DRUKUJ
 
ks. Bogdan Ferdek
W komunii z Bogiem poprzez Słowo Boże
Magazyn Salwator
 


Więcej niż Sakrament

Słowo "komunia" kojarzy się z przyjęciem Najświętszego Sakramentu, czyli Ciała i Krwi Chrystusa pod postacią chleba i wina. "Komunia" ma jednak szersze znaczenie niż Najświętszy Sakrament. Słowo to pochodzi od łacińskiego słowa communio, które oznacza wspólnotę, jedność, solidarność z kimś, wzajemną więź, oddanie, współudział i uczestnictwo w kimś lub czymś. Od słowa "komunia" pochodzą inne, takie jak: komunalny, komunikacja, komunikat i komunizm. Odpowiednikiem łacińskiego communio jest greckie słowo koinonia.

Wykładnię tego greckiego słowa daje w Nowym Testamencie św. Paweł Apostoł. W Pierwszym Liście do Koryntian napisał on, że: Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym (1Kor 1, 9). Słowo koinonia dla nazwania jedności Boga z człowiekiem nie występuje w Starym Testamencie, albowiem Izrael ideę wspólnoty z Bogiem definiował rzeczownikiem "przymierze" (hbr. berith), a dla wyrażenia relacji międzyludzkich używał określenia "komunia" (hbr. haburah).

W Jezusie Chrystusie dokonuje się coś zupełnie nowego: Bóg wchodzi w komunię z ludźmi przez to, że w swoim Synu wciela się w naturę ludzką. To wejście Boga w komunię z ludźmi domaga się odpowiedzi z ich strony. Człowiek przez Syna Bożego powinien wejść w komunię z Bogiem. Jednym ze sposobów wejścia w komunię z Bogiem jest Słowo Boże.

Według adhortacji apostolskiej Verbum Domini, Słowo Boże posiada cztery znaczenia. Jak pisze Benedykt XVI: Wyrażenie "Słowo Boże" wskazuje (…) na osobę Jezusa Chrystusa, odwiecznego Syna Ojca, który stał się człowiekiem. Ponadto (…) samo stworzenie, liber naturae, zasadniczo także jest częścią tej symfonii na wiele głosów, w której wyraża się jedyne Słowo. (…) Następnie Słowem Bożym jest przepowiadanie Apostołów, posłusznych poleceniu zmartwychwstałego Jezusa: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16, 15). A więc Słowo Boże jest przekazywane z żywej Tradycji Kościoła. Na koniec Słowem Bożym, poświadczonym i natchnionym przez Boga, są święte Pisma - Stary i Nowy Testament" (Verbum Domini 7).

"Domem Słowa" jest każdy kościół

Kościół jest uprzywilejowanym miejscem, w którym Bóg w liturgii słowa Bożego przemawia do człowieka w teraźniejszości jego życia. Według Benedykta XVI, słuchacze Słowa Bożego powinni "rozsmakowywać się w głębokim sensie Słowa Bożego, przedstawianego w liturgii podczas całego roku" (Verbum Domini 52). Ten postulat "zakosztowania wspaniałości Słowa Bożego" znajduje się już w Liście do Hebrajczyków 6, 5. To "zakosztowanie wspaniałości Słowa Bożego" prowadzi do wzrostu komunii z samym Bogiem poprzez wiarę.

Wiara rodzi się bowiem ze słuchania Słowa Bożego. Według Apostoła Pawła: wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10, 17). Bez słuchania Słowa Bożego trudno mówić o wierze. Zamykanie się na Słowo Boże jest jakby równią pochyłą do ateizmu. Dlatego wrogowie Kościoła zawsze chcą zamknąć usta głoszącym Słowo Boże. Apostołom Piotrowi i Janowi zakazano przemawiania i nauczania w imię Jezusa (por. Dz 4, 18).

 
strona: 1 2