logo
Piątek, 03 grudnia 2021 r.
imieniny:
Hilarego, Franciszka, Ksawerego – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Katolik.pl
Modlitbova retaz za spolocenske komunikace prostriedky
materiał własny
 


Modlitbová reťaz za spoločenské komunikačné prostriedky
 
Médiá zohrávajú v našom živote čoraz väčšiu rolu. Cirkev v nich vidí možnosť hlásania evanjelia širokej vrstve ľudí. Na druhej strane často pripomína nebezpečenstvá, aké prinášajú pre súčasného človeka. Poľská internetová stránka www.katolik.pl zverejnila prosbu a výzvu ku spoločnej modlitbe:
 
- za tých, ktorí pracujú v spoločenských komunikačných prostriedkoch – masmédiách,
- za tých, ktorí spracúvajú,
- prenášajú ich produkty,
- za tých, ktorí ich produkty prijímajú.
Masmédiá sa stali neodlučiteľnou súčasťou dnešného sveta. Ich sila, dosah a vplyv sú čoraz väčšie. Do nášho života čoraz viac zasahujú elektronické médiá: televízia, rozhlas, internet, a aj film. Ich význam nemôžeme preceňovať, aj keď im zvykneme venovať veľmi veľa času. Dnešné médiá sú prameňom poznatkov, rozvoja, výchovy a vzdelania, ale tiež so sebou prinášajú vážne ohrozenia. Vzhľadom na tieto východiská, rozhodli sme sa postaviť si cieľ - vyplniť medzeru medzi duchovným životom veriacich ľudí a svetom elektronických médií. Preto vzývame všetkých, aby sa zapojili do tejto modlitbovej reťaze za masmédiá a ich pracovníkov i prijímateľov.
 
Evanjelizačné úsilie rehoľníkov a kňazov na celom svete na internete v tejto oblasti trvá už viac rokov. V roku 1995 sa na Slovensku rozbehla internetová stránka www.kbs.sk, neskôr kresťanský internetový portál www.christ-net.sk a stránka Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska www.tkkbs.sk. Popri tradičnom vatikánskom rozhlase na Slovensku funguje od roku 1993 Rádio Lumen. A hoci Katolícke noviny nie sú elektronickým médiom, sú najstarším týždenníkom vychádzajúcim na Slovensku – od roku 1849 - a až po dnešok si v rebríčku čítanosti udržujú prvé miesta medzi týždenníkmi na Slovensku. Vychádzajú mnohé farské časopisy, diecézne periodiká, časopisy cirkevných škôl... Keďže žiadne apoštolské dielo nemôže účinne pracovať, nemôže sa rozvíjať a prinášať dobré ovocie bez duchovnej podpory, prosíme všetkých – rehoľníkov, kňazov, všetkých veriacich, aby modlitbou, obetami a prosbami za pracovníkov a užívateľov spoločenských komunikačných prostriedkov budovali Božie kráľovstvo v tejto oblasti života nás a spoločnosti. Osobitným spôsobom zahŕňajme do svojich modlitieb a prosieb internautov – tých, ktorí používajú internet. Mnohí z nich hľadajú zmysel svojho života, hľadajú Boha, duchovno.
 
V Roku svätého ruženca sme túžili, aby všetky naše modlitby boli spojené s ružencom, preto sú modlitby usporiadané do piatich častí. Nasledujúce modlitbové texty boli prevzaté ako výsledok spolupráce sestier kapucínok a bratov salvatoriánov v Poľsku z internetovej stránky www.katolik.pl. Správcom tejto stránky ďakujeme za povolenie preložiť a zverejniť ich preklad. Každá časť sa orientuje na inú skupinu ľudí pracujúcich alebo využívajúcich masmédiá:
 
prvá časť sa dotýka všetkých osôb angažujúcich sa v internete (alebo iných masmédiách);
druhá časť sa obracia na deti, mládež a všetkých ľudí neuvedomujúcich si ohrozenia, aké prinášajú so sebou masmédiá;
tretia časť zahŕňa všetky katolícke iniciatívy v masmédiách, aj ich tvorcov;
štvrtá časť je modlitbou za obrátenie všetkých, ktorí cez masmédiá šíria zlo;
piata časť je osobitnou modlitbou za seba samého.
Hoci všetky predložené modlitby hovoria najmä o internete, je rovnako možné do nich zahrnúť všetky ostatné masmédiá ako tlač, rádio, televíziu, film a iné.
 
Uvedené modlitby sme predložili na potvrdenie a schválenie otcovi biskupovi Mons. prof. ThDr. Františkovi Tondrovi a písomne dňa 11. júna 2004 číslo: 10-2004 sme dostali licenciu na zverejnenie na internete a použitie pri verejných a súkromných pobožnostiach.
 
Každý môže podľa svojich možností obetovať denne alebo občas modlitbu svätého ruženca, či jeho časť, prelínajúc ho týmito modlitbami alebo sa jednu z týchto modlitieb môže pomodliť pred začiatkom práce alebo oddychu pri počítači. Možností je veľa. Bolo by vhodné, aby sa do tejto modlitbovej reťaze zapojili rôzne skupiny veriacich vo farnostiach a iných spoločenstvách. A aby sa texty mohli dostať k čo najširšej skupine veriacich, sme pripravení rozširovať tieto texty tlačou. Zásielky budeme posielať na adresy farností, alebo cirkevných inštitúcií, ktoré nás o to požiadajú.
 
Aby táto iniciatíva nebola čímsi jednorázovým a krátkodobým (ako napríklad raz do roka na Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov) navrhujeme v každý prvý pondelok v mesiaci myslieť súkromne alebo v spoločenstvách ako na deň spoločného modlitbového úsilia na tieto úmysly. V tento deň kňazi pracujúci v oblasti spoločenských komunikačných prostriedkov - masmédií odslúžia svätú omšu na úmysel za pracovníkov v masmédiách a zvlášť pracovníkov pracujúcich v ich službách, internautov a používateľov masmédií s osobitnou pozornosťou venovanou osobám, ktorí podporujú katolícke masmédiá hmotne i duchovne.
 
*****
 
 
Modlitbová reťaz za spoločenské komunikačné prostriedky
 
(texty modlitieb)
 
Modlitba za všetkých ľudí
Všemohúci Bože, ty si sa podujal najdokonalejším spôsobom na dialóg s ľudstvom, a daroval si mu svojho milovaného Syna, Ježiša Krista. Prosíme ťa, láskavo zhliadni na všetky národy, spoločenstvá a ľudí, ktorí navzájom medzi sebou komunikujú prostredníctvom internetu, tlače, rozhlasu, televízie a filmu. Otvor srdcia mužov a žien všetkých rás, náboženstiev a kultúr, aby využívaním mnohých možností techniky, konali službu spoločnému dobru a pričiňovali sa o to, aby pokoj a láska stvárňovali život ľudí vo svete. Prosíme ťa, aby ich prítomnosť v masmédiách prinášala dobré ovocie pre svet vedy a práce. Nech ich táto práca zbližuje s tebou, aby ti slúžila na slávu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 
***
 
Modlitba za neuvedomujúcich si ohrozenia
Bože, náš Otec, ty nám udeľuješ dar svojej lásky a obklopuješ nás svojou otcovskou dobrotivosťou. S nádejou ti zverujeme tých, ktorí žijú v nevedomosti a nekriticky používajú spoločenské komunikačné prostriedky – internet, počítače, tlač, rozhlas, televíziu, film. Zverujeme ti zvlášť deti a mládež a prosíme, aby si na nich zoslal svojho Ducha a obdaril ich darom múdrosti. Nech v plnej angažovanosti hľadajú to, čo im pomôže v rozvoji ich ľudskosti a nadprirodzeného poslania. Pomáhaj im, aby si pri vstupovaní do sveta mohutného informačného vplyvu, vyberali len to, čo je duchovne bezpečné, zdravé a pravdivé. Nech majú na mysli, že masmédiá (internet, počítače, tlač, rozhlas, televízia, film) sú predovšetkým prostriedkom pre užitočnú prácu, a nie len pre zábavu. Nech svet, ktorý sa pred nimi otvára, slúži ich rastu v súlade s vedomím zodpovednosti za seba i za všetky ľudské spoločenstvá. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 
***
 
Modlitba za katolícke diela v médiách
Bože, ty si skrze svojho Syna, Spasiteľa sveta zveril Cirkvi poslanie budovať na zemi Božie kráľovstvo a poslal si učeníkov ohlasovať evanjelium všetkému stvoreniu. Daj, nech tých, ktorí cez službu v médiách svedčia o Kristovi, naplní jeho Duch, moc a múdrosť. Nech tvorcovia katolíckych internetových stránok, tlače, filmov, rozhlasových, televíznych a počítačových programov ohlasujú Ježiša s odvahou a radosťou. Daj, nech všetci ľudia cez ich úsilie spoznajú lásku Boha a jeho plán spásy, ktorý počíta s každým človekom. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 
***
 
Modlitba za tých, ktorí šíria zlo cez masmédiá
Všemohúci Bože, od teba pochádza všetko dobro a jeho rast. Od teba pochádza technický rozvoj ľudskej spoločnosti. Chceš, aby technika slúžila budovaniu opravdivej solidarity medzi národmi. Od teba prijímame s vďačnosťou všetky dary. Preto ti zverujeme všetkých, ktorí nebudujú jednotu, ale vedome či nevedome cez masmédiá: internet, počítačové programy, tlač, rozhlas, televíziu, alebo film rozsievajú zlo, klamstvo, nenávisť a hriech. Otvor srdcia tých, ktorí páchajú zločiny a neprávosti každého druhu pre tvoju milosť a odvráť ich od cesty hriechu. Nech si uvedomia, že ich život a činy majú slúžiť tvojej chvále. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 
***
 
Modlitba za seba samého
Bože, náš Otec, zverujem ti seba samého a prosím, aby som si pri používaní médií – internetu, počítača, tlače, rozhlasu, televízie a filmu vyberal len to, čo ma privádza k poznaniu teba, sveta, ktorý ma obklopuje, a seba samého. Nech informácie z masmédií, ktoré budem prijímať, slúžia rozvoju môjho ducha, rozumu a vzdelania, čo mi umožní smerovať k plnosti ľudskej a kresťanskej zrelosti. Nech ma anjel strážca, ktorého si mi dal za ochrancu a sprievodcu, stráži a vedie, aby som pri používaní masmédií unikal nebezpečenstvám a zlu, s ktorým sa v nich môžem stretnúť, aby som nepremárnil ani čas, ani talenty, ani nezanedbal cez masmédiá konať dobro. Ochráň ma pred únikom z reality a pred sebectvom. Pomáhaj mi, aby som sa chcel a vedel radostne deliť s dobrami, ktoré sám užívam. O to ťa prosím skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 
 
schválenie:
+ Mons. prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup
 a predseda Konferencie biskupov Slovenska.
Spišské Podhradie 11. júna 2004, č.: 10-2004.
 

Prvý pondelok mesiaca – Deň spoločnej modlitby za evanjelizáciu masmediálneho prostredia.
 
 
Spišské Podhradie 21.05.2004
 
Spracoval a preložil: ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.
 
KRUCJATA MODLITW W INTENCJI MASS MEDIÓW.
http://www.katolik.pl/index1.php?st=cale&typ=krucjata. (21.05.2004)
 
Schválenie pôvodiny: IMPRIMATUR  + Kazimierz Nycz, generálny vikár, Krakov 20 augusta 2003, č. 2722/2003.
 
 
 
Zobacz także
Monika Białkowska
Teoretycznie wiemy, że żadna modlitwa nie daje nam gwarancji spełnienia naszych życzeń. A jednak prędzej czy później łapiemy się na tym, że tego właśnie chcemy. Sięgamy po najróżniejsze narzędzia modlitwy, obliczając je „skutecznością”. Liczymy, że tym razem nie może się nie udać, że Bóg nie będzie już miał wyjścia. Że tym razem Jego wola przychyli się do naszej. W ten sposób modlitwa staje się magią. 
 
Monika Białkowska

Bóg przemawia przez osoby, bo sam jest Bogiem osobowym – Ojciec, Syn i Duch Święty. Zapragnął On udzielać bogactwa swego szczęścia swym umiłowanym stworzeniom – ludziom, dzieląc się z nami Sobą jako Wspólnota Osób po to, abyśmy w pełni ukazali Go światu jako Miłość. Najpełniej to się odzwierciedla w rzeczywistości więzi międzyludzkich. Świętość nie jest nigdy czymś tylko osobistym. Tak myśląc, wielu z nas czyni karykatury Boga, fałszując Jego obraz. W konsekwencji zakłamując swoje relacje z bliźnimi.

 
Monika Białkowska
Ze spotkania z objawiającym się Bogiem w Biblii nikt nie wychodzi nieobdarowany. Różne są jednak owoce obcowania ze słowem Bożym. Czasem po takiej lekturze Pisma Świętego rodzi się okrzyk radości, podobnie jak w sercach uczniów idących do Emaus: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? (Łk 24, 32). 
 
___________________
 
 reklama