logo
Czwartek, 26 listopada 2020 r.
imieniny:
Leona, Leonarda, Lesławy, Konrada, Delfiny, Jana – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
o. Karol Meisner OSB
Miejsce Maryi w dziele odkupienia
Mateusz.pl
 


Miejsce Maryi w dziele odkupienia

Słowa Jezusa i znak, który im towarzyszy, rzucają więc światło na zadania Maryi i jej miejsce w Bożych zamysłach. Według słów Chrystusa Maryja ma wołać: Wina nie mają! wtedy, gdy nadejdzie Jego godzina, a więc wtedy, gdy będzie wisiał na krzyżu. Była już mowa o tym, co jej słowa w tej chwili mają oznaczać. To wołanie Maryi rozbrzmiewa bezgłośnie, gdy stoi ona   o b o k   krzyża. Żydzi wołali z szyderstwem: Zejdź z krzyża i wybaw samego siebie (Mk 15,30)!  Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża ( Mt 27,40)!  Nic podobnego nie wychodzi z ust Maryi. Stoi ona   o b o k   krzyża w pełni świadoma tego, co się dzieje. Słyszy słowa: Niewiasto! Oto syn Twój!  Ten sam głos Syna mówił w Kanie: Niewiasto! Jeszcze nie nadeszła godzina moja! Teraz właśnie jest ta godzina! Teraz właśnie, na jej słowo: Wina nie mają! czyli: nie mają łaski! nie mają w sobie życia! — zostaje rozlana krew Jej Syna, krew Baranka, w której, jakby we winie oczyszczenia, płuczą swe szaty i wybielają wierzący w Niego [5]. O tej oczyszczającej mocy Krwi Pana Jezusa mówią liczne teksty Listów Apostolskich [6].

Z drugiej strony zostaje na Krzyżu otwarte źródło wina, które przemienione w krew Chrystusa na uczcie Eucharystycznej, staje się prawdziwym napojem, (J 6,55) dającym życie wieczne.

Wino oczyszczenia z Kany Galilejskiej zapowiadało Krew Chrystusa, zapowiadało obfitość mesjańskiego wina łaski, wina oczyszczenia serc ludzkich z grzechu, wina, które przemienione w Krew Pana Jezusa zostaje ofiarowane przez Pana Jezusa wiernym jako prawdziwy napój.

Wydarzenie w Kanie Galilejskiej i słowa Chrystusa tam wypowiedziane, objawiają nam prawdę, że Opatrzność Boża, która złożyła w ręce Maryi w Kanie wyzwolenie wszechmocnego działania Chrystusa i uczynienie przez Niego początku znaków, w jej ręce złożyła także sprowadzenie łaski Odkupienia w godzinie Jezusa. Do tego wniosku prowadzi nas dokonana analiza, która upoważnia nas do stwierdzenia, że udział Maryi w dziele Odkupienia jest w całej pełni czynny i dlatego mamy prawo czcić Maryję jako Współodkupicielkę i pośredniczkę wszelkich łask.

Jako uzupełnienie naszych rozważań warto zwrócić uwagę na to, że dla św. Jana słowa Jezusa: Niewiasto! Oto syn twój! mają jeszcze inne szczególne znaczenie. Jan sam usłyszy głos: Oto matka twoja! Tam, gdzie są syn i matka, tam dokonało się wydanie dziecka na świat. Tenże Ewangelista zapisał słowa Jezusa o tym, że niewiasta boleje, gdy przyjdzie jej godzina [7]. Godzina Syna wiszącego na krzyżu jest więc także godziną Matki, która swoim wołaniem: Wina nie mają!, stojąc przy Chrystusie oddającym swe życie, rodzi całą Rodzinę Bożą, rodzi Kościół.

Przeprowadzona wyżej analiza pozwala nam również głębiej zrozumieć słowa II Soboru Watykańskiego, który w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele udzielił pouczenia o roli Maryi w ekonomii zbawienia. Przypomnijmy zatem słowa Urzędu Nauczycielskiego.

Słusznie tedy sądzą święci Ojcowie, że Maryja nie została czysto biernie przez Boga użyta, lecz że z wolną wiarą i posłuszeństwem czynnie współpracowała w dziele zbawienia ludzkiego... W życiu publicznym Jezusa Matka Jego pojawia się znamiennie, i to na początku, gdy na godach weselnych w Kanie Galilejskiej, litością przejęta spowodowała swym wstawiennictwem początek znaków Jezusa Mesjasza... Błogosławiona Dziewica szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do krzyża, przy którym nie bez postanowienia Bożego stanęła, najgłębiej ze swym Jednorodzonym współcierpiała i z ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem, z miłością godząc się, aby doznała ofiarniczego wyniszczenia żertwa z Niej narodzona... Błogosławiona Dziewica... z postanowienia Opatrzności Bożej... współcierpiąc z Synem swoim umierającym na krzyżu, w szczególny zaiste sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich [8].

Karol Meissner OSB

________________________
Przypisy:

[1] Ks. Marian Wolniewicz, w: Pismo Święte Starego i Nowe go Testamentu, Poznań, 1975,t.III, s. 227.
[2] We wczesnych rękopisach nie stawiano znaków przestankowych i dlatego istnieje możliwość różnego odczytania tekstu.
[3] Z tego wynika, że spotykane w  niektórych tłumaczeniach traktowanie słów Pana Jezusa jako pytanie: "Czyż jeszcze nie nadeszła moja godzina?" należy traktować jako kontrsens.
[4] Wskazuje na to św. Jan Chrzciciel, mówiąc Izraelitom, że on obmywa wodą, ale wśród nich stanął już ten, który obmywać będzie Duchem Świętym i ogniem. Patrz Łk 3,14.
[5] Patrz Ap 7,14.
[6] Patrz Rz 5,9; Ef 1,7; Hbr 9,14; 1P 1,2.18-19; Ap 1,5.
[7] J 16,21.
[8] Nry 56, 58, 61. 
 
poprzednia  1 2 3 4 5
Zobacz także
o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp
Jak Polska długa i szeroka wedle starej praojców tradycji, odprawiamy, celebrujemy i śpiewamy nabożeństwa majowe. Ileż w nich uroku, ciepła, wzruszenia i modlitewnego skupienia. Wierny polski lud spieszy do swych kościołów, bądź gromadzi się przy Krzyżach przydrożnych, przy figurach, grotach i kapliczkach maryjnych...
 
Ks. Wojciech Pikor
Jaki jest sens niszczącego działania Boga wobec świata, który jest Jego stworzeniem? Czym tłumaczyć decyzję tak radykalnej zagłady powziętą przez Boga? Grzechem człowieka? A co ze śmiercią niewinnych osób? Stąd już krok do pytania o serce Boga...
 
Jarosław Hebel
Bardzo często przebaczenie błędnie utożsamia się z zapomnieniem. Od razu zatem musimy sobie wyjaśnić różnicę. Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć i o ile przebaczenie jest możliwe zawsze, o tyle zapomnienie jest niemożliwe. Nie da się zapomnieć wyrządzonej krzywdy...
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー