: w wito Patrona Kocioa i dnia 2 sierpnia, w ktry wypada odpust Porcjunkuli, albo w inny stosowniejszy dzie do ustalenia przez Ordynariusza.

Wszystkie powysze odpusty mog by uzyskane albo w dniach wyej okrelonych, albo za zgod Ordynariusza w niedziel poprzedzajc lub nastpujc. Pozostae odpusty przywizane do kociow lub kaplic zostan jak najprdzej na nowo zbadane.

N. 16. Czynnoci przepisan do zyskania odpustu zupenego przywizanego do kocioa lub kaplicy jest pobone nawiedzenie tego, z rwnoczesnym odmwieniem Modlitwy Paskiej i symbolu wiary (Ojcze nasz i Wierz).

N. 17. Wierny, ktry z pobon intencj posuguje si przedmiotem kultu (krucyfiksem, krzyem, racem, szkaplerzem, medalikiem), powiconym naleycie przez jakiegokolwiek kapana, dostpuje odpustu czstkowego. Jeeliby za przedmiot kultu by powicony przez Papiea albo ktregokolwiek Biskupa, wierny uywajcy w pobonej intencji tego przedmiotu moe uzyska take odpust zupeny w uroczysto witych Apostow Piotra i Pawa, z dodaniem jednak wyznania wiary w jakiejkolwiek uznanej formule.

N. 18. Chrzecijaninowi bliskiemu mierci, naleycie usposobionemu, wita Matka Koci askawie udziela odpustu zupenego na godzin mierci, jeeli brak kapana, ktry by mu udzieli Sakramentw i bogosawiestwa apostolskiego z przywizanym odpustem zupenym, o ktrym mowa, w KPK kan. 468 2, byleby ten wierny w cigu ycia mia zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. Chwalebn rzecz jest posuenie si krucyfiksem lub krzyem dla uzyskania tego odpustu zupenego.

W obliczu mierci wierny moe dostpi tego odpustu zupenego, chociaby ju tego samego dnia uzyska inny odpust zupeny.

N. 19. Przepisy prawne wydane o odpustach zupenych, te zwaszcza, ktre s zawarte w N. 6., odnosz si take do odpustw zupenych, ktre dotychczas zwyko si nazywa \"toties - quoties\".

N. 20. wita Matka Koci, pena troski o wiernych zmarych, postanawia eby, po zniesieniu jakiegokolwiek przywileju w tej sprawie, nie im pomoc jak najszerzej przez kad ofiar Mszy w.

* * *

Nowe przepisy, na ktrych si opiera zyskiwanie odpustw, zaczn obowizywa po upywie trzech miesicy od dnia, w ktrym niniejsza Konstytucja zostanie ogoszona w Aktach Stolicy Apostolskiej.

Odpusty przywizane do uywania pobonych przedmiotw, ktre wyej nie zostay wymienione ustaj po upywie trzech miesicy, od w ktrym ta Konstytucja ukae si w Aktach Stolicy Apostolskiej.

Wyniki rewizji, o ktrych w N. 14 i N. 15 winny by przedoone witej Penitencjarii Apostolskiej w przecigu roku. Po upywie za dwch lat od daty wyjcia tej Konstytucji odpusty, ktre nie zostan zatwierdzone, utrac wszelk moc.

Chcemy, aeby niniejsze Nasze postanowienia i przepisy miay moc i skuteczno teraz i na przyszo bez wzgldu - o ile w ogle trzeba to zaznaczy - na Konstytucje i Zarzdzenia Apostolskie wydane przez Naszych Poprzednikw, oraz na inne przepisy, osobnej nawet wzmianki i odwoania godne.

Dan w Rzymie, u w. Piotra dnia 1 stycznia, w Oktaw Narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa, 1967 roku, w czwartym Naszego Pontyfikatu.
PAULUS PP. VI

Pozdrawiam Adam Pietrzak

 Odpowiedz na t wiadomo
 Twoje imi:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: