logo
Niedziela, 21 kwietnia 2019 r.
imieniny:
Jarosława, Konrada, Selmy, Anzelma, Konrada – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, rok C

Niedziela, 21 kwietnia 2019 

I tydzień psałterza 

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartywchwstał!


Kościół celebruje największe święto roku liturgicznego. Radość z tego święta jest rozciągnięta na osiem dni - Oktawę Wielkanocy, kończącą się w następną niedzielę.

Do liturgii Mszy świętych i Liturgii Godzin powracają radosne śpiewy "Alleluja", "Chwała na wysokości Bogu" oraz "Ciebie, Boga, wysławiamy". Kończy się też czas wstrzymywania się od hucznych zabaw. Kolejnych 50 dni to czas wielkanocnej radości.

Czytania liturgiczne
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Nowy lekcjonarz: Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24); Kol 3, 1-4; 1 Kor 5, 6b-8; ; Por. 1 Kor 5, 7b-8a; J 20, 1-9;
Stary lekcjonarz: Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118, 1-2. 16-17. 22-23; Kol 3, 1-4; 1 Kor 5, 6b-8; ; 1 Kor 5, 7b-8a; J 20, 1-9;

[biały kolor szat]

  

MSZA W DZIEŃ 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 10,34a.37-43)
Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: „Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. 
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. 
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 118,1-2.16-17.22-23)


Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki. 
Niech dom Izraela głosi: *
„Jego łaska na wieki”. 

Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała. 
Nie umrę, ale żył będę *
i głosił dzieła Pana. 

Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym. 
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach. 

DRUGIE CZYTANIE (Kol 3, 1-4)
Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.

Bracia: 
Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. 
Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. 

Oto słowo Boże. 

albo: 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 5,6b-8)
Wyrzućcie stary kwas

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia: 
Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. 
Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. 
Tak przeto odprawiajmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. 

Oto słowo Boże. 

SEKWENCJA 

Sekwencja obowiązuje w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ale można ją śpiewać lub odmawiać także we wszystkie dni oktawy wielkanocnej.

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary 
Składają jej wierni uwielbień swych dary. 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. 

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała? 
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. 

Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 
I świadków anielskich, i odzież, i chusty. 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 
A miejscem spotkania będzie Galileja. 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. 


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (1 Kor 5,7b-8a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. 
Odprawiajmy nasze święto w Panu. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 20,1-9)
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. 
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. 

Oto słowo Pańskie. 

Zamiast powyższej Ewangelii można odczytać Ewangelie z Wigilii Paschalnej natomiast w czasie Mszy wieczornej można odczytać poniższą ewangelię:

EWANGELIA (Łk 24,13-35)
Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. 
On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?” Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”. 
Zapytał ich: „Cóż takiego?” 
Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: Były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. 
Na to On rzekł do nich: „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. 
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” 
W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba. 

Oto słowo Pańskie.

 
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika
 

***
Człowiek pyta:


Pan kieruje krokami człowieka, jakżeby człowiek pojął własną drogę?
Prz 20,24

Widziałeś takiego, co mądry w swych oczach? Więcej nadziei w głupim niż w takim.
Prz 26,12

***

Miłosierdzie względem biednych,  Syr 3 i 4

30. Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy.
31. Kto dobrodziejstwami za dobrodziejstwa odpłaca, pamięta o przyszłości, a w chwili potknięcia się znajdzie podporę.
1. Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia i oczu potrzebującego nie męcz zwlekaniem!
2. Nie dręcz duszy głodnego i nie pobudzaj do gniewu człowieka w jego niedostatku!
3. Serca rozgniewanego w większy zamęt nie wprowadzaj i nie zwlekaj z datkiem dla potrzebującego!
4. Nie odpychaj żebrzącego w strapieniu, a od ubogiego nie odwracaj swej twarzy!
5. Nie odwracaj oka od proszącego i nie dawaj człowiekowi sposobności, aby cię przeklinał.
6. Gdy bowiem przeklnie cię w gorzkości duszy, Ten, co go stworzył, wysłucha jego życzenia.
7. Czyń siebie godnym kochania w zgromadzeniu, a przed władcą skłaniaj głowę!
8. Nakłoń ucha swego biednemu i łagodnie odpowiedz mu spokojnymi słowami!
9. Wyrwij krzywdzonego z ręki krzywdzącego, a gdy sądzić będziesz, nie bądź małodusznym!
10. Bądź ojcem dla sierot, jakby mężem dla ich matki, a staniesz się jakby synem Najwyższego, i miłować cię On będzie bardziej niż twoja matka.

Zasady postępowania mądrości, Syr 4

11. Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę o tych, którzy jej szukają.
12. Kto ją miłuje, miłuje życie, a kto dla niej rano wstaje, będzie napełniony weselem.
13. Kto ją posiądzie, odziedziczy chwałę, a gdzie ona wejdzie, tam Pan błogosławi.
14. Którzy jej służą, oddają cześć Świętemu, a miłujących ją Pan będzie miłował.
15. Kto jej słucha, sądzić będzie narody, a kto do niej się przykłada, mieszkać będzie spokojnie.
16. Kto jej zaufa, ten ją odziedziczy i posiadać ją będą jego pokolenia.
17. W początkach powiedzie go trudnymi drogami, bojaźnią i strachem go przejmie, dręczyć go będzie swoją nauką, aż nabierze zaufania do jego duszy i wypróbuje go przez swe nakazy;
18. następnie powróci do niego po drodze gładkiej i rozraduje go, i odkryje mu swe tajemnice.
19. A jeśliby zszedł na bezdroża, opuści go i odda w moc jego upadku.

Wstyd i wzgląd ludzki, Syr 4

20. Uważaj na okoliczności i strzeż się złego, a nie będziesz się wstydził samego siebie.
21. Jest bowiem wstyd, co grzech sprowadza, i wstyd, który jest chwałą i łaską.
22. Nie miej względu na osobę ze szkodą dla swej duszy i nie wstydź się aż tak, by to było twoim upadkiem.
23. Nie powstrzymuj mowy, gdy jej potrzeba,
24. mądrość bowiem poznaje się z mowy, a naukę - ze słów języka.
25. Nie sprzeciwiaj się prawdzie, ale wstydź się swej nieumiejętności!
26. Nie wstydź się wyznać swych grzechów, a nie zmagaj się z prądem rzeki!
27. Nie płaszcz się przed człowiekiem głupim i nie kieruj się względem na osobę władcy.

Prawda i dobroć, Syr 4

28. Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie.
29. Nie bądź odważny w języku, a gnuśny i leniwy w swych czynach.
30. Nie bądź jak lew we własnym domu: nie podejrzewaj domowników z urojonych przyczyn.
31. Nie miej ręki wydłużonej do brania, a do dawania - skróconej.

***

W ustach jest otwór duszy. Najdroższe balsamy
Prędko zwietrzeją, gdy je często otwieramy.
 

Adam Mickiewicz 
wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny
Wiara w zmartwychwstanie
 
Uczennica wybiera się tam, gdzie pozostawiono ciało jej Pana. Ale grób jest pusty. W tę ciemność wiary wpada promień światła. Choć na razie tłumaczenie faktu jest bardzo ludzkie: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go złożono” (J 20, 2). Tymi słowami wyrywa pozostałych uczniów z letargu smutku i lęku. Biegną, aby sprawdzić, czy rzeczywiście grób jest pusty. Wierzą, choć nie pojmują. Tę wiarę przekazali również każdemu z nas. Wiara Kościoła w fakt zmartwychwstania wyrywa i mnie z marazmu i wnosi światło w różne ospałe przestrzenie mojego życia. Ja też mogę uwolnić się od lęku i zwątpienia, bo Chrystus prawdziwie zmartwychwstał.

Dozwól, Panie, by pełna zdumienia radość zmartwychwstania przeniknęła moje myśli, spojrzenia, słowa i działania. Niech moje serce zanurzy się w źródle tej niewypowiedzianej radości!
 


Rozważania pochodzą z książki
ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl 
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Najświętsza Panna od "stągwi"
 

Nikt w imieniu nowożeńców nie prosił Maryi o wstawiennictwo u Jej Syna, aby On uczynił cud. Ona pierwsza zauważyła brak wina. Pocieszająca jest świadomość, że Maryja zna wszystkie nasze potrzeby, nawet jeśli my nie zauważamy, czego nam brakuje. I tak jest z każdym i wszędzie. Ofiarując prezent ślubny w imieniu Swoim i Swojego Syna, podarowała im coś transcendentalnego: zapewnienie łaski, szczęścia ziemskiego i życia wiecznego. Choć Jej prezent był taki powszechny i taki ziemski: prezent, za którym krył się wstyd, że w połowie uroczystości zabrakło wina. Właśnie tak. My ludzie bardzo potrzebujemy Jej pomocy. Najświętsza Panna troskliwa, ofiarowuje nam łaskę pokoju. Do Niej pozwalam sobie skierować wezwanie jako do Najświętszej Panny od Stągwi.

S. M. Iglesias


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

“Jeżeli my nie lękamy się szatana, wtedy on lęka się nas”. Wiara i zaufanie Bogu.

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918),
Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek

Modlitwa na dziś

Boże, Ty dałeś św. Anzelmowi, biskupowi odkrywać i rozgłaszać głębie Twojej mądrości, spraw, aby wiara przyszła z pomocą naszemu rozumowi, a serca umiłowały prawdy, które podałeś nam do wierzenia. Amen.Patron Dniaśw. Anzelm
 
biskup i doktor Kościoła

Św. Anzelm z Canterbury urodził się 1033 roku w Połnocnych Włoszech. Wstąpił do benektynów w Le Bec w Normandii, gdzie został później opatem. Jako arcybiskup Canterbury walczył nieugięcie w obronie wolności Kościoła w Anglii, za co był dwukrotnie wypędzony. Całe życie gorliwie dążył do poznania Boga w świetle wiary i w świetle rozumu. Umarł 21 kwietnia 1109 roku.

jutro: św. Epipodiusza i Aleksandra

wczoraj
dziś
jutro
 
 
 


 
Cost-Club.com: Best Cosplay Costumes for Sale