DRUKUJ
 
Fr. Justin
Łaska jako początek nowego stworzenia
materiał własny
 


Łaska jako początek nowego stworzenia

W starych katechizmach często spotykałem się ze słowem "łaska". Dlaczego dzisiaj mniej się używa tego wyrazu?

Pytanie brzmi trochę niewiarygodnie. Wystarczy sięgnąć do "Katechizmu Kościoła Katolickiego", W rozdziale 3 części III szeroko omawia się rzeczywistość łaski. Pierwsza i podstawowa wypowiedź o łasce, którą Bóg obdarza człowieka, brzmi: Bóg wybrał nas od wieków, powołał i przyjął do wspólnoty ze sobą, kierując się tylko miłością. Napełnił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem, pozwolił nam w Duchu Świętym uczestniczyć w swoim Bożym życiu. Stajemy się przez to nowym stworzeniem. Tam, gdzie się to dzieje, mówimy o łasce we właściwym tego słowa sensie. Łaska jest więc przyjaźnią i wspólnotą z Bogiem, a polega na tym, że dzięki Duchowi Świętemu miłość Boża wlana jest w nasze serca (por. Rz 5, 5). Pismo Święte mówi nawet o zamieszkaniu Ducha Świętego w nas (por. l Kor 3, 16; 6, 19; 2 Kor 6,16), tzn. o Jego żywej w nas obecności. Jeżeli Duch Święty zamieszkuje w nas, przebywa w nas także Ojciec i Syn (por. J 14, 23). Łaska oznacza zatem, że włączeni jesteśmy w życie i miłość Boga w Trójcy jedynego i mamy udział w nich.

Ta przyjaźń (łaska), którą Bóg obdarza człowieka, przejawia się w rozmaity sposób. Najpierw w samym człowieku, którego Duch Święty zbawia i uświęca. Uświęca wiążąc go z Bogiem, a przez to jednocześnie zbawia i scala, daje człowiekowi wewnętrzny ład, karność, umiar. Owoce Ducha przejawiają się następnie w relacjach z ludźmi - w uprzejmości, gotowości pomocy, bezinteresowności, w dążeniu do sprawiedliwości. Na pytanie o znaczenie łaski Pismo Święte odpowiada w przeróżnych pojęciach i obrazach; mówi o życiu, świetle, pokoju, wolności, sprawiedliwości, pojednaniu, uświęceniu, odkupieniu, nowych narodzinach...

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/