logo
Środa, 24 października 2018 r.
imieniny:
Arety, Marty, Marcina, Antoniego – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 
Środa, 24 października 2018 
XXIX tydzień Okresu Zwykłego, I tydzień psałterza

Wspomnienie dowolne św. Antoniego Marii Clareta – biskupaCzytania liturgiczne
Środa. 
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa
 
Nowy lekcjonarz: Ef 3, 2-12; Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3); Por. Mt 24, 42a. 44; Łk 12, 39-48;
Stary lekcjonarz: Ef 3, 2-12; Iz 12, 2. 3-4b. 4cd-5; Mt 24, 42a. 44; Łk 12, 39-48;

[zielony kolor szat]
 


PIERWSZE CZYTANIE  (Ef 3,2-12)
Poganie są współuczestnikami obietnicy zbawienia

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
 
Bracia:
Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem. Dlatego czytając te słowa możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Jej sługą stałem się z daru łaski udzielonej mi przez Boga na skutek działania Jego potęgi.
Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga przez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich, zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze w Niego.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Iz 12,2.3-4b.4cd-5)


Refren: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. 

Oto Bóg jest moim zbawieniem. *
Będę miał ufność i bać się nie będę. 
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią, *
On stał się dla mnie zbawieniem. 

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *
ze zdrojów zbawienia. 
Chwalcie Pana. *
Wzywajcie Jego imienia. 

Dajcie poznać Jego dzieła między narodami, *
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. 
Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy. *
Niech to będzie wiadome po całej ziemi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 24,42a.44) 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i bądźcie gotowi, 
bo w chwili, której się nie domyślacie, 
Syn Człowieczy przyjdzie. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 12,39-48)
Przypowieść o słudze oczekującym Pana

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
 
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.
Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?”
Pan odpowiedział: « Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: «Mój pan ociąga się z powrotem», i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą”.

Oto słowo Pańskie.
 
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika

„Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” – słyszę dzisiaj siedząc u Twoich stóp, Matko. Mam być gotowy i czekać na spotkanie z Twoim Synem, odkrywając Jego wolę, i nie marnować ani jednej chwili życia, lecz każdą zamieniać w miłość. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. A ja, Maryjo, dostałem przecież oceany łask i nie wiem, czy życia mi wystarczy, by je odkryć i pomnożyć. U Twoich stóp uczyć się będę, jak być rządcą wiernym i roztropnym, który wie, że kolejna chwila jego życia już się nie powtórzy ani nie powróci. Wierzę, że Twój Syn zauważy moje staranie, czasem nieudolne, i hojnie je wynagrodzi. Dlatego chcę tutaj z Tobą zostać otulony płaszczem Twojej miłości, Maryjo, by uczyć się, jak nie marnować chwil życia, ale wykorzystać je dla dobra bliźnich i swojego serca, by zaprzyjaźniło się ze służbą ludziom i by ją pokochało.

ks. Marek Chrzanowski FDP
Kawa z niebem

***

Biblia pyta:

Nie w słowie, lecz w mocy przejawia się królestwo Boże. Cóż chcecie? Z rózgą mam do was przybyć czy z miłością i z łagodnością ducha?
1 Kor 4, 20-21

***

KSIĘGA IV, GORĄCA ZACHĘTA DO KOMUNII ŚWIĘTEJ
Rozdział XIII. O TYM, ŻE CZŁOWIEK POBOŻNY WINIEN PRAGNĄĆ PEŁNEGO ZJEDNOCZENIA Z CHRYSTUSEM W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE


1. Któż mi da tę łaskę, Panie, abym odnalazł Ciebie Pnp 8,1, otworzył przed Tobą serce i cieszył się Tobą, jak tego pragnę z całej duszy? Wtedy nikt mnie już nie zdoła dotknąć, żadna istota mnie nie poruszy ani pociągnie ku sobie. Ty jeden mów do mnie, a ja do Ciebie, jak mówi kochany z ukochanym, jak rozmawia przyjaciel z przyjacielem Wj 3,11.

O to proszę, do tego tęsknię, aby złączyć się całkowicie z Tobą i oderwać serce od wszystkich innych rzeczy, uczyć się dzięki Komunii i częstemu odprawianiu Mszy coraz lepiej rozumieć sprawy niebieskie i wieczne. O Boże, kiedyż będę z Tobą zjednoczony całkowicie i wchłonięty przez Ciebie do zupełnego zapomnienia o sobie? Ty we mnie, a ja w Tobie – i tak pozwól mi w jedności z Tobą już na zawsze pozostać J 17,21.

2. Ty jesteś mój umiłowany, wybrany z tysięcy Pnp 5,10, w Tobie pragnie mieszkać moja dusza po wszystkie dni życia Mt 12,18. Ty jesteś moje ukojenie, w którym mieści się wzniosły pokój i prawdziwy spoczynek, bo poza Tobą jest tylko trud, ból i niedola bez granic. Ty jesteś naprawdę Bóg ukryty Iz 45,15 i nie przestajesz z bezbożnymi, ale przemawiasz do prostych i pokornych Prz 3,32. O jakże miły jesteś, Panie, bo żeby okazać synom swoją miłość Mdr 12,1, raczysz posilać ich chlebem najpożywniejszym, który zstąpił z nieba Mdr 16, 20-21; J 6,50.

Zaprawdę nie ma drugiego narodu tak wzniosłego, który by miał bogów tak blisko przy sobie Pwt 4,7, tak jak Ty, Boże nasz, bliski jesteś wszystkim wierzącym Tobie, którym udzielasz siebie na pokarm i pokrzepienie dla codziennej pociechy i obrócenia ich serc ku niebu.

3. Jakiż jest inny lud tak obdarowany Pwt 4,8 jak lud chrześcijański? Albo jakaż istota pod niebem tak miła Bogu jak dusza pełna oddania, ku której schodzi Bóg, aby sycić ją swoim chwalebnym Ciałem? O niewypowiedziana łasko, o przedziwna litości, o miłości nieogarniona do każdego człowieka!

Lecz cóż dam Panu Ps 116(114-115),12 w zamian za tę łaskawość, za tę zaszczytną miłość? Cóż mógłbym ofiarować lepszego jak tylko oddać Bogu całe serce i złączyć się z Nim aż do głębi.

A gdy moja dusza złączy się już całkowicie z Bogiem, zadrży we mnie wszystko.

Wówczas powie: Jeśli chcesz być ze mną i ja chcę być z tobą. A ja odpowiem: Panie, racz pozostać ze mną, pragnę gorąco być z Tobą. To jedyne moje pragnienie – zjednoczyć moje serce z Tobą.

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa'

***

Dowcipu używaj żeby bawić, nie ranić.

***

Naucz się rozróżniać muzykę Chopina, Mozarta i Beethovena.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia' 
wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny
Którym wiele dano

Im większa świadomość zła, które ktoś wyrządza, tym większa za nie odpowiedzialność i kara. Taka nauka płynie ze słów Jezusa mówiącego o słudze, który mimo że poznał wolę swojego pana, niczego nie uczynił, by przygotować się na spotkanie z nim. Jezus wyjaśnia również, że mniejsza jest wina za zło popełnione nieświadomie: jeśli ktoś o słabej i niezawinionej przez siebie znajomości Dekalogu dopuści się grzechu przeciwko któremuś z Bożych przykazań, ten będzie zapewne potraktowany łagodniej przez miłosiernego Sędziego niż grzesznik, który z sercem zatwardziałym odrzuca prawo Boże i dopuszcza się niegodziwości z pełną świadomością. Na tym, kto został hojnie obdarowany szczęściem poznania Dobrej Nowiny, spoczywa obowiązek jej przyjęcia i życia na miarę otrzymanego błogosławieństwa.
Boże, udziel mi łaski zachowywania nakazów Ewangelii i Dekalogu nie z niewolniczego strachu przed wieczną karą, ale ze względu na miłość, którą obdarzyłeś mnie w Twoim Synu, i wyrażoną w nakazach Prawa mądrość, jaką kierujesz moim życiem.

Rozważania pochodzą z książki
Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl
 
 
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Różne sposoby odmawiania różańca

Jedni, kiedy mają czas, preferują odmawianie różańca lub koronki od razu w całości. Inni lubią odmawiać go w ciągu całego dnia, patrząc na wydarzenia lub napotykane twarze, uświęcać nim wykonywaną pracę lub wolny czas. Różaniec jest wówczas, pewnego rodzaju złotą nicią, która jednoczy wszystkie momenty życia. Łączy je w spojrzeniu zwróconym w stronę Jezusa i Jego Matki.

Ci, którzy są wytrwali w takim sposobie modlitwy, czasem surowej i oschłej, zdążają w kierunku kontemplacyjnej modlitwy Ducha. Sposób, w jaki odmawia się różaniec nie ma większego znaczenia. Ci, którzy nie umieją przeżyć dnia bez odmawiania różańca, otrzymają ogromną łaskę: zobaczą niebo otwarte i Jezusa siedzącego po prawicy Ojca.

J. Lafrance

teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Gdzie można znaleźć mądrość? Jb 28,12.
Nie ma jej u tych, którzy żyją w krainie rozkoszy. Jb 28,13.

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918), Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek
 

Modlitwa na dziś
Boże, który dałeś św. Antoniemu cudowną miłość i cierpliwość w nawracaniu ludzi, spraw, abyśmy dzieki niemu potrafili odnaleźć Twoje królestwo i wytrwale pracowali w Chrystusie dla dobra naszych bliźnich.
Amen.Patron Dniaśw. Antoni Maria Claret
 
biskup

Św. Antoni Maria Claret urodził się w Sallent koło Barcelony 23 grudnia 1807 roku. W młodym wieku uczył się tkactwa. Idąc za głosem powołania wstąpił do stanu duchownego. Jako kapłan pracował najpierw w duszpasterstwie parafialnym, a później jako misjonarz apostolski w Katalonii i na Wyspach Kanaryjskich. W roku 1849 założył Zgromadzenie Synów Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Wkrótce potem został mianowany arcybiskupem Santiago na Kubie i gorliwie pracował nad odrodzeniem życia katolickiego w tej diecezji. Dla chrześcijańskiego wychowania dziewcząt założył zgromadzenie sióstr nauczycielek pod wezwaniem Maryi Niepokalanej. W roku 1857 został odwołany do Hiszpanii i objął urząd spowiednika królowej Izabeli II. Towarzyszył jej również na wygnaniu we Francji. Umarł we Francji 24 października 1870 roku.


jutro: św. Gaudentego

wczoraj
dziś
jutro