logo
Środa, 06 lipca 2022 r.
imieniny:
Dominiki, Jaropełka, Łucji, Marii Teresy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
ks. Bogdan Ferdek
W komunii z Bogiem poprzez Słowo Boże
Magazyn Salwator
 


Więcej niż Sakrament

Słowo "komunia" kojarzy się z przyjęciem Najświętszego Sakramentu, czyli Ciała i Krwi Chrystusa pod postacią chleba i wina. "Komunia" ma jednak szersze znaczenie niż Najświętszy Sakrament. Słowo to pochodzi od łacińskiego słowa communio, które oznacza wspólnotę, jedność, solidarność z kimś, wzajemną więź, oddanie, współudział i uczestnictwo w kimś lub czymś. Od słowa "komunia" pochodzą inne, takie jak: komunalny, komunikacja, komunikat i komunizm. Odpowiednikiem łacińskiego communio jest greckie słowo koinonia.

Wykładnię tego greckiego słowa daje w Nowym Testamencie św. Paweł Apostoł. W Pierwszym Liście do Koryntian napisał on, że: Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym (1Kor 1, 9). Słowo koinonia dla nazwania jedności Boga z człowiekiem nie występuje w Starym Testamencie, albowiem Izrael ideę wspólnoty z Bogiem definiował rzeczownikiem "przymierze" (hbr. berith), a dla wyrażenia relacji międzyludzkich używał określenia "komunia" (hbr. haburah).

W Jezusie Chrystusie dokonuje się coś zupełnie nowego: Bóg wchodzi w komunię z ludźmi przez to, że w swoim Synu wciela się w naturę ludzką. To wejście Boga w komunię z ludźmi domaga się odpowiedzi z ich strony. Człowiek przez Syna Bożego powinien wejść w komunię z Bogiem. Jednym ze sposobów wejścia w komunię z Bogiem jest Słowo Boże.

Według adhortacji apostolskiej Verbum Domini, Słowo Boże posiada cztery znaczenia. Jak pisze Benedykt XVI: Wyrażenie "Słowo Boże" wskazuje (…) na osobę Jezusa Chrystusa, odwiecznego Syna Ojca, który stał się człowiekiem. Ponadto (…) samo stworzenie, liber naturae, zasadniczo także jest częścią tej symfonii na wiele głosów, w której wyraża się jedyne Słowo. (…) Następnie Słowem Bożym jest przepowiadanie Apostołów, posłusznych poleceniu zmartwychwstałego Jezusa: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16, 15). A więc Słowo Boże jest przekazywane z żywej Tradycji Kościoła. Na koniec Słowem Bożym, poświadczonym i natchnionym przez Boga, są święte Pisma - Stary i Nowy Testament" (Verbum Domini 7).

"Domem Słowa" jest każdy kościół

Kościół jest uprzywilejowanym miejscem, w którym Bóg w liturgii słowa Bożego przemawia do człowieka w teraźniejszości jego życia. Według Benedykta XVI, słuchacze Słowa Bożego powinni "rozsmakowywać się w głębokim sensie Słowa Bożego, przedstawianego w liturgii podczas całego roku" (Verbum Domini 52). Ten postulat "zakosztowania wspaniałości Słowa Bożego" znajduje się już w Liście do Hebrajczyków 6, 5. To "zakosztowanie wspaniałości Słowa Bożego" prowadzi do wzrostu komunii z samym Bogiem poprzez wiarę.

Wiara rodzi się bowiem ze słuchania Słowa Bożego. Według Apostoła Pawła: wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10, 17). Bez słuchania Słowa Bożego trudno mówić o wierze. Zamykanie się na Słowo Boże jest jakby równią pochyłą do ateizmu. Dlatego wrogowie Kościoła zawsze chcą zamknąć usta głoszącym Słowo Boże. Apostołom Piotrowi i Janowi zakazano przemawiania i nauczania w imię Jezusa (por. Dz 4, 18).

 
1 2  następna
Zobacz także
Jacek Ponikiewski
Bóg wysadza ludzi na stacji, nazywaną przez nas życiem i któregoś dnia powróci, a śmierć będzie sprawdzać nasze bilety i lepiej, abyśmy takowe dzierżyli w dłoniach, gdyż tego biletera nie da się oszukać. Kiedy jednak żegnamy bliskich na peronie, mamy szanse docenić wszystko to, co nam ofiarowali...
 
Dariusz Kowalczyk SJ

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest najstarszym świętem maryjnym. Już w V w. w Jerozolimie pojawiło się święto Zaśnięcia i Złożenia do grobu Maryi. Ale dogmat o wniebowzięciu ze wszystkich czterech dogmatów maryjnych został ogłoszony najpóźniej, bo dopiero w 1950 r. Pius XII w bazylice watykańskiej wygłosił nieomylnie słowa: „powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej”.

 
Fr. Justin
Kiedy można przyjąć Komunie pod dwiema postaciami
 
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm