logo
Wtorek, 31 maja 2016 r.
imieniny:
Anieli, Feliksa, Kamili, Marii, Petroneli – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

skrzynka intencji

___________________
 

reklama
Wtorek, 31 maja 2016 
I tydzień psałterza, IX tydzień 

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Czytania liturgiczne

Wtorek. Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
So 3, 14-18 lub Rz 12, 9-16b; Iz 12, 2-3. 4bcde. 5-6 (R.: por. 6b); Łk 1, 45; Łk 1, 39-56;


PIERWSZE CZYTANIE  (So 3,14-18)
Pan jest pośród ciebie

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza.

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz się już bała złego.
Owego dnia powiedzą Jerozolimie: „Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce! Pan, twój Bóg, Mocarz, pośród ciebie, On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta”.
Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi.

Oto słowo Boże.

albo: 


PIERWSZE CZYTANIE  (Rz 12,9-16b)
Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności.
Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie.
Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to co pokorne.

Oto słowo Boże. 


PSALM RESPONSORYJNY  (Iz 12,2-3.4bcde.5-6)

Refren:
 Wielki wśród ciebie Święty Izraela.

Oto Bóg jest moim zbawieniem, *
będę miał ufność i bać się nie będę. 
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią, *
On stał się dla mnie zbawieniem. 

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę +
ze zdrojów zbawienia. *
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, 
Dajcie poznać Jego dzieła między narodami, *
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. 

Śpiewajcie dla Pana, bo uczynił wzniosłe rzeczy, *
Niech to będzie wiadome po całej ziemi. 
Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, *
bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 1,45)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, 
która uwierzyłaś, że spełnią się słowa 
powiedziane Tobie od Pana. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 1,39-56)
Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.
Wtedy Maryja rzekła:
„Wielbi dusza moja Pana, 
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. 
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą 
wszystkie pokolenia. 
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 
święte jest Jego imię, 
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie 
nad tymi, co się Go boją. 
Okazał moc swego ramienia, 
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. 
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. 
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, 
pomny na swe miłosierdzie. 
Jak przyobiecał naszym ojcom, 
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 

Oto słowo Pańskie.

 
wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny

Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję
(Łk 1,35-59)

„To nie była zwykła rozmowa dwóch brzemiennych kobiet, to było spotkanie w Duchu Świętym. Obydwie poruszone przez Ducha Świętego są pokornymi służebnicami Boga, posłusznymi Jego woli wykonawczyniami Bożego planu zbawienia. 
 
Ten sam Duch udziela się także i nam, którzy jesteśmy wezwani przez świętego Pawła do służby Panu, do życia we wzajemnej miłości i zgodzie. "Bądźcie płomiennego ducha" – mówi święty Paweł i powtarza w liście do Tesaloniczan – "ducha nie gaście". 
 
Mamy otwierać się na działanie Ducha Świętego poprzez "wytrwałą modlitwę" i ufne zawierzanie swojego życia Bogu. W ten sposób będziemy stawać się świadectwem "między narodami" – pokazywać innym własną postawą jak "wspaniałe jest Jego imię" (por. Iz 12,4).
Anna
orlimada@gmail.com

***

Dający życie

Co to znaczy, że kogoś napełnia Duch Święty? Z Pisma Świętego możemy poznać to działanie po owocach (między innymi mówi o nich św. Paweł w Liście do Galatów). Ale co to znaczy, że kogoś w danym momencie wypełnia Duch Święty? Czy to tylko uczucie jakiejś szczególnej radości? Czy to jakieś poruszenie? Niewiele tutaj słychać o uczuciach, niewiele tutaj słów w ogóle. Myślę, że to dobrze. To tajemnicza sprawa, a jednak powinna być ona dla nas tak codzienna. 

Gdybyśmy zapytali wielu osób, jakie to uczucie, gdy czujesz się szczęśliwy lub gdy wypełnia cię miłość. Tyle odpowiedzi, ile osób – jednak każdy miałby coś do powiedzenia.

Skoro jesteśmy chrześcijaninami, pytam więc nas, co to znaczy – być napełnionym Duchem Świętym? Podkreślam, że wiemy jakie są tego owoce. Jednak jakie to... uczucie? Jaki to stan? Myślę, że warto nad tym się dłużej zastanowić. To przecież coś więcej niż endorfiny wydzielające się w naszym organizmie. To coś więcej niż wzruszenie, czy wybuch śmiechu. Jak ten Duch Święty działa? Czas Go bardziej poznawać. O Bogu Ojcu mówi się dużo, całe Pismo Święte o Nim jest. Jezusa poznajemy z Ewangelii oraz z wielu świetnych komentarzy, medytacji i analiz egzegetycznych. Ducha Świętego poznajemy w naszym tu i teraz, bo to On z nami pisze historię Twojego i mojego życia. Warto poznać współautora Twojego życia.

Duchu Święty, chcę Cię poznać.

Michał Dorna
michal.dorna@gmail.com 

wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika
„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła ze spełnią się słowa powiedziane ci od Pana” (Łk 1, 45). W tym jednym zdaniu, wypowiedzianym przez Elżbietę, możemy zobaczyć co potrafi Duch Święty, kiedy zastępuje z mocą. To dzięki Duchowi Świętemu Elżbieta nie potrzebuje żadnych wyjaśnień i od razu przystępuje do rzeczy.

Zanim Maryja cokolwiek, poza pozdrowieniem powiedziała, Elżbieta już wiedziała, że Bóg skierował swoje słowo do Maryi. Wie też, jakie to było słowo. Od razu wie, że stoi przed nią Matka Pana. Duch Święty zastąpił na Jana Chrzciciela, rosnącego pod jej sercem i na nią. Matka i Dziecko pod jej sercem są dwoma różnymi osobami, ale najściślej ze sobą złączonymi. To święto pokazuje wartość tej więzi. Zastanowiło mnie jak to jest, że Duch Święty natychmiast uświadomił Elżbietę, ale nie zrobił tego z Józefem, mężem Maryi. Józef przecież miał swoje wątpliwości, które tylko pokazały jak szlachetnym człowiekiem jest.

To „odmienne” działanie Ducha Świętego obrazuje powiedzenie przypisywane św. Tomaszowi z Akwinu: „Łaska buduje na naturze”. Pokazuje też że natura jest inna w każdym z nas i choć wszyscy jesteśmy jednym Zgromadzeniem Wiernych to każdy z nas prowadzony jest przez Ducha Świętego troszkę inaczej. To święto pokazuje też jak Bóg troszczy się o prawdziwe przyjaźnie – dwie kobiety dźwigające tajemnicę już przy spotkaniu doświadczają tego, dzięki Duchowi Świętemu, który je obie napełnił i objawił każdej, co się stało z tą drugą. Nie było już lęku „powiedzieć czy nie... uwierzyć czy nie...”, nie było już samotności, bo Duch Święty rozwiązał ten problem. Bóg wie, że przyjaźnie są ważne. 
 
Iwona
iwona.patkowska@gmail.com
***

Przybądź do nas, Matko czysta,
Z darem Ducha Najświętszego,
Nawiedź nas, jak niegdyś Jana,
Przekrocz progi naszych domów.

Idź więc, niosąc swoje Dziecię,
Aby świat uwierzyć zdołał
I wysławiał Ciebie, Pani,
Hymnem pełnym uniesienia.

Pozdrów teraz Kościół cały,
By słuchając Twego głosu,
Wstał z radością niepomierną
I Chrystusa poznał przyjście.

Spójrz, Maryjo, wokół siebie,
Oto lud wierzący w Boga
Szuka Cię pokornym sercem,
Bo zaufał Twej opiece.

Tyś nadzieją wybawienia
I bezpiecznym grzesznych portem;
Wprowadź nas do światła niebios
Obleczonych szatą chwały.

Razem z Tobą, o Dziewico,
Duch nasz wielbi Wszechmocnego,
Bo wywyższył Cię nad wszystko,
Co jest w niebie i na ziemi. Amen.
 

***

 Homilia św. Bedy Czcigodnego, kapłana
(księga 1, 4)
Maryja uwielbia Pana, który dokonał w Niej wielkich rzeczy


"Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim". W powyższych słowach Maryja wyznaje nade wszystko łaski Jej samej udzielone, a następnie wszystkie dobrodziejstwa, którymi Bóg nie przestaje obdarzać ludzi.

Uwielbia Pana dusza takiego człowieka, który zupełnie oddaje się na służbę i chwałę Boga; który przestrzeganiem Bożych przykazań okazuje, iż zawsze pamięta o Jego potędze i majestacie.

Raduje się w Bogu, Zbawicielu swoim, duch takiego człowieka, któremu największą radość sprawia wspominanie Stworzyciela, od którego spodziewa się wiecznego zbawienia.

Te słowa słusznie się odnoszą do wszystkich świętych, wypadało jednak, aby wypowiedziała je Boża Rodzicielka, bo mocą szczególnej łaski pałała najdoskonalszą miłością ku Temu, którego poczęciem była rozradowana.

Zaiste, miała powód, bardziej niż inni święci, radować się w Jezusie, Zbawcy swoim. Wiedziała bowiem, iż Sprawca zbawienia wiecznego narodzi się z Jej ciała i stanie się rzeczywiście w jednej i tej samej osobie Jej Panem i Jej Synem.

"Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". Niczego nie przypisuje swoim zasługom, ale całą swą wielkość uznaje za dar Tego, który będąc Wielkim i Potężnym, potrafi swoich wiernych przemieniać z małych i słabych w wielkich i mocnych.

Słusznie też dodaje: "Święte jest Jego imię". Zachęca w ten sposób słuchających oraz tych wszystkich, do których dotrą te słowa, do ufności i wyznawania Jego imienia. W ten sposób mogą mieć oni udział w świętości wiecznej oraz zbawieniu zgodnie ze słowami Proroka: "I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony". Takie jest to imię, o którym powiedziano: "Raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim".

Dlatego piękny zaprawdę i wielce użyteczny powstał w Kościele zwyczaj śpiewania przez wszystkich hymnu Maryi każdego dnia w wieczornej modlitwie chwały, aby częstym wspominaniem Wcielenia Pańskiego umysły do pobożności zapalić oraz utwierdzić je w cnotach częstym rozważaniem przykładu życia Bożej Rodzicielki. I bardzo dobrze jest odmawiać ten hymn wieczorem, albowiem utrudzona całym dniem i pochłonięta jego kłopotami dusza potrzebuje wraz z nadchodzącym czasem spoczynku wewnętrznego skupienia.

***

Człowiek pyta:

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?
Mt 11,3

***

Pieśń nad Pieśniami, 3, 4 i 5
Pieśń trzecia

Chór:
6 Kim jest ta, co się wyłania z pustyni wśród słupów dymu, owiana wonią mirry i kadzidła, i wszelkich wonności kupców?
7 Oto lektyka Salomona: sześćdziesięciu mężnych ją otacza spośród najmężniejszych Izraela.
8 Wszyscy wprawni we władaniu mieczem, wyćwiczeni w boju. Każdy ma miecz u boku przez wzgląd na nocne przygody.
9 Tron uczynił sobie król Salomon z drzewa libańskiego:
10 podnóżek zrobił ze srebra, oparcie ze złota, siedzenie [wyścielone] purpurą, a wnętrze wykładane hebanem.
11 Wyjdźcie, córki jerozolimskie, spójrzcie, córki Syjonu, na króla Salomona w koronie, którą ukoronowała go jego matka w dniu jego zaślubin, w dniu radości jego serca.

Oblubieniec:
1 O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna! Oczy twe jak gołębice za twoją zasłoną. Włosy twe jak stado kóz falujące na górach Gileadu.
2 Zęby twe jak stado owiec strzyżonych, gdy wychodzą z kąpieli: każda z nich ma bliźniaczą, nie brak żadnej.
3 Jak wstążeczka purpury wargi twe i usta twe pełne wdzięku. Jak okrawek granatu skroń twoja za twoją zasłoną.
4 Szyja twoja jak wieża Dawida, warownie zbudowana; tysiąc tarcz na niej zawieszono, wszystką broń walecznych.
5 Piersi twe jak dwoje koźląt, bliźniąt gazeli, co pasą się pośród lilii.
6 Nim wiatr wieczorny powieje i znikną cienie, pójdę ku górze mirry, ku pagórkowi kadzidła.
7 Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy.
8 Z Libanu przyjdź, oblubienico, z Libanu przyjdź i zbliż się! Zstąp ze szczytu Amany, z wierzchołka Seniru i Hermonu, z jaskiń lwów, z gór lampartów.
9 Oczarowałaś me serce, siostro ma, oblubienico, oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu, jednym paciorkiem twych naszyjników.
10 Jak piękna jest miłość twoja, siostro ma, oblubienico, o ileż słodsza jest miłość twoja od wina, a zapach olejków twych nad wszystkie balsamy!
11 Miodem najświeższym ociekają wargi twe, oblubienico, miód i mleko pod twoim językiem, a zapach twoich szat jak woń Libanu.
12 Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, oblubienico, ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym.
13 Pędy twe - granatów gaj, z owocem wybornym kwiaty henny i nardu:
14 nard i szafran, wonna trzcina i cynamon, i wszelkie drzewa żywiczne, mirra i aloes, i wszystkie najprzedniejsze balsamy.
15 Tyś źródłem mego ogrodu, zdrojem wód żywych spływających z Libanu.

Oblubienica:
16 Powstań, wietrze północny, nadleć, wietrze z południa, wiej poprzez ogród mój, niech popłyną jego wonności! Niech wejdzie miły mój do swego ogrodu i spożywa jego najlepsze owoce!

Oblubieniec:
1 Wchodzę do mego ogrodu, siostro ma, oblubienico; zbieram mirrę mą z moim balsamem; spożywam plaster z miodem moim; piję wino moje wraz z mlekiem moim. Jedzcież, przyjaciele, pijcie, upajajcie się, najdrożsi!,

wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Najświętsza Panna w modlitwie


Ty nam dałeś w młodym Kościele
Przedziwny wzór zgody i modlitwy:
Matkę Jezusa modlącą się
Jednomyślnie z Apostołami.
Maryja, która modląc się
Oczekiwała przyjścia Chrystusa,
W gorących błaganiach
Przyzywa obiecanego Pocieszyciela;
Ta, którą przy Wcieleniu Słowa
Ocienił Duch Święty,
Przy narodzeniu nowego Ludu Twojego
Znowu otrzymuje pełnię Daru Bożego.
Dlatego Najświętsza Dziewica,
Czuwająca na modlitwie
I płonąca miłością,
Stała się wzorem Kościoła,
Który ubogacony darami Ducha,
Czujnie oczekuje
Drugiego przyjścia Chrystusa.

Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Nie mów nigdy zanim uprzednio nie zastanowiłeś się dobrze nad tym, co chcesz powiedzieć, aby ci się nie wymknęło żadne gorszące słowo.

 

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918),
Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek

Modlitwa na dziś
Ojcze, posłuszna Twojemu głosowi Dziewica Maryja, nosząca w sobie Twego Syna, odwiedziła Św. Elżbietę. Spraw, abyśmy zawsze podążali za głosem Ducha Św. wraz ze Św. Elżbietą chwalili Cię wiecznie w niebie. Amen.


Patron DniaNawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

To Święto upamiętnia wizytę, jaką Najświętsza Maryja Panna złożyła Św. Elżbiecie w górach, ok. 10 km na zachód od Jerozolimy. Maryja wybrała się w drogę natychmiast, gdy anioł Gabriel powiedział jej, że Św. Elżbieta jest brzemienna. Były to nie tylko odwiedziny matki proroka przez Maryję, ale przede wszystkim było to spotkanie Mesjasza ze swym poprzednikiem. Święto to zostało ustanowione w roku 1389 przez papieża Urbana VI na cześć zakończenia Schizmy Zachodniej.

jutro
: św. Justyna

wczoraj
dziś
jutro