logo
Piątek, 22 czerwca 2018
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Co to znaczy zyskać"odpust zupełny"???
Autor: pytająca (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2006-08-14 12:24

Nie rozumiem co to jest "odpust zupełny".

 Re: Co to znaczy zyskać"odpust zupełny"???
Autor: Jurek (---.perm.iinet.net.au)
Data:   2006-08-15 02:43

"Autor: Calina (---.an7.chi30.da.uu.net)
Data: 2006-03-12 17:27

Dla przypomnienia :)
Można uzyskać odpust zupelny każdego dnia przy zachowaniu podanych warunków.
m.in
Za odprawienie Drogi Krzyżowej.
Warunki:
+ trzeba odprawiać w miejscu, gdzie jest prawnie założona Droga Krzyżowa (w kościele, na placu przykościelnym itp. ).
+ rozmyślać Mękę Pana Jezusa (treścią rozmyślania nie muszą być kolejne stacje).
+ trzeba przechodzić od jednej do drugiej stacji.
Jeżeli Drogę Krzyżową odprawia się publicznie i trudno jest wszystkim wiernym przechodzić od stacji do stacji, wystarczy gdy przechodzi prowadzący to nabożeństwo lub osoba z krzyżem, a inni wierni pozostają na swoim miejscu. Kto w ten sposób, z powodu słusznej przeszkody, np. choroby, podróży, zamknięcia kościoła itp. nie może odprawić Drogi Krzyżowej według podanych warunków
- zyskuje odpust zupełny, jeśli przynajmniej przez pół godziny odda się pobożnemu czytaniu albo rozważaniu Męki Pana Jezusa.

WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU:
Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).
Wykonać czynności obdarzone odpustem.
Wypełnić trzy warunki:
Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej.
Przyjęcie Komunii Świętej.
Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
Jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu; - odpust będzie tylko cząstkowy.

Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca."

W stronę krzyża czy ołtarza?
http://www.katolik.pl/forum/read.php?f=1&i=111817&t=111667

i 63 innych watkow, szukajac tutaj "odpust zupe"
Jurek

 Re: Co to znaczy zyskać"odpust zupełny"???
Autor: Patrycja (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2006-08-15 11:44

Odpust - "darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy" (str. 26)
(z ksiązki ks. Bogusława Patolety "Odpusty")

Czyli podczas spowiedzi kapłan odpuszcza Ci grzechy, ale zgodnie z zasadą, że Bóg za dobre nagradza a za złe karze - czeka Cię jeszcze kara za grzechy.
Odpust to Boża łaska, z której możesz skorzystać i wyjednać sobie darowanie przez Boga kar doczesnych. Pan Bóg daruje Ci te kary, jeżeli okażesz takie pragnienie wyrażone przez wypełnienie warunków odpustu.

Odpust może być cząstkowy albo zupełny, czyli całkowity. Można go uzyskać tylko dla siebie bądź dla dusz w czyśćcu, lecz nie dla innej żyjącej osoby.

Dużo więcej kompetentnych informacji możesz uzyskać z książki:
ks. Bogusław St. Patoleta: Odpusty według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II. 1997, Wydawnictwo Berbardinum, Wydanie drugie, Imprimatur + Jan Bernard Szlaga, Biskup Pelpliński
Fragmeny które cytuję poniżej (przykładowe) pochodzą z tej właśnie książki.

"Aktualny ‘Wykaz odpustów’ wymienia 15 nadań odpustowych, do których przywiązany jest odpust zupełny" (str. 56)

"każdego dnia w ciągu roku można zyskać odpust zupełny, który związany jest z jedną z poniższych praktyk pobożnościowych:
- adoracja Najświętszego Sakramentu co najmniej przez pół godziny,
- nabożeństwo Drogi Krzyżowej [szczegóły opisane są na str. 59-61],
- odmówienie części Różańca Maryjnego w kościele, w kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej lub w stowarzyszeniu (bractwie) pobożnym." (str. 77, por. też str. 69)

"ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który nawiedza Najświętszy Sakrament w celu adoracji. Jeżeli trwa co najmniej pół godziny, odpust będzie ZUPEŁNY." (str. 63)

"CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO
Udziela się odpustu cząsktowego wiernemu, który czyta Pismo Święte z czcią należną Słowu Bożemu i traktuje to jako lekturę duchowną. Odpust będzie ZUPEŁNY, jeżeli będzie to czynił nieprzerwanie, przynajnmniej przez pół godziny." (str. 69)

"NAWIEDZENIE KOŚCIOŁA LUB KAPLICY W DNIU WSPOMNIENIA WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH.
Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy w Dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, w dniu 2 listopada nawiedzą pobożnie kościół albo kaplicę. W tym ostatnim wypadku odpust uzyskują jedynie ci, którzy prawnie korzystają z kaplicy. Odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. Wspomniany odpust będzie można uzyskać albo w dniu powyżej określonym, albo za zgodą ordynariusza - w niedzielę poprzedzającą lub następną, ewentualnie w Uroczystość Wszystkich Świętych (l listopada). Odpust, o którym mowa zawarty jest już w Konstytucji Apostolskiej Indul-gentiarum doctrina, norma 15. Obecnie uwzględniono uwagi nadesłane do Penitencjarii. Podczas pobożnego nawiedzenia kościoła, należy - zgodnie z normą 16 - odmówić modlitwę Pańską i symbol wiary (Ojcze nasz i Wierzę)." (str. 62)

"NAWIEDZENIE CMENTARZA.
Wiernemu, który pobożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się, chociażby tylko w myśli za zmarłych, udziela się odpustu: od dnia l do 8 listopada - zupełnego, a w pozostałe dni roku - cząstkowego. Odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące." (str. 63)

-------------------------------
"JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE WARUNKI, ABY UZYSKAĆ JAKIKOLWIEK ODPUST? Znajdując podstawę w wymienionych wyżej kanonach, należy podać następujące przymioty człowieka, a mianowicie trzeba być:
- ochrzczonym,
- nie można być ekskomunikowanym,
- znajdować się w stanie łaski uświęcającej,
- mieć wzbudzoną, chociażby ogólną intencję zyskania jakiegokolwiek odpustu,
- wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia." (str. 101)

"WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO
Wyżej zostały omówione warunki, które są konieczne do uzyskania odpustów, czyli przede wszystkim odpustów cząstkowych. Te same warunki muszą być zachowane przy uzyskiwaniu odpustów zupełnych. Ale oprócz nich muszą być spełnione jeszcze następujące warunki:
- sakramentalna spowiedź,
- Komunia eucharystyczna,
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego,
- wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet lekkiego." (str. 110)

"Trzeba zauważyć, że zyskiwanie odpustów zupełnych może dokonywać się w sytuacji zwyczajnej - gdy mamy do czynienia z warunkami powszechnie dostępnymi oraz w sytuacji nadzwyczajnej - gdy w grę wchodzą jakieś niezwykłe okoliczności. Dla jednej i drugiej sytuacji Kościół przewiduje nieco odmienny sposób postępowania zmierzający do uzyskania odpustu. Wymienione powyżej cztery warunki dostąpienia odpustu zupełnego odnoszą się do sytuacji zwyczajnej." (str. 110-111)

"UZYSKIWANIE ODPUSTU ZUPEŁNEGO W WARUNKACH ZWYCZAJNYCH
1. SAKRAMENTALNA SPOWIEDŹ.
Nie można uzyskać odpustu zupełnego bez odbycia sakramentalnej spowiedzi. Rodzi się pytanie: Kiedy należy odprawić daną spowiedź? Spełnienie tego warunku może mieć miejsce na kilka dni przed lub po wypełnieniu dzieła odpustowego. Konstytucja Apostolska Indulgentia-rum doctrina papieża Pawła VI nie określa ściśle terminu, lecz kładzie nacisk na moralne, wewnę-trzne usposobienie wiernego zyskującego odpust. A zatem, im bliższa jest spowiedź, tym większe przeświadczenie uzyskania odpustu zupełnego, ponieważ w takim stanie ducha są bardziej zaangażowane wewnętrzne władze człowieka.
Istnieje zasada, iż po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać więcej aniżeli jeden odpust zupełny. Trzeba tutaj zaznaczyć, że spowiedź wielkanocna, do której wierny jest zobowiązany na podstawie przykazania kościelnego, może stanowić wypełnienie omawianego warunku." (str. 111-112)

"2. KOMUNIA EUCHARYSTYCZNA.
Dla spełnienia tego warunku nie wystarcza Komunia duchowa. Czymś nieodzownym jest przyjęcie Chrystusa obecnego w Eucharystii. Wykonanie tego warunku ma coś wspólnego z poprzednim, a mianowicie można go wypełnić na kilka dni przed lub po dokonaniu dzieła od-pustowego. Jednakże Konstytucja Apostolska In-dulgentiarum doctrina w normie 8 zachęca i zaleca, aby Komunię świętą przyjąć w dniu, w którym ma być spełniony czyn odpustowy, gdyż to ułatwia wytworzenie właściwej dyspozycji wewnętrznej prowadzącej do uzyskania odpustu zupełnego. Omawiany warunek w odniesieniu do spowiedzi sakramentalnej zawiera istotną różnicę, która polega na tym, iż po jednej Komunii Eucharystycznej można uzyskać tylko jeden odpust zupełny. W tym momencie należy zwrócić uwagę na kanon 917 KPK z 1983 r., w którym prawodawca dopuszcza dwukrotne przyjęcie Komunii świętej tego samego dnia; czy w takiej sytuacji można zyskać kolejny odpust zupełny? Odpowiedź na postawiony problem musi być negatywna, ponieważ w Konstytucji Apostolskiej Indulgenttarum doctrina papieża Pawła VI istnieje ogólna zasada, iż odpust zupełny można uzyskać tylko raz dziennie155. Zachodzi jednak wyjątek dotyczący wiernego, który zna-lazł się w godzinie śmierci. W takiej sytuacji może on uzyskać odpust zupełny nawet wtedy, gdyby już wcześniej tego samego dnia uzyskał inny odpust zupełny." (str. 112-113)

"3. MODLITWA W INTENCJACH OJCA ŚWIĘTEGO.
Poszczególne warunki, które są tutaj omawiane posiadają pewne cechy wspólne, a jednocześnie różniące je między sobą. I tak, omawiany warunek ma wspólne to, iż można go wypełnić przed lub po dokonaniu czynu odpustowego. Lecz przy tym warunku, jakim jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego zaleca się, aby miała ona miejsce w dniu wypełniania dzieła odpustowego. Należy za każdym razem odmówić modlitwę w intencjach Ojca Świętego, aby uzyskać odpust zupełny. Przy wypełnianiu tego warunku trzeba mieć na uwadze to, iż modlitwę tę trzeba odmówić nie w intencji Ojca Świętego, np. o zdrowie dla niego, ale należy ją odmówić w intencjach, jakie papież wyznacza i podaje do publicznej wiadomości, a które dotyczą spraw leżących na sercu zwierzchnikowi Kościoła. Przede wszystkim będą to intencje ogólne i szczegółowe mające na uwadze dobro Kościoła, np. sprawy związane z misjami na świecie, o pokój dla świata. Wierny nie musi znać treści konkretnej intencji papieskiej, lecz wystarcza ogólne wzbudzenie intencji, że chce modlić się w wyznaczonych intencjach papieskich. Modlitwę tę należy odmówić ustnie. Oczywiście należy pamiętać o uwagach poczynionych w punkcie mówiącym o zyskaniu jakiegokolwiek odpustu w odniesieniu do niemych lub odmawiania modlitwy na przemian. Papież Paweł VI w Konstytucji Apostolskiej Indulgentiarum doctrina rozwiązał problem długości modlitwy w intencjach Ojca Świętego w sposób przykładowy, a z drugiej stro-ny pozostawia swobodę wyboru modlitwy, która odpowiada pobożności wiernego, mającego zamiar uzyskać odpust zupełny. Sposób przykładowy polega na tym, że spełnia się ten warunek przez odmówienie jednego Ojcze nasz i jednego Zdrowaś Maryjo. Natomiast dowolność wyboru innej modlitwy przez wiernego ma na celu podkreślenie szacunku i czci, jaką on żywi wobec papieża. Jednocześnie swoboda wyboru modlitwy ma na uwadze to, aby ona odpowiadała jego wewnętrznej potrzebie. Wspomniana Konstytucja nie poczyniła żadnej wzmianki dotyczącej miejsca odmówienia modlitwy. A zatem może być ona odmówiona w Kościele, jak i w domu, czy innym godnym miejscu. Przy tym warunku należy poruszyć kwestię dotyczącą sytuacji, jaka ma miejsce po śmierci jednego, a przed wyborem następnego papieża. Wydaje się, że podczas wakansu Stolicy Apostolskiej nie może być zawieszona możliwość zyskiwania odpustów zupełnych. Stąd należy modlić się w intencjach papieskich, jakie zostały wyznaczone przez zmarłego papieża, a które z pewnością podejmie nowo wybrany papież, np. intencje misyjne." (str. 113-116)

"4. WYKLUCZENIE JAKIEGOKOLWIEK PRZYWIĄZANIA DO GRZECHU.
Na czym polega dopełnienie tego warunku, który nosi nazwę: "Wykluczenie jakiegokolwiek przywiązania do grzechu", nawet powszedniego, aby uzyskać odpust zupełny? Udzielenie odpowiedzi na postawiony problem nie należy do łatwych, ponieważ mamy tutaj do czynienia z rzeczywistością niewymierną, której nie można przedstawić za pomocą liczb. Jedno jest oczywiste, a mianowicie, chodzi o zdecydowane nastawienie umysłu i woli na wykonanie woli Bożej w najbardziej szczegółowych nakazach, a z drugiej strony umiłowanie tej woli przy jednoczesnym odwróceniu się od grzechu, czyli od wszystkich nieuporządkowanych powikłań ze światem, z drugim człowiekiem i sobą samym. Chodzi głównie o wykluczenie formalnej skłonności do zła moralnego mającego chociażby cień lekkiej winy. Czymś bardzo wskazanym było-by znajdować się w takim stanie ducha przez cały okres dopełniania warunków połączonych z uzyskaniem odpustu zupełnego. Nie znaczy to jednak, że nie istnieje minimum. Tym minimum będzie zaistnienie takiego stanu w końcowym eta-pie wypełniania warunków odpustowych. Łatwo zauważyć, iż spełnienie tego warunku sprawia najwięcej trudności, gdyż domaga się wielkiej samodyscypliny wewnętrznej chrześcijanina. Lecz trzeba pamiętać, iż odpust to darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone co do winy, Ślad najdrobniejszego przywiązania do grzechu, staje się przeszkodą do uzyskania odpustu zupełnego. Pomimo, że jest to niełatwy warunek do spełnienia, to mimo wszystko jest on wykonalny. Tym bardziej należy podejmować starania związane z wypełnieniem tego warunku, ponieważ Konstytucja Apostolska o odpustach poucza nas, iż w przypadku braku dopełnienia warunków związanych z zyskiwaniem odpustu zupełnego, wierny zdobędzie odpust cząstkowy." (str. 116-117)

 Odpowiedz na tę wiadomość
 Twoje imię:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: