logo
Sobota, 31 października 2020 r.
imieniny:
Urbana, Krzysztofa, Wolfganga – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Ks. Andrzej Orczykowski SChr
Rola osób konsekrowanych w duszpasterstwie migrantów
materiał własny
 


Potrzeba zaangażowania w duszpasterstwo migrantów
 
Ruchliwość ludzka jest bardzo ważnym zjawiskiem dla współczesnego życia i ma znaczący wpływ na życie poszczególnych osób a także całych społeczeństw[44]. Mając na uwadze masowość współczesnej migracji – której jak się szacuje doświadcza 200 milionów osób – zaczęto to zjawisko określać jako: pojawienie się szóstego kontynentu[45]. Zadaniem Kościoła jest dawanie świadectwa – na tym nowym kontynencie - w nowej sytuacji zbawczej, w jakiej znalazł się człowiek. W Liście podkreślona została aktualność problemu migracyjnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozszerzanie się kategorii ludzi w drodze. Wśród tych kategorii instrukcja Erga migrantes caritas Christi wymienia: migrantów, uciekinierów, uchodźców, wygnańców, jak również studentów zagranicznych[46]. Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wraz z Papieską Radą Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych zachęcają przełożonych generalnych i przełożone generalne do odpowiedzi na tę naglącą potrzebę czasów. Dykasterie zalecają przełożonym poinformowanie członków i członkinie swoich instytutów o tej naglącej potrzebie - w sposób w jaki będą uważali za najbardziej odpowiedni - oraz zachęcanie ich do zaangażowania się w duszpasterstwo migrantów z uwzględnieniem wszystkich sektorów migracji, respektując jednocześnie dary jakie Bóg złożył w każdym z nich i biorąc pod uwagę charyzmat instytutu[47].
 
Skoro powstanie każdego instytutu wynikało z konieczności zaspokojenia jakiejś potrzeby oraz wiąże się z wypełnieniem w Kościele i świecie ściśle określonych zadań istnieją instytuty, których celem jest szeroko pojęta działalność apostolska na rzecz migrantów[48]. Wśród migrantów różnych narodowości pracują również członkowie instytutów, które jako swój charyzmatyczny cel nie mają apostolstwa na rzecz migrantów, jednak spełniają to zadanie ze względu na potrzeby duszpasterskie. Stolica Apostolska zaprasza te instytuty, których charyzmat bezpośrednio nie wiąże się z troską o migrantów, by hojnie i rozważnie – na miarę swoich możliwości i przy współpracy z pasterzami Kościoła – skierować część swoich członków do pracy w sektorze migracji[49]. Zjawisko współczesnej migracji jest dla instytutów wyzwaniem do refleksji nad własnymi charyzmatami, aby skutecznie odpowiedzieć na potrzeby współczesnego świata[50].
 
Fenomen migracji i związana z tym problematyka wymaga od Kościoła specjalnego duszpasterstwa, w zależności od struktur terytorialnych i parafialnych. Jest to duszpasterstwo do tego stopnia specyficzne, że zasługuje na uwagę i poparcie również osób konsekrowanych, w łączności z pasterzami Kościoła[51]. Skoro wierni – migranci – mają prowadzić święte życie[52], to pasterze mają zapewnić środki prowadzące od tego celu. Celem struktury duszpasterstwa migrantów, w której osoby konsekrowane również mają swoją rolę i zadania jest zapewnienie ludziom w drodze środków służących ich świętości życia[53. Konsekrowani poprzez swoją apostolską działalność w znacznym stopniu mogą przyczyniać się, aby wierni migranci otrzymywali pomoce od swoich pasterzy z duchowych dóbr Kościoła, zwłaszcza zaś Słowa Bożego i sakramentów[54]. Bowiem działalność apostolska instytutów należąca do ich natury i wynikająca z ich integralnej przynależności do Ludu Bożego oraz ścisłego włączenia w misję apostolską Kościoła winna być realizowana z uwzględnieniem posłuszeństwa pasterzom Kościoła, a także zasady zachowania wierności charakterowi i tradycjom instytutu, duchowi i celom założyciela, a więc własnemu dziedzictwu. Stąd model relacji miedzy instytutami pełniącymi posługę na rzecz migrantów a Kościołem partykularnym wymaga szczegółowych regulacji prawnych.
 
W nową wizję zjawiska migracji wpisane jest naturalne dążenie wszystkich ludzi do zjednoczenia, co stwarza nowe możliwości na gruncie ekumenizmu. W realizacji ekumenicznych dążeń w rzeczywistości migracji mogą służyć pomocą wskazania z Orędzia Papieża Jana Pawła II na doroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy[55], który w roku publikacji Listu był obchodzony już po raz 91. Ta kontynuacja podkreśla ważność tego fenomenu i jego złożoność, a także wypływające z niego bardzo aktualne zobowiązania kościelne na polu ekumenicznym, międzyreligijnym i interkulturowym[56].
 
 
 
Zobacz także
Mateusz Matyszkowicz
To prawda, że w rodzeniu i wychowywaniu dzieci dajemy najlepszy i najwspanialszy upust naszym twórczym potrzebom, ale efektem wszystkich zabiegów nie jest coś, co możemy nazwać naszym dziełem. Jesteśmy jak artyści, którzy niby tworzą, ale tak naprawdę nic nowego nie wychodzi spod ich pędzla – żadne nowe dzieło...
 
Mateusz Matyszkowicz
Jeśli inni, widząc ciebie, zobaczą Boga, to łaska z nieba. Przejmowanie się sobą to zawsze będzie jakaś pycha, fałszywa pokora. Żyj. Bądź sobą. Bądź wolny. Jeśli cię będą krytykowali, to nie szkodzi, to też ci dobrze zrobi...


O kłótniach z Panem Bogiem, miłości i aktorstwie z ks. Kazimierzem Orzechowskim, aktorem, rozmawia Marcin Jakimowicz
 
Barbara Chyrowicz SSpS
Kościół skutecznie zmieniali zawsze ci, którzy tkwiąc w nim i kochając go, nie bali się wytykać jego błędów. Zmieniali go nie sfrustrowani apostaci, lecz ci, którzy nie lekceważyli utartych dróg, ale jednocześnie wskazywali, że są inne, że nie trzeba się obawiać inności, bo do Boga wiedzie bardzo wiele dróg, także wewnątrz Kościoła. 
 
 
___________________
 
 reklama