logo
Sobota, 21 maja 2022 r.
imieniny:
Jana, Moniki, Wiktora – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm

Sobota, 21 maja 2022

 V tydzień Okresu Wielkanocnego, I tydzień psałterza


Wspomnienie dowolne świętych męczenników Krzysztofa Magallanes – prezbitera, i Towarzyszy
Czytania liturgiczne
Sobota. Dzień Powszedni albo wspomnienie świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, prezbitera i Towarzyszy

Nowy lekcjonarz: Dz 16, 1-10; Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 1b); Kol 3, 1; J 15, 18-21;

Stary lekcjonarz: Dz 16, 1-10; Ps 100, 1-2. 3. 4ab-5; Kol 3, 1; J 15, 18-21;
 

[biały kolor szat]

 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 16, 1-10)
Paweł zabiera z sobą Tymoteusza

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka. Bracia z Listry i Ikonium dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych przez apostołów i starszych w Jerozolimie. Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę.
Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali udać się do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go: «Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!». Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 100, 2-3. 4ab-5)

Refren: Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.
Albo: Alleluja.

Służcie Panu z weselem, *
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki. *
Chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Kol 3, 1)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze,
gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 15, 18-21)
Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał».

Oto słowo Pańskie.

 
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika
 
Bóg pyta:


Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?
I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

Mt 5, 46-47

***

Sny, Syr 34

1. Mąż głupi miewa czcze i zwodnicze nadzieje, a marzenia senne uskrzydlają bezrozumnych.
2. Podobny do chwytającego cień i goniącego wiatr jest ten, kto się opiera na marzeniach sennych.
3. Marzenia senne podobne są do obrazów w zwierciadle, naprzeciw oblicza - odbicie oblicza.
4. Co można oczyścić rzeczą nieczystą? Z kłamstwa jakaż może wyjść prawda?
5. Wróżbiarstwo, przepowiednie z lotu ptaków i marzenia senne są bez wartości, jak urojenia, które tworzy serce rodzącej.
6. Poza wypadkiem, gdy Najwyższy przysyła je jako nawiedzenie, nie przykładaj do nich serca!
7. Marzenia senne bardzo wielu w błąd wprowadziły, którzy zawierzywszy im upadli.
8. Prawo wypełni się bez kłamstwa, a mądrość jest wypełnieniem tego, co mówią usta godne zaufania.

Podróże, Syr 34

9. Mąż, który podróżował, zna wiele rzeczy i mądrze przemawiać będzie, kto ma wielkie doświadczenie.
10. Kto nie ma doświadczenia, wie mało, a ten, kto podróżował, wzbogacił swą roztropność.
11. Wiele widziałem w moich podróżach i więcej wiem, niż wypowiedzieć potrafię.
12. Często byłem w niebezpieczeństwie śmierci i dzięki temu [doświadczeniu] zostałem ocalony.
13. Duch bojących się Pana żyć będzie, albowiem ich nadzieja jest w Tym, który ich zbawia.
14. Ten, kto boi się Pana, niczego lękać się nie będzie ani obawiać, albowiem On sam jest jego nadzieją.
15. Szczęśliwa dusza tego, który się boi Pana. Kogóż się on trzyma i któż jest jego podporą?
16. Oczy Pana są nad tymi, którzy Go miłują - tarcza potężna i podpora silna, ochrona przed gorącym wichrem i osłona przed żarem południa, zabezpieczenie przed potknięciem się i pomoc w upadku.
17. Podnosi On duszę i oświeca oczy, daje zdrowie, życie i błogosławieństwo.

Ofiary, Syr 34

18. Kto przynosi na ofiarę rzecz niesprawiedliwie nabytą, ofiaruje szyderstwo: dary bezbożnych nie są bowiem przyjemne Panu.
19. Nie ma upodobania Najwyższy w ofiarach ludzi bezbożnych, a grzechy przebacza nie przez wzgląd na mnóstwo ofiar.
20. Jakby na ofiarę zabijał syna w obecności jego ojca, tak czyni ten, co składa w ofierze [rzecz wziętą] z własności ubogich.
21. Nędzny chleb jest życiem biednych, a kto go zabiera, jest zabójcą.
22. Zabija bliźniego, kto mu zabiera środki do życia, i krew wylewa, kto pozbawia zapłaty robotnika.
23. Jeśli jeden buduje, a drugi rozwala, jakiż pożytek im zostaje, poza trudem?
24. Jeden się modli, a drugi przeklina: czyjego wołania Pan wysłucha?
25. Ten, kto się umył po dotknięciu trupa i znów się go dotknął, z jakiż pożytek odniósł ze swego obmycia?

26. Taki jest człowiek, który pości za swoje grzechy, a wraca i czyni znów to samo. Któż wysłucha jego modlitwy i jakiż pożytek z jego uniżenia? 

wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny
Kiedy świat nas nienawidzi z powodu Chrystusa
   
Byłoby wielkim błędem powiedzieć sobie: skoro jestem nienawidzony, to znaczy, że należę do Chrystusa. Nie jest to takie proste. Można być nienawidzonym, ponieważ jest się złym człowiekiem – nieprawdziwym, niemiłosiernym, niesłownym, nieżyczliwym, nieludzkim. Taka nienawiść nie jest żadnym powodem do chluby, wprost przeciwnie – woła o nawrócenie. Być nienawidzonym z powodu Chrystusa – to jest możliwe tylko wtedy, gdy kochamy tych, którzy nas nienawidzą. Gdy błogosławimy, a nie złorzeczymy, gdy modlimy się za swoich prześladowców. Jeśli tak jest, możemy być pewni, że jesteśmy nienawidzeni z powodu Chrystusa, z powodu podobieństwa do Niego. Wtedy sami możemy być znakiem wołającym o nawrócenie.

Panie Jezu Chryste, wiem, że świat ma prawo mnie nienawidzić, bo często brakuje mi miłości i dobroci. W odpowiedzi chcę kochać, dlatego potrzebuję Twojej siły. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 

Rozważania pochodzą z książki
 
o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Maryja po Wniebowstąpieniu Jezusa

Zesłanie obiecanego przez Chrystusa Ducha, objawiło tajemnicę Zbawienia ludzkiego. Przed dniem Zielonych Świąt Apostołowie "trwali jednomyślnie na modlitwie wraz z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i z braćmi Jego" (Dz 1, 14). Maryja błagała w modlitwach o dar Ducha Świętego, który otrzymała podczas Zwiastowania. Na koniec Niepokalana Dziewica, zachowana od wszelkiej skazy i winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego, z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej. Uznana przez Pana za Królową wszystkiego, upodobniła się do swego Syna, królującego (por. Ap 19,16) Zwycięzcy grzechu i śmierci.

KK 59
 

teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Oderwij od świata swe serce i odczuj smak twojej ojczyzny.

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918),
Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek

Modlitwa na dziś
Wszechmogący, wieczny Boże, przez Ciebie umocniony św. Jan Nepomucen aż do śmierci bronił wolności Kościoła, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie sprawiedliwości i prawdy. Amen
 


Patron Dniaśw. Jan Nepomucen
 
kapłan i męczennik

Św. Jan z Nepomuka urodził się około roku 1350. Jako wikariusz generalny archdiecezji praskiej bronił praw Kościoła i naraził się królowi Wacławowi IV, który kazał go zabić i wrzucić do rzeki Wełtawy 20 marca 1393 roku. Relikwie św. Jana spoczywają w katedrze św. Wita w Pradze.

jutro: św. Rity

wczoraj
dziś
jutro