logo
Środa, 12 sierpnia 2020 r.
imieniny:

Hilarii, Juliana, Lecha, Eupliusza – wyślij kartkę

Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
s. Judyta CB
Przymierze człowieka z ludźmi – to dar Boży
materiał własny
 


Przymierze człowieka z ludźmi – to dar Boży
 
 „Jeśli się nie nawrócicie wszyscy podobnie zginiecie” (Łk 13,3) Cytat ten nie jest groźbą, ale głosem wzywającym do nawrócenia, do pokuty. Chrystus tymi słowami chce zwrócić uwagę słuchających Go, na konieczność bardzo poważnego podejścia do grzechu, który jest złem w życiu człowieka. Jego konsekwencje i skutki są porównywalne z tragicznym wypadkiem, który ze zrozumiałych względów wzbudza przerażenie i lęk.
 
Niemal w każdej chwili może dojść do takiej czy innej tragedii: powódź, trzęsienie ziemi, wypadek samochodowy, katastrofa lotnicza, gdzie ginie mnóstwo ludzi. Niejednokrotnie takie i podobne zdarzenia, uważało się i uważa, za karę bożą za popełnione grzechy. W ten sposób próbuje się wytłumaczyć pojawiające się tragedie i ludzkie dramaty.
 
Jezus przeciwstawia się takim poglądom i wykazuje niesłuszność podobnych interpretacji, mówiąc: nieszczęścia nie są karą Bożą za grzechy ludzi. Jezus wykorzystuje pojawiający się problem, aby zwrócić uwagę słuchaczy na konieczność zastanowienia się nad sobą. Wielki Post jest taką okazją by się nad sobą zastanowić, by zweryfikować relację do Boga i do ludzi. W okresie tym konieczne jest zdecydowanego, sumiennego zmagania się z grzechem, „bo jeśli się nie nawrócicie wszyscy tak samo zginiecie!” Chodzi o to, aby każdy osobiście przyjął radę i przestrogę Jezusa.
 
Nie wolno postrzegać przyczyny tragicznych wypadków w osobistych grzechach ludzi, których dosięgło nieszczęście, należałoby natomiast przyjąć prawdę, że Bóg jest „sędzią sprawiedliwym”, który dopuszcza pewne wydarzenia i zjawiska, aby z nich wyprowadzić pewne dobro – w perspektywie wieczności – zbawienia świata.
 
Bóg kocha każdego człowieka, szanuje każdy ludzki wybór i nie chce zabić nikogo, nawet wtedy, gdy ten ktoś odrzuca jego prawa, co jest istotą grzechu.
 
Ojciec Święty Jan Paweł II na katechezie podczas audiencji generalnej 18 II 1998 r. mówił o zbawieniu człowieka przez Chrystusa, który wyzwala człowieka do pełni człowieczeństwa. Sytuację człowieka wyzwolonego od zła i grzechu, zwróconego ku Bogu, można porównać do zawartego przymierza, które Bóg zawarł: z Abrahamem i jego ludem, Z Dawidem (2 Sm 7,16), Mojżeszem, a wcześniej z Noem, którego uznał za człowieka sprawiedliwego czujnego (czyli takiego, który postępuje zgodnie z prawem i wolą Bożą). Wskutek czego udaje się Noemu uniknąć kary Bożej. W ten sposób zasłużył na zbawienie.
 
Co znaczy słowo „przymierze”? Jest to partnerski układ między państwami, związkami lub osobami. Inaczej jest to dwustronna umowa. Obie strony gwarantują sobie wzajemne wywiązywanie się z powziętych zobowiązań.
 
W Starym Testamencie przedstawione jest przymierze typu Wasalskiego, które polegało na zawarciu umowy między nierównymi partnerami. Powodem takiego stanu rzeczy było pochodzenie z różnych warstw społecznych, było to znamienne dla ówczesnych warunków ekonomicznych i politycznych. Strona silniejsza zobowiązywała się bronić strony słabszej. W zamian tego, słabsza miała służyć mocniejszej. 
 
Przymierze zawarte przez Boga z Abrahamem i jego ludem, było gwarantem wszelkiej pomocy; było nieodwołalne i odwieczne. Zostało potwierdzone krwią zwierząt złożonych w uroczystej ofierze.
 
Bóg strzegł swój lud gorliwie i wiernie, za to wymagał posłuszeństwa względem Siebie. Izrael nie był wierny względem swego Stwórcy. Dlatego Bóg zsyła Swojego Syna – Jezusa Chrystusa, który ustanawia Nowe Przymierze, między Bogiem a ludźmi i wzywa do przyjęcia go przez nawrócenie i pojednanie się z Bogiem.
 
J. Secriva napisał: „pozorna klęska Jezusa na krzyżu zmienia się w radosne odkupienie dla wszystkich ludzi, którzy tego zechcą.” Odkupienie dokonało się raz przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dziś dokonuje się w każdym człowieku zwłaszcza podczas gorliwego uczestnictwa we Mszy św. Jak również poprzez akty uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i zadość uczynienia. I dziś, tu i teraz, Bóg traktuje człowieka jako osobę; jest mu wierny, szanuje jego wolność, szuka go, wychodzi mu naprzeciw, wywiązuje się ze Swoich obietnic. Czy my, ty, oni i ja potrafimy korzystać z owoców Nowego Przymierza? Czy jesteśmy dyspozycyjni do ich przyjęcia?
 
Rozważając słowa: "…jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie…” Należałoby zacytować słowa o. J. Salija: „Otóż niezależnie od tego, czy dzieckiem marnotrawnym będzie poszczególny człowiek, rodzina, czy całe wręcz społeczeństwo, nawrócenie jest nie tylko powrotem do Boga, ale również odzyskaniem siebie.”
 
s. Judyta CB
 
Zobacz także
Ks. Wojciech Pikor
To, że trzeba napiętnować zło i demaskować zbrodnie nie budzi wątpliwości. Problem zaczyna się, gdy mamy zająć stanowisko wobec sprawców niesprawiedliwości. Karać czy przebaczyć? Jesteśmy skłonni raczej przebaczyć, ale czy nie będzie to przypadkiem gest przyzwolenia na zło? Przypomnieć sobie chociażby polskie dylematy związane z "grubą kreską"...
 
Marian Zawada OCD
Zarówno Bóg, jak i szatan, pragną w człowieku zamieszkać. Bezdomne zło, czyhające na zewnątrz, chce staranować bramy naszego serca i zamieszkać, podobnie jak kiedyś Słowo zamieszkało między nami, zamieszkało w nas. Zło wtargnąwszy, staje się grzechem i osadza się każdorazowo w człowieku, jak patyna, tworząc coraz grubszą skorupę, aż do swoistej skamieliny. Dlatego Biblia mówi o zatwardziałym, nieczułym na Boga i dobro, mrocznym sercu. Grzech można popełnić, a popełnia się rzeczy nieprzystojne, niebezpieczne. 
 
Tomasz Duszyc OFMCap
Czasami mówi się, że człowiek żyje po to, by kochać Pana Boga. Owszem, jest to prawda, ale nie można zapominać, że kolejność jest w istocie odwrotna: żyję, istnieję, ponieważ Pan Bóg pierwszy mnie pokochał. Miłość Boża tym właśnie wyróżnia się na tle ludzkiego doświadczenia miłości, że jest całkowicie bezinteresowna i bezwarunkowa. Bóg nie kocha za coś albo po coś. On kocha, ponieważ po prostu sam jest Miłością.
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー