logo
Wtorek, 25 września 2018 r.
imieniny:
Aureli, Kamila, Kleofasa, Władysława – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Rodzinne kolędowanie Arki Noego na Jasnej Górze
 


Wspólne rodzinne kolędowanie z słynnym dziecięcym zespołem Arka Noego odbędzie się w piątek 19 stycznia, o godz. 19.00 w bazylice jasnogórskiej. 
 
Koncert dedykowany jest rodzinom przeżywającym święty okres Bożego Narodzenia w Syrii, miejscu wojny i prześladowań chrześcijan. 
 
Honorowy patronat nad koncertem objęli: abp Wacław Depo, metropolita częstochowski oraz o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry. 
 
Na koncert zapraszają Fundacja NIEDZIELA, Instytut Mediów – organizator tego wydarzenia oraz redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela” – jego medialny patron. 
 
Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny! 
 
 
Jak podkreślają organizatorzy koncert kolędowy Arki Noego jest dedykowany chrześcijanom na Bliskim Wschodzie oraz wszystkim polskim rodzinom, aby wspólne uwielbienie Chrystusa w Jego tajemnicy Wcielenia umocniło je w wierności Zbawicielowi. Spotkanie ze Świętą Rodziną przy betlejemskich żłóbku jest najpiękniejszą okazją do wspólnej modlitwy śpiewem. 
 
Jedną z głównych idei zaproszenia „takich dużych i takich małych” do kolędowania na Jasnej Górze razem z Arką Noego jest także promowanie wartości chrześcijańskich i patriotycznych, które powinny być filarem każdej polskiej rodziny. 
 
Zespół prowadzi nieprzerwanie Robert Friedrich – kompozytor, wokalista, autor tekstów, gitarzysta. W wywiadzie dla „Niedzieli” przypomniał, że Zespół Arka Noego powstał oficjalnie w Roku Jubileuszowym, czyli w roku 2000. Wtedy z okazji pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II na zamówienie TVP1 została nagrana piosenka „Tato”, która stała się wielkim przebojem. Autorzy programu „Ziarno” zaprosili zespół do nagrania kolejnych utworów. Radosny i spontaniczny styl Arki Noego zapewnił mu popularność, a z nagranych dla programu „Ziarno” piosenek dość szybko powstała pierwsza płyta „A GU GU”. 
 
Młodzi wykonawcy śpiewają naturalnie i spontanicznie – nie mają specjalnie szkolonych i ustawianych głosów, nie odbywają regularnych prób. W styczniu 2001 r. Arka Noego wystąpiła w Auli Pawła VI w Watykanie przed Janem Pawłem II podczas spotkania dzieci na zakończenie Roku Jubileuszowego, współorganizowanego przez boloński Instytut Antoniano. 
 
Niektóre z płyt zespołu to: Mama tata mam 2 lata! (2001), Hip hip hura Alleluja! (2002), Daj na zgodę! (2003), Od rana do wieczora (2005), Nie ma to tamto – subito santo! (2006), Gadu Gadu (2008), Wszystkie piosenki (2008) oraz Pan Krakers (2011). Arka Noego otrzymała wiele znaczących nagród, wśród nich Nagrodę Fryderyk. Zespół odbył kilka zagranicznych tourneé, m.in. do USA. Jego przeboje cieszą się niesłabnącą popularnością i w serwisie YouTube mają po kilka milionów odsłon. Najnowsza, wydana w 2017 r., płyta Arki Noego nosi tytuł „Wyjątkowy osioł”. 
 
Płyta z kolędami w wykonaniu Arki Noego była dołączona do świątecznego, bożonarodzeniowego numeru Katolickiego Tygodnika „Niedziela”. 
 
zobacz również: www.niedziela.pl 
 
 
Zespół Arka Noego powstał w 1999 r., gdy z oka­zji piel­grzymki Ojca Świę­tego Jana Pawła II na zamó­wie­nie TVP1 powstał tele­dysk do pio­senki „Tato”. Utwór stał się wiel­kim prze­bo­jem, a twórcy pro­gramu “Ziarno” zasu­ge­ro­wali nagra­nie kolejnych. Nastąpiło olbrzy­mie zain­te­re­so­wa­nie pio­sen­kami i tele­dy­skami, które były emi­to­wane co tydzień w pro­gra­mie. Wkrótce powstała pierw­sza płyta „A GU GU”. 
 
Pio­senki z płyty „A GU GU”, tak jak i z następ­nych płyt, mówią w nie­zwy­kle pro­sty i przy­ja­zny spo­sób o rze­czach naj­waż­niej­szych dla czło­wieka, rodziny, dla „małych i dużych”. 
 
Arkę Noego pro­wa­dzi Robert Frie­drich — gita­rzy­sta, kom­po­zy­tor i autor (KNŻ, 2Tm2,3, daw­niej Acid Drin­kers, Turbo). W zespole gra 8 muzy­ków (Arka gra tylko na żywo) oraz 12 do 15 dzieci - głów­nie dzieci człon­ków zespołu 2Tm2,3 i ich przy­ja­ciele. Mło­dzi wyko­nawcy śpie­wają natu­ral­nie i spon­ta­nicz­nie — nie mają spe­cjal­nie szko­lo­nych i usta­wia­nych gło­sów, nie odby­wają regu­lar­nych prób. 
 
Zespół jeź­dzi z kon­cer­tami po całej Pol­sce. Co roku daje spe­cjalne kon­certy z oka­zji Bożego Naro­dze­nia i Wiel­ka­nocy, trans­mi­to­wane póź­niej przez Tele­wi­zję Pol­ską. Odbył kilka zagra­nicz­nych tour­née’, w tym do USA. 
 
W stycz­niu 2001 wystą­pił w Auli Pawła VI na Waty­ka­nie przed Ojcem Świę­tym Janem Paw­łem II i tysią­cami wier­nych pod­czas wiel­kiego spo­tka­nia dzieci na zakoń­cze­nie Roku Jubi­le­uszo­wego, współ­or­ga­ni­zo­wa­nego przez boloń­ski Insty­tut Antoniano. 
 
Popu­lar­ność pio­se­nek Arki Noego spo­wo­do­wała zain­te­re­so­wa­nie tą muzyką za gra­nicą Pol­ski, powstały więc obco­ję­zyczne wer­sje utwo­rów po nie­miecku, (płyta wydana przez BMG –SONY), hisz­pań­sku, w języku ukra­iń­skim, i w szwedz­kim. Ist­nieje także prze­kład na język angiel­ski, przy­go­to­wy­wane jest tłu­ma­cze­nie na cze­ski. Ist­nieją też prze­kłady na język japoń­ski i języki afrykańskie. 
 
Arka Noego otrzy­mała wiele zna­czą­cych nagród, w tym 2 naj­bar­dziej prestiżowe: 
- Nagrodę FRYDERYK przy­zna­waną przez pol­skie środo­wi­sko muzyczne (5 kate­go­rii) rok 2000 
- Nagrodę TOP TRENDY za naj­lep­szą sprze­daż w roku 2003 (płyta DAJ NA ZGODĘ). 
 
 
www.jasnagora.com