logo
Niedziela, 16 maja 2021 r.
imieniny:
Andrzeja, Jędrzeja, Małgorzaty, Szymona – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Katolik.pl
Modlitbova retaz za spolocenske komunikace prostriedky
materiał własny
 


Modlitbová reťaz za spoločenské komunikačné prostriedky
 
Médiá zohrávajú v našom živote čoraz väčšiu rolu. Cirkev v nich vidí možnosť hlásania evanjelia širokej vrstve ľudí. Na druhej strane často pripomína nebezpečenstvá, aké prinášajú pre súčasného človeka. Poľská internetová stránka www.katolik.pl zverejnila prosbu a výzvu ku spoločnej modlitbe:
 
- za tých, ktorí pracujú v spoločenských komunikačných prostriedkoch – masmédiách,
- za tých, ktorí spracúvajú,
- prenášajú ich produkty,
- za tých, ktorí ich produkty prijímajú.
Masmédiá sa stali neodlučiteľnou súčasťou dnešného sveta. Ich sila, dosah a vplyv sú čoraz väčšie. Do nášho života čoraz viac zasahujú elektronické médiá: televízia, rozhlas, internet, a aj film. Ich význam nemôžeme preceňovať, aj keď im zvykneme venovať veľmi veľa času. Dnešné médiá sú prameňom poznatkov, rozvoja, výchovy a vzdelania, ale tiež so sebou prinášajú vážne ohrozenia. Vzhľadom na tieto východiská, rozhodli sme sa postaviť si cieľ - vyplniť medzeru medzi duchovným životom veriacich ľudí a svetom elektronických médií. Preto vzývame všetkých, aby sa zapojili do tejto modlitbovej reťaze za masmédiá a ich pracovníkov i prijímateľov.
 
Evanjelizačné úsilie rehoľníkov a kňazov na celom svete na internete v tejto oblasti trvá už viac rokov. V roku 1995 sa na Slovensku rozbehla internetová stránka www.kbs.sk, neskôr kresťanský internetový portál www.christ-net.sk a stránka Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska www.tkkbs.sk. Popri tradičnom vatikánskom rozhlase na Slovensku funguje od roku 1993 Rádio Lumen. A hoci Katolícke noviny nie sú elektronickým médiom, sú najstarším týždenníkom vychádzajúcim na Slovensku – od roku 1849 - a až po dnešok si v rebríčku čítanosti udržujú prvé miesta medzi týždenníkmi na Slovensku. Vychádzajú mnohé farské časopisy, diecézne periodiká, časopisy cirkevných škôl... Keďže žiadne apoštolské dielo nemôže účinne pracovať, nemôže sa rozvíjať a prinášať dobré ovocie bez duchovnej podpory, prosíme všetkých – rehoľníkov, kňazov, všetkých veriacich, aby modlitbou, obetami a prosbami za pracovníkov a užívateľov spoločenských komunikačných prostriedkov budovali Božie kráľovstvo v tejto oblasti života nás a spoločnosti. Osobitným spôsobom zahŕňajme do svojich modlitieb a prosieb internautov – tých, ktorí používajú internet. Mnohí z nich hľadajú zmysel svojho života, hľadajú Boha, duchovno.
 
V Roku svätého ruženca sme túžili, aby všetky naše modlitby boli spojené s ružencom, preto sú modlitby usporiadané do piatich častí. Nasledujúce modlitbové texty boli prevzaté ako výsledok spolupráce sestier kapucínok a bratov salvatoriánov v Poľsku z internetovej stránky www.katolik.pl. Správcom tejto stránky ďakujeme za povolenie preložiť a zverejniť ich preklad. Každá časť sa orientuje na inú skupinu ľudí pracujúcich alebo využívajúcich masmédiá:
 
prvá časť sa dotýka všetkých osôb angažujúcich sa v internete (alebo iných masmédiách);
druhá časť sa obracia na deti, mládež a všetkých ľudí neuvedomujúcich si ohrozenia, aké prinášajú so sebou masmédiá;
tretia časť zahŕňa všetky katolícke iniciatívy v masmédiách, aj ich tvorcov;
štvrtá časť je modlitbou za obrátenie všetkých, ktorí cez masmédiá šíria zlo;
piata časť je osobitnou modlitbou za seba samého.
Hoci všetky predložené modlitby hovoria najmä o internete, je rovnako možné do nich zahrnúť všetky ostatné masmédiá ako tlač, rádio, televíziu, film a iné.
 
Uvedené modlitby sme predložili na potvrdenie a schválenie otcovi biskupovi Mons. prof. ThDr. Františkovi Tondrovi a písomne dňa 11. júna 2004 číslo: 10-2004 sme dostali licenciu na zverejnenie na internete a použitie pri verejných a súkromných pobožnostiach.
 
Každý môže podľa svojich možností obetovať denne alebo občas modlitbu svätého ruženca, či jeho časť, prelínajúc ho týmito modlitbami alebo sa jednu z týchto modlitieb môže pomodliť pred začiatkom práce alebo oddychu pri počítači. Možností je veľa. Bolo by vhodné, aby sa do tejto modlitbovej reťaze zapojili rôzne skupiny veriacich vo farnostiach a iných spoločenstvách. A aby sa texty mohli dostať k čo najširšej skupine veriacich, sme pripravení rozširovať tieto texty tlačou. Zásielky budeme posielať na adresy farností, alebo cirkevných inštitúcií, ktoré nás o to požiadajú.
 
Aby táto iniciatíva nebola čímsi jednorázovým a krátkodobým (ako napríklad raz do roka na Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov) navrhujeme v každý prvý pondelok v mesiaci myslieť súkromne alebo v spoločenstvách ako na deň spoločného modlitbového úsilia na tieto úmysly. V tento deň kňazi pracujúci v oblasti spoločenských komunikačných prostriedkov - masmédií odslúžia svätú omšu na úmysel za pracovníkov v masmédiách a zvlášť pracovníkov pracujúcich v ich službách, internautov a používateľov masmédií s osobitnou pozornosťou venovanou osobám, ktorí podporujú katolícke masmédiá hmotne i duchovne.
 
*****
 
 
Modlitbová reťaz za spoločenské komunikačné prostriedky
 
(texty modlitieb)
 
Modlitba za všetkých ľudí
Všemohúci Bože, ty si sa podujal najdokonalejším spôsobom na dialóg s ľudstvom, a daroval si mu svojho milovaného Syna, Ježiša Krista. Prosíme ťa, láskavo zhliadni na všetky národy, spoločenstvá a ľudí, ktorí navzájom medzi sebou komunikujú prostredníctvom internetu, tlače, rozhlasu, televízie a filmu. Otvor srdcia mužov a žien všetkých rás, náboženstiev a kultúr, aby využívaním mnohých možností techniky, konali službu spoločnému dobru a pričiňovali sa o to, aby pokoj a láska stvárňovali život ľudí vo svete. Prosíme ťa, aby ich prítomnosť v masmédiách prinášala dobré ovocie pre svet vedy a práce. Nech ich táto práca zbližuje s tebou, aby ti slúžila na slávu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 
***
 
Modlitba za neuvedomujúcich si ohrozenia
Bože, náš Otec, ty nám udeľuješ dar svojej lásky a obklopuješ nás svojou otcovskou dobrotivosťou. S nádejou ti zverujeme tých, ktorí žijú v nevedomosti a nekriticky používajú spoločenské komunikačné prostriedky – internet, počítače, tlač, rozhlas, televíziu, film. Zverujeme ti zvlášť deti a mládež a prosíme, aby si na nich zoslal svojho Ducha a obdaril ich darom múdrosti. Nech v plnej angažovanosti hľadajú to, čo im pomôže v rozvoji ich ľudskosti a nadprirodzeného poslania. Pomáhaj im, aby si pri vstupovaní do sveta mohutného informačného vplyvu, vyberali len to, čo je duchovne bezpečné, zdravé a pravdivé. Nech majú na mysli, že masmédiá (internet, počítače, tlač, rozhlas, televízia, film) sú predovšetkým prostriedkom pre užitočnú prácu, a nie len pre zábavu. Nech svet, ktorý sa pred nimi otvára, slúži ich rastu v súlade s vedomím zodpovednosti za seba i za všetky ľudské spoločenstvá. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 
***
 
Modlitba za katolícke diela v médiách
Bože, ty si skrze svojho Syna, Spasiteľa sveta zveril Cirkvi poslanie budovať na zemi Božie kráľovstvo a poslal si učeníkov ohlasovať evanjelium všetkému stvoreniu. Daj, nech tých, ktorí cez službu v médiách svedčia o Kristovi, naplní jeho Duch, moc a múdrosť. Nech tvorcovia katolíckych internetových stránok, tlače, filmov, rozhlasových, televíznych a počítačových programov ohlasujú Ježiša s odvahou a radosťou. Daj, nech všetci ľudia cez ich úsilie spoznajú lásku Boha a jeho plán spásy, ktorý počíta s každým človekom. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 
***
 
Modlitba za tých, ktorí šíria zlo cez masmédiá
Všemohúci Bože, od teba pochádza všetko dobro a jeho rast. Od teba pochádza technický rozvoj ľudskej spoločnosti. Chceš, aby technika slúžila budovaniu opravdivej solidarity medzi národmi. Od teba prijímame s vďačnosťou všetky dary. Preto ti zverujeme všetkých, ktorí nebudujú jednotu, ale vedome či nevedome cez masmédiá: internet, počítačové programy, tlač, rozhlas, televíziu, alebo film rozsievajú zlo, klamstvo, nenávisť a hriech. Otvor srdcia tých, ktorí páchajú zločiny a neprávosti každého druhu pre tvoju milosť a odvráť ich od cesty hriechu. Nech si uvedomia, že ich život a činy majú slúžiť tvojej chvále. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 
***
 
Modlitba za seba samého
Bože, náš Otec, zverujem ti seba samého a prosím, aby som si pri používaní médií – internetu, počítača, tlače, rozhlasu, televízie a filmu vyberal len to, čo ma privádza k poznaniu teba, sveta, ktorý ma obklopuje, a seba samého. Nech informácie z masmédií, ktoré budem prijímať, slúžia rozvoju môjho ducha, rozumu a vzdelania, čo mi umožní smerovať k plnosti ľudskej a kresťanskej zrelosti. Nech ma anjel strážca, ktorého si mi dal za ochrancu a sprievodcu, stráži a vedie, aby som pri používaní masmédií unikal nebezpečenstvám a zlu, s ktorým sa v nich môžem stretnúť, aby som nepremárnil ani čas, ani talenty, ani nezanedbal cez masmédiá konať dobro. Ochráň ma pred únikom z reality a pred sebectvom. Pomáhaj mi, aby som sa chcel a vedel radostne deliť s dobrami, ktoré sám užívam. O to ťa prosím skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 
 
schválenie:
+ Mons. prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup
 a predseda Konferencie biskupov Slovenska.
Spišské Podhradie 11. júna 2004, č.: 10-2004.
 

Prvý pondelok mesiaca – Deň spoločnej modlitby za evanjelizáciu masmediálneho prostredia.
 
 
Spišské Podhradie 21.05.2004
 
Spracoval a preložil: ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.
 
KRUCJATA MODLITW W INTENCJI MASS MEDIÓW.
http://www.katolik.pl/index1.php?st=cale&typ=krucjata. (21.05.2004)
 
Schválenie pôvodiny: IMPRIMATUR  + Kazimierz Nycz, generálny vikár, Krakov 20 augusta 2003, č. 2722/2003.
 
 
 
Zobacz także
S. Cécile
"Wciąż w siłę wzrastać będą, Boga nad bogami ujrzą na Syjonie" (Ps 84,8) – śpiewa psalmista, streszczając w tym krótkim wersecie duchową przygodę, która jest wielką przygodą człowieka. Wraz z nim ogarniamy spojrzeniem całą ludzkość, która, przez wzloty i upadki swej pomimo wszystko świętej historii, podąża z trudem ku spełnieniu, ku przemieniającemu "Twarzą w twarz" na Syjonie. Cały Psałterz jest echem długiej drogi z ciemności do światła...
 
S. Cécile

„Modlitwa jako droga” – nasuwa mi wiele skojarzeń. W judaizmie bowiem nie tylko słowo „modlitwa” jest wieloznaczne, ale również samo słowo „droga”. Kiedy myślimy o strukturze i początkach tradycji żydowskiej, o początkach monoteizmu oraz o tym, jak tradycja się rozwijała, to jedną z pierwszych relacji między Bogiem a człowiekiem, opisanych w Torze i rozpoczynających tę drogę, jest sytuacja Awrahama...

 
S. Cécile
Zwyczaj odbywania pielgrzymek do miejsc, w których rozgrywały się wielkie wydarzenia związane z naszą wiara, był znany już w starożytności. Najczęściej pielgrzymowano do do Ziemi Świętej i do Rzymu.
 
___________________
 
 reklama