logo
Piątek, 05 marca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Wykaz odpustów.
Autor: Indulgentiarum (---.adsl.inetia.pl)
Data:   2014-07-03 23:50

Wykaz odpustów zupełnych według Enchiridion Indulgentiarum. Normae et Concessiones, quarta editio, Libreria Editrice Vaticana 1999.

I. ODPUSTY, KTÓRE MOŻNA ZYSKIWAĆ CODZIENNIE

1. Za czytanie Pisma świętego z czcią należną Słowu Bożemu i na sposób lektury duchowej przynajmniej przez pół godziny z tekstu zatwierdzonego przez władzę kościelną (n. 30 § 1). Kto nie może czytać osobiście, wystarczy gdy słucha czytającego nawet przez środki audiowizualne (n. 30 § 2).

2. Za nawiedzenie i adorowanie Najświętszego Sakramentu przez pół godziny (n. 7 § 1, 1o).

3. Za pobożne odmówienie cząstki Różańca Świętego, w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele albo w kaplicy albo rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu (n. 17 § 1, 1o).

4. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej - przed stacjami prawnie erygowanymi - połączone z rozważaniem Męki i Śmierci Chrystusa - i przechodzeniem od stacji do stacji; w publicznym odprawianiu wystarczy przechodzenie prowadzącego (n. 13, 2o). Prawnie przeszkodzeni mogą przez kwadrans czytać i rozważać Męką Pańską (n. 13, 2o, 1).

5. Za pobożne łączenie się przez pośrednictwo radia czy telewizji z nabożeństwem Drogi Krzyżowej odprawianej przez Ojca Świętego (n. 13, 2o).

6. (dotyczy całego terytorium Polski): Za pobożnie odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu publicznie wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum. Jeżeli wierny z powodu choroby lub innej słusznej racji nie może wyjść z domu, ale odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, pod zwykłymi warunkami również zyskuje odpust zupełny (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 12.01.2002 dotyczy całego terytorium Polski).

II. ODPUSTY, KTÓRE MOŻNA ZYSKIWAĆ W CIĄGU ROKU

7. W Nowy Rok (1 stycznia): za pobożny udział w śpiewie lub recytacji w kościele lub kaplicy hymnu "O Stworzycielu, Duchu przyjdź" (n. 26 § 1, 1o).

8. W każdy piątek Wielkiego Postu: za odmówienie przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego po przyjęciu Komunii świętej modlitwy "Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu" (n. 8 § 1, n. 2o).

9. W okresie Wielkiego Postu: za udział w nabożeństwie „Gorzkich Żali” w jakimkolwiek kościele lub kaplicy na terenie Polski wierny zyskuje odpust zupełny raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu (Pismo Penitencjarii Apostolskiej z dnia 06.02.1968).

10. W Wielki Czwartek: za pobożne odmówienie hymnu "Przed tak wielkim Sakramentem" podczas uroczystej repozycji Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej (n. 7 § 1, 2o).

11. W Wielki Piątek: za pobożne uczestniczenie w liturgii Wielkiego Piątku połączone z adoracją Krzyża (n. 13, 1o).

12. W Wielką Sobotę: za odnowienie w czasie liturgii Wigilii Paschalnej przyrzeczeń chrzcielnych według formuły zatwierdzonej przez Kościół (n. 28 § 1).

13. W II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego:
a) udziela się odpustu zupełnego na zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich) wiernemu, który w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę”, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego, np. „Jezu Miłosierny, ufam Tobie” (Dekret Penitancjarii Apostolskiej z dnia 29.06.2002).
b) Ponadto marynarze, którzy wykonują swoje obowiązki na niezmierzonych obszarach mórz; niezliczeni bracia, których tragedie wojenne, wydarzenia polityczne, uciążliwe warunki naturalne i inne podobne przyczyny zmusiły do opuszczenia rodzinnej ziemi; chorzy i ich opiekunowie oraz ci wszyscy, którzy z uzasadnionej przyczyny nie mogą opuścić domów lub wykonują pilnie potrzebne zadania dla dobra społeczności, mogą uzyskać odpust zupełny w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, jeśli wyrzekając się całkowicie jakiegokolwiek grzechu, jak to zostało powiedziane powyżej, i z zamiarem spełnienia - gdy tylko będzie to możliwe - trzech zwykłych warunków, odmówią przed świętym wizerunkiem naszego Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę „Ojcze nasz” i „Wierzę”, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosierny, np. „Jezu Miłosierny, ufam Tobie”. (Dekret Penitancjarii Apostolskiej z dnia 29.06.2002).
c) Gdyby nawet to nie było możliwe, tego samego dnia będą mogli uzyskać odpust zupełny, ci którzy duchowo zjednoczą się z wiernymi, spełniającymi w zwyczajny sposób przepisane praktyki w celu otrzymania odpustu, i ofiarują Miłosiernemu Bogu modlitwę, a wraz z nią cierpienia spowodowane chorobą i trudy swojego życia, podejmując zarazem postanowienie, że spełnią oni trzy przepisane warunki uzyskania odpustu zupełnego, gdy tylko będzie to możliwe (Dekret Penitancjarii Apostolskiej z dnia 29.06.2002).

14. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego: za pobożny udział w śpiewie lub recytacji w kościele lub kaplicy hymnu "O, Stworzycielu Duchu, przyjdź" (n. 26 § 1, 1o).

15. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej: za udział w uroczystej procesji eucharystycznej prowadzonej w kościele czy poza nim (n. 7 § 1, 3o).

16. W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa: za publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa "O, Jezu Najsłodszy, które¬mu za miłość bez granic" (n. 3).

17. W uroczystość ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła: za użycie przedmiotu religijnego, (np. krzyżyka, różańca, medalika), poświęconego przez papieża lub biskupa, i odmówienie wyznania wiary zatwierdzonego przez Kościół (n. 14 § 1).

18. W uroczystość Chrystusa Króla: za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa "O, Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego" (n. 2).

19. W Stary Rok (31 grudnia): za pobożny udział w śpiewie lub recytacji w kościele lub kaplicy hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” w celu okazania wdzięczności za łaski minionego roku. (n. 26 § 1, 2o).

20. W dniu Pierwszej Komunii Świętej: za przystąpienie do Pierwszej Komunii świętej lub pobożny udział w uroczystości pierwszokomunijnej (n. 8 § 1, 1o).

21. W dniu Prymicji kapłańskich: Prymicjant zyskuje odpust zupełny za celebrowanie Mszy świętej prymicyjnej z ludem w wyznaczonym dniu (n. 27 § 1, 1o) i wierny za uczestniczenie w takiej Mszy świętej prymicyjnej (n. 27 § 1, 2o) .

22. W dniu zakończenia Kongresu Eucharystycznego: za pobożny udział w uroczystym zakończeniu Kongresu Eucharystycznego (n. 7 § 1, 4o).

23. W czasie Misji parafialnych: Za udział w kilku kazaniach misyjnych, łącznie z udziałem w uroczystym zakończeniu misji (n. 16 § 1).

24. Za udział w ćwiczeniach duchowych trwających przynajmniej pełne trzy dni (n. 10 § 1).

25. W tygodniu modlitw o jedność chrześcijan: za podjęcie jakichś funkcji w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan oraz za wzięcie udziału w zakończeniu tygodnia modlitw o jedność chrześcijan (n. 11 § 1).

26. Za pobożny udział w modlitwie różańcowej prowadzonej przez papieża i transmitowanej przez radio lub telewizję (n. 17 § 1, 2o).

27. Za pobożne odmówienie hymnu Akathistos lub Oficjum Paraclisis - w kościele albo w kaplicy, albo w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu, przy czym wystarczy odmówić pewną część hymnu Akathistos bez przerywania zgodnie z prawomocnym zwyczajem. (n. 23 § 1).

28. Odpust zupełny uzyskują członkowie rodziny, którzy po raz pierwszy poświęcają się Najświętszemu Sercu Jezusowemu lub Świętej Rodzinie podczas specjalnego obrzędu - jeżeli to możliwe - z udziałem kapłana lub diakona i pobożnie odmówią modlitwę zaaprobowaną przez Kościół przed wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa lub Świętej Rodziny (n. 1).

29. Kto pobożnie uczestniczy każdego dnia w nabożeństwach ustanowionych dla osiągnięcia celów religijnych (np. w tygodniu modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, w tygodniu misyjnym, w tygodniu modlitw za młodzież, w dniu chorych) uzyskuje odpust zupełny (n. 5).

30. W czasie wizytacji kanonicznej: jednorazowo odpust zupełny za udział w Liturgii świętej, której przewodniczy wizytator (n. 32).

III. ODPUSTY ZYSKIWANE ZA NAWIEDZENIE KOŚCIOŁA lub KAPLICY

Podczas nawiedzenia kościoła lub kaplicy w każdym wypadku należy pobożnie odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę” (N. 19). Jeżeli nawiedzenie przepisane jest w określonym dniu, wówczas można to uczynić od południa dnia poprzedniego do północy oznaczonego dnia (N. 14).

31. Za nawiedzenie kościoła parafialnego:
a) w uroczystość tytułu kościoła parafialnego (n. 33 § 1, 5oa)
b) 2 sierpnia (odpust Porcjunkuli) (n. 33 § 1, 5ob)

32. Za nawiedzenie kościoła lub kaplicy w dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada). Za zgodą Ordynariusza odpust ten może być przeniesiony na niedzielę poprzednią lub następną lub na uroczystość Wszystkich Świętych. (n. 29 § 1, 2o). Odpust ten można ofiarować tylko za zmarłych.

33. Za pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada połączone z modlitwą choćby myślą za zmarłych. (29 § 1, 1o).Odpust ten można ofiarować tylko za zmarłych.

34. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego poświęcenia (dedykacji) (n. 33 § 1, 6o).

35. Za nawiedzenie kościoła lub kaplicy Instytutów życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia apostolskiego w dniu poświęconym ich założycielowi (n. 33 § 1, 7o).

36. Za pobożne nawiedzenie kościołów lub kaplic, w których obchodzone są uroczystości ku czci nowych Świętych lub Błogosławionych w ciągu roku, celem pogłębienia czci i pobożności wobec nich, wierny uzyskuje jednorazowo odpust zupełny.

37. Za pobożne nawiedzenie kościoła, w którym odbywa się synod diecezjalny można uzyskać jednorazowo odpust zupełny (n. 31).

38. Za nawiedzenie kościoła katedralnego (n. 33 § 1, 3oa-e):
a) w uroczystość ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)
b) w uroczystość tytułu kościoła katedralnego
c) w święto Katedry św. Piotra Ap. (22 lutego)
d) w dniu poświęcenia archibazyliki Najświętszego Zbawiciela (czyli bazyliki na Lateranie) (9 listopada)
e) w dniu 2 sierpnia (odpust Porcjunkuli)

39. Za nawiedzenie sanktuarium diecezjalnego lub narodowego lub międzynarodowego ustanowionego przez kompetentną władzę (n. 33 § 1, 4oa-c):
a) w uroczystość tytułu tego sanktuarium
b) raz w roku w dniu wybranym przez wiernego
c) ilekroć wierny bierze udział w zbiorowej pielgrzymce

40. Za nawiedzenie bazyliki mniejszej (n. 33 § 1, 2oa-d):
a) w uroczystość ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)
b) w uroczystość tytułu bazyliki mniejszej
c) 2 sierpnia (odpust Porcjunkuli)
d) raz w roku w dniu wybranym przez wiernego

41. Za nawiedzenie jednej z czterech bazylik patriarchalnych w Rzymie w czasie pielgrzymki zbiorowej, lub jeśli indywidualnie to ze wzbudzeniem aktu synowskiego poddania papieżowi (n. 33 § 1, 2o).

42. Za nawiedzenie kościoła stacyjnego w Rzymie połączonego z pobożnym udziałem w nabożeństwie stacyjnym (n. 33, § 2).

IV. ODPUSTY, KTÓRE MOŻNA ZYSKIWAĆ W ROCZNICE

43. W rocznicę swojego chrztu: za odmówienie przyrzeczeń chrzcielnych według formuły zatwierdzonej przez Kościół (n. 28 § 1).

44. W jubileusz 25-lecia, 50-lecia, 60-lecia i 70-lecia kapłaństwa: za odnowienie wobec Boga postanowienia wiernego wypełniania obowiązków swego powołania (n. 27, § 2, 1o) oraz wierni za pobożny udział w uroczystej Mszy świętej jubileuszowej (n. 27 § 2, 3o).

45. W jubileusz 25-lecia, 40-lecia i 50-lecia święceń biskupich: za odnowienie wobec Boga postanowienia wiernego wypełniania obowiązków swego stanu (n. 27 § 2, 2o) oraz wierni za pobożny udział w uroczystej Mszy świętej jubileuszowej (n. 27, § 2, 3o).

V. ODPUSTY POŁĄCZONE Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM

46. Za pobożne przyjęcie błogosławieństwa papieskiego udzielonego przez Ojca Świętego „urbi et orbi” choćby przez radio lub telewizję, byleby wierny uważnie śledził sam ryt błogosławieństwa (n. 4).

47. Za pobożne przyjęcie błogosławieństwa pasterskiego udzielonego przez biskupa diecezjalnego swoim wiernym (n. 4). Biskup diecezjalny ma władzę udzielania błogosławieństwa papieskiego z odpustem zupełnym, według przepisanej formuły, trzy razy w roku, w święta uroczyste przez siebie określone (N. 7, 2o).

48. Kapłan, który udziela sakramentów świętych wiernemu zagrożonemu śmiercią, powinien mu udzielić błogosławieństwa apostolskiego z odpustem zupełnym (n. 12, § 1).
Jeżeli nie ma kapłana, który by w godzinę śmierci udzielił sakramentów i błogosławieństwa papieskiego obdarzonego odpustem zupełnym, Kościół udziela wiernemu należycie usposobionemu odpustu zupełnego "o ile wierny za życia miał zwyczaj stale odmawiania jakichkolwiek modlitw". W tym wypadku Kościół uzupełnia trzy warunki uzyskania odpustu zupełnego (n. 12 § 2). Przy uzyskaniu tego odpustu chwalebną rzeczą jest posłużenie się krucyfiksem lub krzyżem (n. 12, § 3). Odpust w godzinę śmierci wierny może uzyskać, chociażby w tym dniu już zyskał odpust zupełny (n. 12 § 4).


NIEKTÓRE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZYSKIWANIA ODPUSTÓW
(Enchiridion Indulgentiarum, editio quarta, 1999, NN. 1-26, pp. 21-28)

1. Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy, którego dostępuje wierny odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.

2. Odpust może uzyskać tylko ochrzczony, wolny od ekskomuniki, będący w stanie łaski uświęcającej przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności. Aby zaś podmiot zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście je uzyskał, powinien mieć przynajmniej ogólną intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia.

3. Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są:
a. wykonanie czynu (dzieła) obdarzonego odpustem,
b. spełnienie trzech warunków: Spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca świętego. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych. Natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny. Te trzy warunki można spełnić wiele dni przed lub po wypełnieniu czynu odpustowego. Wypada jednak, by Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego spełnione były w dniu odpustu. Modlitwą w intencjach Ojca Świętego może być recytacja „Ojcze nasz” i „Zdrowaś”.
c. wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego.

4. Każdy wierny może zyskiwać odpusty czy to cząstkowe, czy zupełne albo dla siebie, albo ofiarowywać za zmarłych na sposób wstawiennictwa.

5. Odpust jest częściowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części lub całości.

6. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Drugi raz można uzyskać odpust zupełny tego samego dnia w godzinę śmierci.

7. Ilekroć do zyskania odpustu przepisane jest nawiedzenie kościoła lub kaplicy, wówczas należy tam odmówić pobożnie modlitwę „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

8. Osobom, które są prawnie przeszkodzone i dlatego nie są w stanie spełnić tego, co jest nakazane do uzyskania odpustu, spowiednicy mogą dokonać zamiany zarówno przepisanego czynu (dzieła) odpustowego jak i warunków zwykłych.

9. Oprócz najwyższej władzy kościelnej, tylko ci mogą udzielać odpustów, którym tę władzę przyznaje prawo albo udziela jej Biskup Rzymski. Żadna władza, poza Biskupem Rzymskim, nie może przekazywać innym władzy udzielania odpustów, chyba że zostało to jej wyraźnie przyznane przez Stolicę Apostolską.

Opracowanie: ks. Edward Gabryel
http://www.currenda.diecezja.tarnow.pl/archiwum/1-03/_opracowania-02.htm\


Definicja odpustu: - Odpust to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

KKK 1479:
Ponieważ wierni zmarli, poddani oczyszczeniu, także są członkami tej samej komunii świętych, możemy pomóc im, między innymi, uzyskując za nich odpusty, by zostali uwolnieni od kar doczesnych, na które zasłużyli swoimi grzechami.

Wiem, z własnego doświadczenia, że nie wszystkim jest to jasne, bo o odpustach trzeba osobnej katechezy, aby zrozumieć o co chodzi. (Wyjaśniam więc, traktując to jako pokutę;) Jeśli przystąpisz do Sakramentu pojednania, spełnisz warunki dobrej spowiedzi (wiesz jakie to są?) Bóg
wybacza ci winę za popełnione grzechy i masz "konto czyste". Karę potępienia wiecznego za grzechy śmiertelne gładzi Sakrament pokuty lub łaska żalu doskonałego. Ale piątym warunkiem spowiedzi jest zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu; - czyli masz jeszcze coś do odpokutowania. Pokuta zadana przez księdza w konfesjonale jest zwykle symboliczna. Bo, chociaż została ci odpuszczona wina i kara wieczna, ale kary doczesne za grzechy pozostają, bo grzech pozostawia w duszy ślady. Kary doczesne są skutkiem każdego grzechu i one pomogą nam oczyścić duszę z przywiązania do stworzeń, z wszelkiego nieuporządkowania spowodowanego popełnionymi grzechami. Te pozostające kary musimy odpokutować tu na ziemi lub kto nie zdąży - w czyśćcu. Przez modlitwy, dobre uczynki, ofiary i przyjmowanie cierpień w życiu możemy zmazać kary czasowe. Jest to zwyczajna droga zadośćuczynienia Bożej sprawiedliwości. Odpusty są nadzwyczajną drogą, którą Kościół udziela, czerpiąc ze skarbca nieskończonych zasług Chrystusa, a także zasług świętych.

Odpusty są wielkim darem miłosierdzia Bożego, dzięki którym mamy możliwość szybko wyzwolić się z kar za grzechy, a także możemy je ofiarować za dusze czyśćcowe. Warto znać listę czynności objętych odpustami cząstkowymi, zupełnymi i starać się jak najlepiej wypełnić warunki związane z uzyskaniem odpustu. Bo, poza tą Boża "amnestią", odpusty przyczyniają się do owocniejszego prowadzenia człowieka na drodze nawrócenia i bardziej radykalnej duchowej przemiany. Tego przykładem może np. być pobożne odmawianie Różańca w rodzinie. Kościół z tą modlitwą związał odpust zupełny. Nie trzeba dodawać jak już sama modlitwa w rodzinie przynosi wiele łask, a dodatkowo można korzystać ze skarbca Kościoła i pomagać sobie lub naszym zmarłym.


WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU:
Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).
Wykonać czynności obdarzone odpustem.
Wypełnić trzy warunki:
Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej.
Przyjęcie Komunii Świętej.
Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
Jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.

Trzy warunki: spowiedź, Komunia. Św. i modlitwa w intencjach Ojca Św. mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność.
Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii Św. i

jednej modlitwie w intencji Ojca Św. można uzyskać tylko jeden odpust zupełny. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu doby.

----------------

Autor: B. (---.acn.waw.pl)
Data: 2009-01-17 10:08

Odpust - "darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy" (z ksiązki ks. Bogusława Patolety "Odpusty", str. 26)

Podczas spowiedzi kapłan odpuszcza Ci grzechy, ale zgodnie z zasadą, że Bóg za dobre nagradza a za złe karze - czeka Cię jeszcze kara za grzechy. Odpust to Boża łaska, z której możesz skorzystać i wyjednać sobie darowanie przez Boga kar doczesnych. Pan Bóg daruje Ci te kary, jeżeli okażesz takie pragnienie wyrażone przez wypełnienie warunków odpustu.

Odpust może być cząstkowy albo zupełny, czyli całkowity. Można go uzyskać tylko dla siebie bądź dla dusz w czyśćcu, lecz nie dla innej żyjącej osoby.

Informacje możesz uzyskać np. z książki:
ks. Bogusław St. Patoleta: Odpusty według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II. 1997, Wydawnictwo

Berbardinum, Wydanie drugie, Imprimatur + Jan Bernard Szlaga, Biskup Pelpliński
Fragmeny które cytuję poniżej (przykładowe) pochodzą z tej właśnie książki.

-------------------------------

"JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE WARUNKI, ABY UZYSKAĆ JAKIKOLWIEK ODPUST? Znajdując podstawę w wymienionych

wyżej kanonach, należy podać następujące przymioty człowieka, a mianowicie trzeba być:
- ochrzczonym,
- nie można być ekskomunikowanym,
- znajdować się w stanie łaski uświęcającej,
- mieć wzbudzoną, chociażby ogólną intencję zyskania jakiegokolwiek odpustu,
- wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia."

(str. 101)

"WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO
Wyżej zostały omówione warunki, które są konieczne do uzyskania odpustów, czyli przede wszystkim odpustów cząstkowych. Te same warunki muszą być zachowane przy uzyskiwaniu odpustów zupełnych. Ale oprócz nich

muszą być spełnione jeszcze następujące warunki:
- sakramentalna spowiedź,
- Komunia eucharystyczna,
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego,
- wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet lekkiego." (str. 110)

"Trzeba zauważyć, że zyskiwanie odpustów zupełnych może dokonywać się w sytuacji zwyczajnej - gdy mamy do czynienia z warunkami powszechnie dostępnymi oraz w sytuacji nadzwyczajnej - gdy w grę wchodzą jakieś niezwykłe okoliczności. Dla jednej i drugiej sytuacji Kościół przewiduje nieco odmienny sposób postępowania zmierzający do uzyskania odpustu. Wymienione powyżej cztery warunki dostąpienia odpustu zupełnego odnoszą się do sytuacji zwyczajnej." (str. 110-111)

"UZYSKIWANIE ODPUSTU ZUPEŁNEGO W WARUNKACH ZWYCZAJNYCH
1. SAKRAMENTALNA SPOWIEDŹ.
Nie można uzyskać odpustu zupełnego bez odbycia sakramentalnej spowiedzi. Rodzi się pytanie: Kiedy należy
odprawić daną spowiedź? Spełnienie tego warunku może mieć miejsce na kilka dni przed lub po wypełnieniu dzieła odpustowego. Konstytucja Apostolska Indulgentiarum doctrina papieża Pawła VI nie określa ściśle terminu, lecz kładzie nacisk na moralne, wewnętrzne usposobienie wiernego zyskującego odpust. A zatem, im bliższa jest spowiedź, tym większe przeświadczenie uzyskania odpustu zupełnego, ponieważ w takim stanie ducha są bardziej zaangażowane wewnętrzne władze człowieka. Istnieje zasada, iż po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać więcej aniżeli jeden odpust zupełny.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że spowiedź wielkanocna, do której wierny jest zobowiązany na podstawie przykazania kościelnego, może stanowić wypełnienie omawianego warunku." (str. 111-112)

"2. KOMUNIA EUCHARYSTYCZNA.
Dla spełnienia tego warunku nie wystarcza Komunia duchowa. Czymś nieodzownym jest przyjęcie Chrystusa obecnego w Eucharystii. Wykonanie tego warunku ma coś wspólnego z poprzednim, a mianowicie można go wypełnić na kilka dni przed lub po dokonaniu dzieła odpustowego. Jednakże Konstytucja Apostolska Indulgentiarum doctrina w normie 8 zachęca i zaleca, aby Komunię świętą przyjąć w dniu, w którym ma być spełniony czyn odpustowy, gdyż to ułatwia wytworzenie właściwej dyspozycji wewnętrznej prowadzącej do uzyskania odpustu zupełnego. Omawiany warunek w odniesieniu do spowiedzi sakramentalnej zawiera istotną różnicę, która polega na tym, iż po jednej Komunii Eucharystycznej można uzyskać tylko jeden odpust zupełny. W tym momencie należy zwrócić uwagę na kanon 917 KPK z 1983 r., w którym prawodawca dopuszcza

dwukrotne przyjęcie Komunii świętej tego samego dnia; czy w takiej sytuacji można zyskać kolejny odpust zupełny? Odpowiedź na postawiony problem musi być negatywna, ponieważ w Konstytucji Apostolskiej Indulgenttarum doctrina papieża Pawła VI istnieje ogólna zasada, iż odpust zupełny można uzyskać tylko raz dziennie155. Zachodzi jednak wyjątek dotyczący wiernego, który zna-lazł się w godzinie śmierci. W takiej sytuacji może on uzyskać odpust zupełny nawet wtedy, gdyby już wcześniej tego samego dnia uzyskał inny odpust zupełny." (str. 112-113)

"3. MODLITWA W INTENCJACH OJCA ŚWIĘTEGO.
Poszczególne warunki, które są tutaj omawiane posiadają pewne cechy wspólne, a jednocześnie różniące je między sobą. I tak, omawiany warunek ma wspólne to, iż można go wypełnić przed lub po dokonaniu czynu odpustowego. Lecz przy tym warunku, jakim jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego zaleca się, aby miała ona miejsce w dniu wypełniania dzieła odpustowego. Należy za każdym razem odmówić modlitwę w intencjach Ojca Świętego, aby uzyskać odpust zupełny. Przy wypełnianiu tego warunku trzeba mieć na uwadze to, iż modlitwę tę trzeba odmówić nie w intencji Ojca Świętego, np. o zdrowie dla niego, ale należy ją odmówić w intencjach, jakie papież wyznacza i podaje do publicznej wiadomości, a które dotyczą spraw leżących na sercu zwierzchnikowi Kościoła. Przede wszystkim będą to intencje ogólne i szczegółowe mające na uwadze dobro Kościoła, np. sprawy związane z misjami na świecie, o pokój dla świata. Wierny nie musi znać treści konkretnej intencji papieskiej, lecz wystarcza ogólne wzbudzenie intencji, że chce modlić się w wyznaczonych intencjach papieskich. Modlitwę tę należy odmówić ustnie. Oczywiście należy pamiętać o uwagach poczynionych w punkcie mówiącym o zyskaniu jakiegokolwiek odpustu w odniesieniu do niemych lub odmawiania modlitwy na przemian. Papież Paweł VI w Konstytucji Apostolskiej Indulgentiarum doctrina rozwiązał problem długości modlitwy w intencjach Ojca Świętego w sposób przykładowy, a z drugiej strony pozostawia swobodę wyboru modlitwy, która odpowiada pobożności wiernego, mającego zamiar uzyskać odpust zupełny. Sposób przykładowy polega na tym, że spełnia się ten warunek przez odmówienie jednego Ojcze nasz i jednego Zdrowaś Maryjo. Natomiast dowolność wyboru innej modlitwy przez wiernego ma na celu podkreślenie szacunku i czci, jaką on żywi wobec papieża. Jednocześnie swoboda wyboru modlitwy ma na uwadze to, aby ona odpowiadała jego wewnętrznej potrzebie. Wspomniana Konstytucja nie poczyniła żadnej wzmianki dotyczącej miejsca odmówienia modlitwy. A zatem może być ona odmówiona w Kościele, jak i w domu, czy innym godnym miejscu. Przy tym warunku należy poruszyć kwestię dotyczącą sytuacji, jaka ma miejsce po śmierci jednego, a przed wyborem następnego papieża. Wydaje się, że podczas wakansu Stolicy Apostolskiej nie może być zawieszona możliwość zyskiwania odpustów zupełnych. Stąd należy modlić się w intencjach papieskich, jakie zostały wyznaczone przez zmarłego papieża, a które z pewnością podejmie nowo wybrany papież, np. intencje misyjne." (str. 113-116)

"4. WYKLUCZENIE JAKIEGOKOLWIEK PRZYWIĄZANIA DO GRZECHU.
Na czym polega dopełnienie tego warunku, który nosi nazwę: "Wykluczenie jakiegokolwiek przywiązania do grzechu", nawet powszedniego, aby uzyskać odpust zupełny? Udzielenie odpowiedzi na postawiony problem nie należy do łatwych, ponieważ mamy tutaj do czynienia z rzeczywistością niewymierną, której nie można przedstawić za pomocą liczb. Jedno jest oczywiste, a mianowicie, chodzi o zdecydowane nastawienie umysłu i woli na wykonanie woli Bożej w najbardziej szczegółowych nakazach, a z drugiej strony umiłowanie tej woli przy jednoczesnym odwróceniu się od grzechu, czyli od wszystkich nieuporządkowanych powikłań ze światem, z drugim człowiekiem i sobą samym. Chodzi głównie o wykluczenie formalnej skłonności do zła moralnego mającego chociażby cień lekkiej winy. Czymś bardzo wskazanym byłoby znajdować się w takim stanie ducha przez cały okres dopełniania warunków połączonych z uzyskaniem odpustu zupełnego. Nie znaczy to jednak, że nie istnieje minimum. Tym minimum będzie zaistnienie takiego stanu w końcowym eta-pie wypełniania warunków odpustowych. Łatwo zauważyć, iż spełnienie tego warunku sprawia najwięcej trudności, gdyż domaga się wielkiej samodyscypliny wewnętrznej chrześcijanina. Lecz trzeba pamiętać, iż odpust to darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone co do winy, Ślad najdrobniejszego przywiązania do grzechu, staje się przeszkodą do uzyskania odpustu zupełnego. Pomimo, że jest to niełatwy warunek do spełnienia, to mimo wszystko jest on wykonalny. Tym bardziej należy podejmować starania związane z wypełnieniem tego warunku, ponieważ Konstytucja Apostolska o odpustach poucza nas, iż w przypadku braku dopełnienia warunków związanych z zyskiwaniem odpustu zupełnego, wierny zdobędzie odpust cząstkowy." (str. 116-117)

 Tematy Autor  Data
 Wykaz odpustów. nowy Indulgentiarum 
  Re: Wykaz odpustów. nowy G_JP 
  Re: Wykaz odpustów. nowy Wiesław 
 Odpowiedz na tę wiadomość
 Twoje imię:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: